รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน  
ประจำภาคเรียนที่....2....ปีการศึกษา....2565....
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่....ทุกชั้นเรียน....
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
วันพุธ ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 23:38  
ที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ - สกุล
ชั้น
ห้อง
1
6347
 เด็กหญิงมนัสนันท์   ทัดดวง
1
2
2
6346
 เด็กหญิงมณีรัตน์   หมั่นบ่อแก
1
2
3
6341
 เด็กหญิงพัชรพร   โสวัตร
1
2
4
6340
 เด็กหญิงพรนภัส   เลิศสีเพ็ชร
1
2
5
6339
 เด็กหญิงพรนภัส   จันทะแจ่ม
1
2
6
6338
 เด็กหญิงพนิดา   เตี้ยเนตร์
1
2
7
6331
 เด็กหญิงนิรชา   ลำพันภักดิ์
1
2
8
6323
 เด็กหญิงณฐพร   บัวสี
1
2
9
6321
 เด็กหญิงชลลดา   โสภา
1
2
10
6293
 เด็กชายนิธิกร   นาคชูวงศ์
1
1
11
6315
 เด็กหญิงกัญจนพร   เหล่ามาลา
1
2
12
6313
 เด็กชายอิสระพงษ์   พรมแพน
1
2
13
6312
 เด็กชายอานนท์   พาลีบัตร
1
2
14
6311
 เด็กชายอัครพนธ์   คามนา
1
2
15
6307
 เด็กชายสิริศักดิ์   หนักแน่น
1
2
16
6304
 เด็กชายศราวุธ   แซ่แต้
1
2
17
6292
 เด็กชายยนพดล   บุดดา
1
2
18
6291
 เด็กชายธีรเดช   ดีตลอด
1
2
19
6286
 เด็กชายธนพล   หมั่นบ่อแก
1
2
20
6280
 เด็กชายณัฐพงษ์   พิมพ์ดีด
1
2
21
6278
 เด็กชายณฐวัฒน์   ปุยภูเขียว
1
2
22
6277
 เด็กชายชนาธิป   ดาวังปา
1
2
23
6274
 เด็กชายคมเพชร   อัคคะฮาต
1
2
24
6273
 เด็กชายคงกะพัน   พิมหานาม
1
2
25
6270
 เด็กชายกฤษฎานุพงษ์   ชูหนู
1
2
26
6365
 เด็กหญิงอารีลักษณ์   พวงคต
1
1
27
6362
 เด็กหญิงอธิชา   บัววิชัย
1
1
28
6403
 เด็กชายโชคชัย   หล้าพรม
1
4
29
6360
 เด็กหญิงสุธาดา   เข็มจริยา
1
1
30
6357
 เด็กหญิงศุภวรรณ   พินยงค์
1
1
31
6354
 เด็กหญิงวรรนิษา   คุณทะวงษ์
1
1
32
6351
 เด็กหญิงลักษมี   กองกร
1
1
33
6289
 เด็กชายธนวัฒน์   นาดี
1
1
34
6348
 เด็กหญิงมิถุนา   เทพศรี
1
1
35
6345
 เด็กหญิงภาวิณี   บุญเจียง
1
1
36
6344
 เด็กหญิงภัทรธิดา   คงรบ
1
1
37
6343
 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา   สุทธมา
1
1
38
6335
 เด็กหญิงปัณฑารีย์   ลาภจิตร
1
1
39
6334
 เด็กหญิงปัญญวัณ   บัวกันหา
1
1
40
6332
 เด็กหญิงประวีณา   หาแก้ว
1
1
41
6329
 เด็กหญิงนฤมาส   ราชดุษฏี
1
1
42
6326
 เด็กหญิงธัญรัตน์   รู้หลัก
1
1
43
6322
 เด็กหญิงญาณภา   โกมลสิงห์
1
1
44
6268
