รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม  
ประจำภาคเรียนที่....2....ปีการศึกษา....2566....
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่....ทุกชั้นเรียน....
A
วันจันทร์ ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 17:45  
ที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ - สกุล
ชั้น
ห้อง
1
6455
 เด็กชายสุทธิภัทร   ศรีสร้อยพร้าว
1
1
2
6304
 เด็กชายศราวุธ   แซ่แต้
2
2
3
6292
 เด็กชายนพดล   บุดดา
2
2
4
6367
 เด็กหญิงอินทิรา   ทองอาจ
2
2
5
6180
 นายอรรถพล   บุดดา
3
2
6
6148
 เด็กชายธนากร   เจริญทอง
3
1
7
6517
 นายธีรเทพ   เขียวเลี่ยน
4
2
8
6061
 นางสาวศุภนิดา   โคตสวรรค์
4
2
9
6526
 นายวีรภัทร   กูดอั้ว
4
2
10
6039
 นางสาวบัณฑิตา   บิวสิม
4
2
11
6372
 นายทรงวุฒิ   บุญเลิศ
5
1
12
5914
 นางสาวดวงกมล   คุณตา
5
1

**หมายเหตุ** ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดำเนินการลงทะเบียนหรือติดต่อที่ฝ่ายวิชาการด่วน มิฉะนั้นคุณจะไม่มีสังกัด !!