รายงานผลการเรียนกิจกรรมชุมนุม
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2565 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
วันพุธ ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 23:43
ที่
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
รหัสครู
ครูที่ปรึกษา
ผลการเรียน
1
  หนังสือเล่มเล็ก
102
  นางสาวสมทรง มีลุน
ดูผลการเรียน
2
  บิงโกภาษาไทย
105
  นางกุสะลิน มูลกัน
ดูผลการเรียน
3
  ภาษาพาเพลิน
108
  นางสาวกมลภรณ์ ม่วงไทย
ดูผลการเรียน
4
  ห้องสมุดหรรษาพาสนุก
110
  นายสุขสันติ์ สีสุธรรม
ดูผลการเรียน
5
  คณิตศาสตร์
201
  นายศิริเทพกมล ไชยโทน
ดูผลการเรียน
6
  เกมปริศนา
203
  นางสาวจุฑาภรณ์ มัญจาวงษ์
ดูผลการเรียน
7
  คณิตคิดสนุก
204
  นางสุรีรัตน์ ศรีบุตร
ดูผลการเรียน
8
  Portfolio สร้างสรรค์
206
  นายสันธาน จันทะมุด
ดูผลการเรียน
9
  คณิตศาสตร์กับศิลปะ
302
  นางสาวรักก้าว พลเสนา
ดูผลการเรียน
10
  ดาราศาสตร์
303
  นายปรีชา สังฆะวรรณา
ดูผลการเรียน
11
  นักวิทย์จิตรกรน้อย
305
  นางสาวเดือนเด่น โอดลี
ดูผลการเรียน
12
  ผลิตเครื่องหอมจากพรรณไม้
307
  นางสาวจินตนา รุ่งเรือง
ดูผลการเรียน
13
  ช่างเชื่อมโลหะ 2
308
  นายชัยเรือง ไชยคลัง
ดูผลการเรียน
14
   มารยาทไทย
403
  นางเสาวนีย์ ไชยโทน
ดูผลการเรียน
15
  เที่ยวทั่วไทย
404
  นางสุภาพร อุพลเถียร
ดูผลการเรียน
16
  วัฒนธรรมไทย
405
  นายปรีชา มีทองหลาง
ดูผลการเรียน
17
  ท่องโลกกว้าง
407
  นายเชษฐา ไชยชาติ
ดูผลการเรียน
18
  อนามัยโรงเรียน
502
  นางสำราญ พิมพาศรี
ดูผลการเรียน
19
  เทเบิลเทนนิส
503
  นายธนพล ถนิมแนบ
ดูผลการเรียน
20
  ฟุตบอล 2
504
  นายวุฒิศักดิ์ มูลมะณี
ดูผลการเรียน
21
  วอลเลย์บอล
505
  นายคณาวุฒิ จันทร์ปัญญา
ดูผลการเรียน
22
  ฟุตบอล 1
506
  นายสมพล ถิ่นสำโรง
ดูผลการเรียน
23
  กรีฑาเพื่อความเป็นเลิศ
508
  นางสาวสุพัชชา สุวรรณบำรุง
ดูผลการเรียน
24
  ศิลปะสร้างสรรค์
601
  นายศิริพูน สุธรรมรักษ์
ดูผลการเรียน
25
  ชุมนุมนาฏศิลป์และการละครโขน
604
  นายอัมรินทร์ อาสานุต
ดูผลการเรียน
26
  วงโยธวาทิต
606
  นายอภิศักดิ์ บุบพิ
ดูผลการเรียน
27
   รักษาดินแดน
701
  นางณปภัช เทียนคำ
ดูผลการเรียน
28
  ยุวเกษตรกร
703
  นางสาวจันทนา นามโยธา
ดูผลการเรียน
29
  ผ้าพิมพ์ลายจากใบไม้ eco print
704
  นางมนัสนันท์ มณีโช
ดูผลการเรียน
30
  ช่างเชื่อมโลหะ
705
  นายอาทิตย์ อ่อนจันทร์
ดูผลการเรียน
31
  สวนสวยไม้งาม
801
  นางพรชลิตา เจริญยิ่ง
ดูผลการเรียน
32
  Young startup (นักขายรุ่นเยาว์)
802
  นางสาวสุริยง ประพรมมา
ดูผลการเรียน
33
  งานฝีมือเพื่อธุรกิจ
806
  นายนัฎฐพงษ์ ฮามพิทักษ์
ดูผลการเรียน
34
  ดูหนัง ฟังเพลง อ่านนิยาย
807
  นางสาววรรณกานต์ พานโน
ดูผลการเรียน