 เด็กชายกนกศักดิ์   เนตรอุบล
1
1
45
6272
 เด็กชายกฤษดา   นาหนองตูม
1
1
46
6367
 เด็กหญิงอินทิรา   ทองอาจ
1
2
47
6275
 เด็กชายจตุพร   งามกิ่ง
1
3
48
6350
 เด็กหญิงมีนา   ศรีจารย์
1
2
49
6358
 เด็กหญิงสาสินี   แสนงาม
1
2
50
6276
 เด็กชายจักรินทร์   ยินดี
1
3
51
6288
 เด็กชายธนวัฒน์   ทองสุข
1
3
52
6319
 เด็กหญิงขวัญชนก   ศรียัง
1
1
53
6316
 เด็กหญิงกัญญาภัค   โสภา
1
1
54
6308
 เด็กชายอภิวิชญ์   บุมดินพิทักษ์
1
1
55
6306
 เด็กชายสิทธิพล   น้อยหา
1
1
56
6300
 เด็กชายมรรครินทร์   คำมูล
1
1
57
6299
 เด็กชายพีรพัฒน์   สงสุข
1
1
58
6298
 เด็กชายพีรพัฒน์   ด้วงอินทร์
1
1
59
6295
 เด็กชายพลศักดิ์   อาจสิริ
1
1
60
6267
 เด็กชายกนก   เทศสมบูรณ์
1
1
61
6294
 เด็กชายปวีณ   ศรีจันทร์อ่อน
1
1
62
6290
 เด็กชายธันวา   อุดม
1
3
63
6285
 เด็กชายทักษ์ดนัย   คำสว่าง
1
1
64
6283
 เด็กชายณิชคุณ   คุณทะวงษ์
1
1
65
6284
 เด็กชายตะวัน   พิมพ์สี
1
3
66
6279
 เด็กชายณัฏฐกิตติ์   หิมนะ
1
3
67
6296
 เด็กชายพัฒนพงษ์   สีพูมี
1
3
68
6317
 เด็กหญิงกัลยรัตน์   นาแพง
1
2
69
6395
 เด็กหญิงรัชฎา   คำวิลาศ
1
2
70
6287
 เด็กชายธนภูมิ   ชัยสงค์
1
3
71
6271
 เด็กชายกฤษฎี   วรรณรักษา
1
1
72
6297
 เด็กชายพีรณัฐ   จันเอี่ยม
1
3
73
6301
 เด็กชายยาริส   พาลีบัตร
1
3
74
6302
 เด็กชายวงศกร   จำพร
1
3
75
6305
 เด็กชายศิริชัย   ที่รัก
1
3
76
6310
 เด็กชายออสการ์   พาร์สันส์
1
3
77
6318
 เด็กหญิงกาญจนี   สุรมณี
1
3
78
6324
 เด็กหญิงณัฐธันยา   อ่อนอยู่
1
3
79
6325
 เด็กหญิงทอฝัน   แสนแป้
1
3
80
6327
 เด็กหญิงธิดาพร   ศิริบาล
1
3
81
6328
 เด็กหญิงนริศรา   ปิ่นเมือง
1
3
82
6330
 เด็กหญิงนิภาพร   เป้าหมั่น
1
3
83
6336
 เด็กหญิงปานฤดี   ป่าสนธิ์
1
3
84
6337
 เด็กหญิงปารมี   ผ่านบุตร
1
3
85
6342
 เด็กหญิงพัชราภา   เชื้อในเขา
1
3
86
6352
 เด็กหญิงวชิรญาณ์   ดำสุวรรณ
1
3
87
6353
 เด็กหญิงวชิราภรณ์   แซ่โล้ว
1
3
88
6363
 เด็กหญิงอภิสรา   เพียผล
1
3
89
6366
 เด็กหญิงอินทิรา   โข่ศรี
1
3
90
6269
 เด็กชายกรวิญ์   กางถิ่น
1
4
91
6314
 เด็กชายเอกรัตน์   ยมนา
1
4
92
6333
 เด็กหญิงปราริตา   ประเสริฐสังข์
1
4
93
6355
 เด็กหญิงวริญธิญา   แก้วแจ่มดา
1
4
94
6356
 เด็กหญิงศุภวรรณ   จันทประสิทธิ์
1
4
95
6396
 เด็กชายรัฐมงคล   เจริญวงษ์
2
3
96
6264
 เด็กชายกิตติทัด   แกะขุนทด
2
3
97
6392
 เด็กชายอนุรักษ์   พะละ
2
2
98
6404
