รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม  
ประจำภาคเรียนที่....2....ปีการศึกษา....2565....
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่....ทุกชั้นเรียน....
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
วันพุธ ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 23:39  
ที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ - สกุล
ชั้น
ห้อง
1
6045
 เด็กหญิงปุณยนุช   ลีทา
3
2
2
6038
 เด็กหญิงธิดาขวัญ   ศรีสุก
3
2
3
6064
 เด็กหญิงสุจิตรา   นาดี
3
2
4
6066
 เด็กหญิงหทัยรัตน์   ช่องงาม
3
2

**หมายเหตุ** ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดำเนินการลงทะเบียนหรือติดต่อที่ฝ่ายวิชาการด่วน มิฉะนั้นคุณจะไม่มีสังกัด !!