รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม  
ประจำภาคเรียนที่....1....ปีการศึกษา....2567....
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่....ทุกชั้นเรียน....
A
วันศุกร์ ที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 09:17  
ที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ - สกุล
ชั้น
ห้อง
1
6644
 เด็กชายสุรศักดิ์   พรมแพง
1
2
2
6595
 เด็กชายเขษมศักดิ์   วาริคิด
1
2
3
6661
 เด็กหญิงจุฑามาศ   เลขสันเทียะ
1
2
4
6739
 เด็กชายชาญวิทย์   ราชฎา
2
2
5
6410
 เด็กชายกฤษณพงษ์   ป่าสนธิ์
2
2
6
6451
 เด็กชายวุฒิชัย   วังสีดี
2
2
7
6459
 เด็กชายอรรตสิทธิ์   หมื่นอภัย
2
2
8
6472
 เด็กหญิงณัฐวดี   โม้หนองบัว
2
2
9
6413
 เด็กชายจักรกฤษณ์   โพธิ์มาตร
2
4
10
6417
 เด็กชายชยพล   อยู่สูงเนิน
2
4
11
6418
 เด็กชายชลกวิน   ดีสร้อย
2
4
12
6460
 เด็กชายอุ้มบุญ   ยางตลาด
2
4
13
6438
 เด็กชายปกป้อง   นาสมพงษ์
2
4
14
6441
 เด็กชายพงศธร   กอบวัฒนกุล
2
4
15
6442
 เด็กชายพานุพงษ์   ศรีงามเมือง
2
4
16
6452
 เด็กชายศุกลวัฒน์   ตาแดง
2
4
17
6475
 เด็กหญิงธัญชนก   แสนสัญญา
2
3
18
6392
 เด็กชายอนุรักษ์   พะละ
3
2
19
6355
 เด็กหญิงวริญธิญา   แก้วแจ่มดา
3
1
20
6291
 เด็กชายธีรเดช   ดีตลอด
3
2
21
6549
 เด็กชายอนันดา   พลโสกเชือก
3
4
22
6339
 เด็กหญิงพรนภัส   จันทะแจ่ม
3
2
23
6562
 เด็กชายกิตติพงศ์   บุดดา
3
2
24
6304
 เด็กชายศราวุธ   แซ่แต้
3
2
25
6292
 เด็กชายนพดล   บุดดา
3
2
26
6546
 เด็กชายเกษมศักดิ์   เกิดมงคล
3
4
27
6190
 นางสาวชฎาพร  
4
2
28
6704
 นายกิตติธัช   เหลาเศษ
4
2
29
6143
 นายณัฐวุฒิ   โสภาพ
4
1
30
6725
 นางสาวกฤติกา   ดาวรุ่งรัมย์
4
1
31
6545
 นายเอกราช   สุทธิด่าง
4
2
32
6763
 นางสาวพิชชาภา   บุญน้อม
4
1
33
6124
 นายกิตตศักดิ์   ดาวสี
4
2
34
6165
 นายภูวเนตร   สุระมิตร
4
1
35
6125
 นายกรธวัช  
4
2
36
6187
 นางสาวจันทร์ทิวา   ลาปราบ
4
2
37
6179
 นายอรรถพล   คำจวนจันทร์
4
2
38
6734
 นางสาววรวลัญช์   ทิพพศรี
4
2
39
6172
 นายศุภณัฐ   คำสี
4
2
40
6166
 นายรภีพัทร์   ชินน้อย
4
2
41
6732
 นางสาวภูริตา   อุ่นพระบุ
4
1
42
6138
 นายชินวัตร   ทัพซ้าย
4
3
43
6514
 นายทนงศักดิ์   จวบทรัพย์
5
3
44
6516
 นายธนัช   พุทไธสงค์
5
3
45
6522
 นายภัทรกุล   พรมน้อย
5
3
46
6525
 นายวัชรพล   เอกรักษา
5
3
47
6527
 นายวีระภาพ   ตุ้ยเขียว
5
3
48
6512
 นายณัฐภูมิ   ภูนามูล
5
3
49
6506
 นายกันต์กวี   สุนสิน
5
3
50
6018
 นายอภิชาติ   อุดม
5
2
51
6039
 นางสาวบัณฑิตา   บิวสิม
5
2
52
6408
 นายณภัทร   บูโฮม
5
3
53
6507
 นายชนะศักดิ์   มูลศรี
5
2
54
6517
 นายธีรเทพ   เขียวเลี่ยน
5
2
55
6519
 นายธีรภัทร   ชาเคน
5
3
56
6246
 นายณัฐพงศ์   โพธิ์นอก
6
2
57
6370
 นายกษิเดช   ภูกิ่งงาม
6
3
58
5890
 นายรชานนท์   พาลีบัตร
6
2
59
6377
 นายพูนสุข   ชินบุตร
6
3

**หมายเหตุ** ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดำเนินการลงทะเบียนหรือติดต่อที่ฝ่ายวิชาการด่วน มิฉะนั้นคุณจะไม่มีสังกัด !!