 เด็กชายกันตพงศ์   ถมมา
2
3
99
6405
 เด็กชายธันวา   เรืองเที่ยง
2
3
100
6136
 เด็กชายเฉลิมเกียรติ   สิงสีดา
2
2
101
6124
 เด็กชายกิตตศักดิ์   ดาวสี
2
2
102
6129
 เด็กชายเกียรติศักดิ์   หมื่นอภัย
2
2
103
6150
 เด็กชายธิติศักดิ์   แจ้งคำ
2
2
104
6141
 เด็กชายณรงศักดิ์   ขุนภักดี
2
1
105
6144
 เด็กชายเดชา   เนตรอุบล
2
2
106
6159
 เด็กชายพัชรพล   จันทะ
2
2
107
6158
 เด็กชายพรพิพัฒน์   ชุมหิน
2
1
108
6165
 เด็กชายภูวเนตร   สุระมิตร
2
1
109
6177
 เด็กชายเสฏฐวุฒิ   คำปัญอ่อน
2
1
110
6179
 เด็กชายอรรถพล   คำจวนจันทร์
2
1
111
6182
 เด็กชายอิศรา   มะสีหา
2
1
112
6183
 เด็กชายอิสรา   โข่ศรี
2
1
113
6184
 เด็กหญิงกมลพรรณ   เกตุเนียม
2
1
114
6197
 เด็กหญิงธนภร   ก่ำนารายณ์
2
1
115
6185
 เด็กหญิงเก็ดแก้ว   นามบัวศรี
2
1
116
6188
 เด็กหญิงจิรกัญญา   บุญเจียง
2
1
117
6187
 เด็กหญิงจันทร์ทิวา   ลาปราบ
2
2
118
6196
 เด็กหญิงณัฐธยาน์   แคนมั่น
2
1
119
6130
 เด็กชายคุณากร   เขตร์ชำนิ
2
2
120
6200
 เด็กหญิงธัญลักษณ์   สำแดงเดช
2
1
121
6202
 เด็กหญิงปณิตา   ลำพองพวง
2
1
122
6205
 เด็กหญิงปิยะฉัตร   บุญทศ
2
1
123
6207
 เด็กหญิงพิทยารัตน์   บุตรรินทร์
2
1
124
6209
 เด็กหญิงฟาติมา   คำมณีจันทร์
2
2
125
6210
 เด็กหญิงภัทราพร   อุปแก้ว
2
1
126
6212
 เด็กหญิงรัตนาภรณ์   ทองดี
2
2
127
6214
 เด็กหญิงวรกาญ   พานโน
2
2
128
6218
 เด็กหญิงสุทธิดา   พงศ์พันธุ์
2
1
129
6219
 เด็กหญิงอติกานต์   จันทะโสดา
2
1
130
6221
 เด็กหญิงอริสรา   หมั่นบ่อแก
2
2
131
6222
 เด็กหญิงอังคณาพร   ชัยกิจ
2
2
132
6220
 เด็กหญิงอนันตญา   แก้วสุวรรณ์
2
1
133
6223
 เด็กหญิงอาทิตยา   เค้าบ่อ
2
1
134
6125
 เด็กชายกรธวัช   ผุยคำพิ
2
2
135
6126
 เด็กชายกรวิชญ์   ชาอินผุย
2
2
136
6127
 เด็กชายกรวิทย์   พันธุชินกุล
2
1
137
6131
 เด็กชายจักรกฤษ   กรุณา
2
2
138
6132
 เด็กชายจักริน   แก้วจินดา
2
1
139
6137
 เด็กชายชยากร   หม่องคำเหล็ก
2
2
140
6143
 เด็กชายณัฐวุฒิ   โสภาพ
2
1
141
6142
 เด็กชายณัฐวุฒิ   ศรีแหงโคตร
2
2
142
6147
 เด็กชายธนวัฒน์   คุ้มเดช
2
2
143
6148
 เด็กชายธนากร   เจริญทอง
2
1
144
6154
 เด็กชายธีรวัฒน์   กองจร
2
2
145
6166
 เด็กชายรภีพัทร์   ชินน้อย
2
2
146
6167
 เด็กชายวรโชติ   พานโน
2
2
147
6170
 เด็กชายศิวัช   สีโสภา
2
2
148
6171
 เด็กชายศุภกิจ   ศรีลำภู
2
1
149
6172
 เด็กชายศุภณัฐ   คำสี
2
2
150
