รายงานผลการเรียนกิจกรรมชุมนุม
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2566 A
วันจันทร์ ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 17:49
ที่
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
รหัสครู
ครูที่ปรึกษา
ผลการเรียน
1
  สมุดเล่มเล็ก
102
  นางสาวสมทรง มีลุน
ดูผลการเรียน
2
  บิงโก
105
  นางกุสะลิน มูลกัน
ดูผลการเรียน
3
  ภาษาไทยพัฒนาทักษะ
108
  นางสาวกมลภรณ์ ม่วงไทย
ดูผลการเรียน
4
  ภาษาไทยหรรษาพาสนุก
110
  นายสุขสันติ์ สีสุธรรม
ดูผลการเรียน
5
  คณิตคิดสนุก
201
  นายศิริเทพกมล ไชยโทน
ดูผลการเรียน
6
  คณิตศาสตร์บันเทิง
203
  นางสาวจุฑาภรณ์ มัญจาวงษ์
ดูผลการเรียน
7
  คณิตคิดสร้างสรรค์
204
  นางสุรีรัตน์ ศรีบุตร
ดูผลการเรียน
8
  PORTFOLIO
206
  นายสันธาน จันทะมุด
ดูผลการเรียน
9
  คณิตศาสตร์กับศิลปะ
302
  นางสาวรักก้าว พลเสนา
ดูผลการเรียน
10
  ชุมนุมดาราศาสตร์
303
  นายปรีชา สังฆะวรรณา
ดูผลการเรียน
11
  จรวดกระดาษพับและพลังงานยาง
305
  นางสาวเดือนเด่น โอดลี
ดูผลการเรียน
12
  เครื่องหอมจากสวน
307
  นางสาวจินตนา รุ่งเรือง
ดูผลการเรียน
13
  ช่างไฟฟ้า
308
  นายชัยเรือง ไชยคลัง
ดูผลการเรียน
14
  E-sport and Robot
311
  นางสาวสาลินี เชิดสูงเนิน
ดูผลการเรียน
15
  มารยาทไทย
403
  นางเสาวนีย์ ไชยโทน
ดูผลการเรียน
16
  เที่ยวทั่วไทย
404
  นางสุภาพร อุพลเถียร
ดูผลการเรียน
17
  พระพุทธศาสนา
405
  นายปรีชา มีทองหลาง
ดูผลการเรียน
18
  ท่องโลกกว้าง
407
  นายเชษฐา ไชยชาติ
ดูผลการเรียน
19
  ความเป็นเลิศกีฬาฟุตบอล ม.ปลาย
504
  นายวุฒิศักดิ์ มูลมะณี
ดูผลการเรียน
20
  วอลเลย์บอล
505
  นายคณาวุฒิ จันทร์ปัญญา
ดูผลการเรียน
21
  นักศึกษาวิชาทหาร
506
  นายสมพล ถิ่นสำโรง
ดูผลการเรียน
22
  กีฬากรีฑาเพื่อความเป็นเลิศ
508
  นางสาวสุพัชชา สุวรรณบำรุง
ดูผลการเรียน
23
  ความเป็นเลิศกีฬาฟุตบอล ม.ต้น
510
  นายณัฐพล เกยสุวรรณ
ดูผลการเรียน
24
  ชุมนุมนาฏศิลป์และการละครโขน
604
  นายอัมรินทร์ อาสานุต
ดูผลการเรียน
25
  วงโยธวาทิต
606
  นายอภิศักดิ์ บุบพิ
ดูผลการเรียน
26
  ส่งเสริมอาชีพ
701
  นางณปภัช เทียนคำ
ดูผลการเรียน
27
  ยุวเกษตรกร
703
  นางสาวจันทนา นามโยธา
ดูผลการเรียน
28
  อาชีพเสริมเพิ่มรายได้
704
  นางมนัสนันท์ มณีโช
ดูผลการเรียน
29
  การตัดต่อวีดีโอ
705
  นายอาทิตย์ อ่อนจันทร์
ดูผลการเรียน
30
  สวนสวยไม้งาม
801
  นางพรชลิตา เจริญยิ่ง
ดูผลการเรียน
31
  CEOน้อย
802
  นางสาวสุริยง ประพรมมา
ดูผลการเรียน
32
  ห้องสมุดสร้างสุข
806
  นายนัฎฐพงษ์ ฮามพิทักษ์
ดูผลการเรียน
33
  Relax Time
807
  นางสาววรรณกานต์ พานโน
ดูผลการเรียน