6190
 เด็กหญิงชฎาพร   ซอมประโคน
2
1
151
6192
 เด็กหญิงชัญญานุช   โพธิ์ศรี
2
1
152
6194
 เด็กหญิงชุติกาญจน์   ธาโส
2
2
153
6195
 เด็กหญิงฐิภาพร   ผุยคำพิ
2
2
154
6198
 เด็กหญิงธนัชพร  
2
2
155
6204
 เด็กหญิงปวีณา   โนนปู่
2
1
156
6215
 เด็กหญิงศดานันท์   บุตรสี
2
1
157
6216
 เด็กหญิงษุภากร   ศิริบาล
2
2
158
6217
 เด็กหญิงสิริวิภา   แห้วดี
2
2
159
6128
 เด็กชายเกรียงไกร   พุฒจันทร์
2
3
160
6135
 เด็กชายโจอี้   ยุบ้ง
2
3
161
6138
 เด็กชายชินวัตร   ทัพซ้าย
2
3
162
6155
 เด็กชายนิรัช   แก่นบุดดี
2
3
163
6156
 เด็กชายปรัตถกร   คุณทะวงษ์
2
2
164
6157
 เด็กชายพงษ์พัฒน์   แคนคง
2
1
165
6174
 เด็กชายสิทธิศักดิ์   ผาดาสิทธิ์
2
3
166
6175
 เด็กชายสิริศักดิ์   โพพาทอง
2
2
167
6180
 เด็กชายอรรถพล   บุดดา
2
2
168
6181
 เด็กชายอัครณัฐ   เจริญกุล
2
1
169
6186
 เด็กหญิงกุลกัลยา   ศรีนาค
2
1
170
6211
 เด็กหญิงเยวดี   วงกลาง
2
1
171
6120
 เด็กหญิงวรรณา   บุญธรรม
3
1
172
6040
 เด็กหญิงเบญจมาส   จันทร์เพ็ง
3
2
173
6034
 เด็กหญิงณัชชาอโรชา   ผงบุญตา
3
1
174
6033
 เด็กหญิงฐิตาภรณ์   ทองสิทธิ์
3
2
175
6032
 เด็กหญิงช่อฟ้า   เจริญคูณ
3
2
176
6021
 เด็กชายอัศม์เดช   อุดทิสาร
3
2
177
6015
 เด็กชายสุรยุทธ   ศรีพุฒ
3
2
178
6010
 เด็กชายวุฒิชัย   ปานาไทย
3
2
179
6008
 เด็กชายวิชานาถ   พรมกรรณ์
3
2
180
6005
 เด็กชายวชิรวิทย์   ดำสุวรรณ
3
1
181
6003
 เด็กชายรัชชานนท์   โพธิ์บัติ
3
2
182
6056
 เด็กหญิงวรรณวิสา   ศรีทะโคตร
3
1
183
6055
 เด็กหญิงวรพิชชา   รถน้อย
3
2
184
6049
 เด็กหญิงแพรวประกาย   สีสะใบ
3
2
185
6045
 เด็กหญิงปุณยนุช   ลีทา
3
2
186
6042
 เด็กหญิงปัณฑิตา   จงผ่อนกลาง
3
2
187
6044
 เด็กหญิงปิ่นประภา   สิมากร
3
2
188
6039
 เด็กหญิงบัณฑิตา   บิวสิม
3
2
189
6038
 เด็กหญิงธิดาขวัญ   ศรีสุก
3
2
190
6024
 เด็กหญิงกุสุมากร   แสนแป้
3
1
191
6023
 เด็กหญิงกัลยกร   ล่ามะโรง
3
1
192
6020
 เด็กชายอภิสิทธิ์   รักศรี
3
2
193
6016
 เด็กชายสุรสิทธิ์   วันชัย
3
2
194
6014
 เด็กชายสิทธิพล   ทองแพง
3
1
195
6012
 เด็กชายศิริศักดิ์   แซ่หว่อง
3
2
196
6011
 เด็กชายวุฒิพงษ์   กงซุย
3
2
197
6006
 เด็กชายวรเมธ   โพธิ์ศรี
3
2
198
6004
 เด็กชายรัฐภูมิ   ขามพิทักษ์
3
2
199
6027
 เด็กหญิงจรรยารักษ์   เชื้อหงษ์
3
2
200
5999
 เด็กชายพงศกร   หมื่นอภัย
3
2
201
5997
 เด็กชายบวรภัค   มะลิซ้อน
3
2
202
5993
 เด็กชายธีรเดช   สมพาน
3
2
203
5986
 เด็กชายณัฐกมล   ขันอาษา
3
2
204
5983
 เด็กชายชยนันต์   วิปัสสา
3
2
205
5979
 เด็กชายกิตติรังสี   แก้วแสนเมือง
3
2
206
5978
 เด็กชายกิตติมาศักดิ์   หมื่นอภัย
3
2
207
5976
 เด็กชายกฤษนัย   ภูกองไชย
3
1
208
6067
 เด็กหญิงอนันธิดา   ทาชาติ
3
1
209
6058
 เด็กหญิงวรัญญา   สืบชาติ
3
1
210
6046
 เด็กหญิงพรรวินท์   เเสนสนิท
3
1
211
6030
 เด็กหญิงชญาดา   สีพฤกษ์
3
1
212
6029
 เด็กหญิงจุภานัน   อินท้าวตัน
3
1
213
5996
 เด็กชายนราชัย   ภูมี
3
1
214
5992
 เด็กชายธีรชาติ   สิงสีดา
3
1
215
5989
 เด็กชายธนกฤต   หาญเตชะ
3
1
216
5984
 เด็กชายชยุตพงค์   บุตรเสรี
3
1
217
6048
 เด็กหญิงพิมประภาพร   บุตะกะ
3
1
218
6053
 เด็กหญิงมนัสนันท์   เป้าหมั่น
3
2
219
6061
 เด็กหญิงศุภนิดา   โคตสวรรค์
3
1
220
6062
 เด็กหญิงสมัชญา   เหมกุล
3
1
221
6064
 เด็กหญิงสุจิตรา   นาดี
3
2
222
6065
 เด็กหญิงสุภาภรณ์   รู้หลัก
3
2
223
6066
 เด็กหญิงหทัยรัตน์   ช่องงาม
3
2
224
5977
 เด็กชายกิตติภูมิ   โพธิราช
3
3
225
6000
 เด็กชายพชรัตน์   เดชพ่วง
3
3
226
6019
 เด็กชายอธิวัชร์   พลไชย
3
3
227
6031
 เด็กหญิงชยานันต์   พลหนุ่ย
3
1
228
6037
 เด็กหญิงธัญพร   บูรพัฒน์
3
3
229
6041
 เด็กหญิงเบญญาภา   พรมไตร
3
3
230
6398
 เด็กชายภูพิรัฐ   แก่นท้าว
3
3
231
6402
 เด็กชายพีระภัทร   จันทร์ศรีเมือง
3
3
232
6263
 เด็กหญิงหยาดทิพย์   โคตรบัญชา
3
1
233
6261
 เด็กชายพงศกร   แก้วแก่น
3
3
234
6397
 เด็กชายวรรธกร   วงค์ศรีชา
3
3
235
6123
 เด็กหญิงวนัสพร   วุฒิสารสุนทร
3
2
236
6152
 เด็กหญิววิภาวรรณ   เหล่าสี
3
2
237
6250
 เด็กชายพัทธกานต์   บูวอ
3
3
238
5871
 นายเกียรติศักดิ์   ผิวชัย
4
1
239
5946
 นางสาวสุทธิดา   ชาลีวรรณ
4
2
240
5926
 นางสาวพรรัชดา   คำมณีจันทร์
4
2
241
5953
 นางสาวอาภาสิริ   สิทธิ์สา
4
2
242
5945
 นางสาวสุณิสา   สิมากร
4
2
243
5874
 นายจุนรภพ   พรมลี
4
1
244
6399
 นายธิติวัฒน์   แลภูเขียว
4
3
245
5974
 นายภูตะวัน   ช่างการ
4
2
246
6246
 นายณัฐพงศ์   โพธิ์นอก
4
2
247
6381
 นายมหาสมุทร   มารุวรรณ์
4
1
248
6386
 นางสาวทัศณี   บุญมี
4
1
249
6368
 นายกมลเทพ   อัญญโพธิ์
4
2
250
6385
 นางสาวทับทิม   วงค์ราษฎร์
4
2
251
6387
 นางสาวปทุมพร   ปะมาปะเต
4
2
252
6388
 นางสาวพิมลวรรณ   สุทธิจันทึก
4
2
253
6389
 นางสาวศิวาพร   วงษ์ชมภู
4
2
254
6390
 นางสาวสุกัญญา   เมืองศูนย์
4
2
255
6391
 นางสาวสุนิดา   ราษฎรมี
4
2
256
6369
 นายกรวุฒิ   ทศบุญไชย
4
3
257
6370
 นายกษิเดช   ภูกิ่งงาม
4
3
258
6371
 นายเดชกำพล   พิษณุ
4
3
259
6373
 นายธนากร   พาชะนิน
4
2
260
6374
 นายนรินทร์   เชื้อฉลาด
4
3
261
6377
 นายพูนสุข   ชินบุตร
4
3
262
6378
 นายภาคภูมิ   ธุระศักดิ์
4
3
263
6379
 นายภูริทัศน์   พันธ์เมือง
4
3
264
6380
 นายมณฑล   คำมูล
4
3
265
6382
 นายวีรภัทร์   ประทุมวงษ์
4
3
266
6383
 นายศรายุทธ   หงษ์ประสิทธิ์
4
3
267
6394
 นางสาวปณิตา   สินบุลม
5
1
268
6232
 นายภูพิรัฐ   นาคงยืน
5
1
269
6265
 นายธีระวัฒน์   เหลาเกต
5
3
270
5856
 นางสาวอริสา   สุเมืองพล
5
1
271
5973
 นางสาววราภรณ์   รู้หลัก
5
2
272
5851
 นางสาววิลาสินี   รัตนกุลไพศาล
5
1
273
6259
 นายภูริภัทร   ไชยทิศ
5
3
274
6260
 นางสาวจันจิรา   ศรีโสภา
5
1
275
6257
 นายธีรนันท์   เล่าเรียน
5
3
276
6258
 นายปฏิพล   อิ้มแตง
5
3
277
6239
 นางสาวกนิษฐา   นงภูเขียว
5
1
278
6233
 นายศราวุฒิ   แก้วประทุม
5
1
279
6103
 นางสาวพิมลภรณ์   คำสอนสุวรรณ
5
2
280
6244
 นางสาวศรัณยา   ชารีดี
5
1
281
6242
 นางสาวผริดา   ทองสิทธิ์
5
1
282
6240
 นางสาวกัญญารัตน์   มหาเวศย์สกุล
5
1
283
6224
 นายจิรพัฒน์   บุญสวัสดิ์กุลชัย
5
1
284
6256
 นายทวีทรัพย์   ธนโชติฤชุวงศ์
5
3
285
6255
 นายเกรียงศักดิ์   คำเวบุญ
5
3
286
6228
 นายธนากร   นามศรี
5
2
287
6119
 นายภานุวัฒน์   สีโนนทัน
6
3
288
6109
 นางสาวสมิตานัน   รับขวัญ
6
1
289
5722
 นายนภัทร   หนันเรือง
6
2
290
5688
 นายธนรัฐ   สุวรรณขิน
6
2
291
5704
 นางสาวภัทรวรินทร์   ผิวชัย
6
2
292
5754
 นายศุภกิตติ์   แคนมั่น
6
2
293
5965
 นางสาวอนัญญา   คุณทะวงษ์
6
2
294
5753
 นายวิศวะ   โทรัตน์
6
2
295
6070
 นายจักรพล   อุทุมทอง
6
3
296
6252
 นายตระกาล   นามพรมมา
6
3
297
6075
 นายดิษฐพันธ์   บุตุธรรม
6
3
298
6076
 นายตฤษนันท์   บุตุธรรม
6
3
299
6080
 นายธีรเดช   แก้วกันยา
6
3
300
6083
 นายปฎิภาณ   ขุนน้อย
6
3
301
6095
 นางสาวไปรยา   สังฤทธิ์
6
3
302
6096
 นางสาวพรนัชชา   เคนานัน
6
1
303
6082
 นายบริพัตร   ศรีอ่อน
6
2
304
6094
 นางสาวดารารัตน์   โยกบุ
6
2
305
6253
 นายอดิศักดิ์   ศรีสว่าง
6
3
306
6145
 นายเจษฎาภรณ์   พึงสกุล
6
3
307
6254
 นายอภิเดช   ณะศรี
6
3

**หมายเหตุ** ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดำเนินการลงทะเบียนหรือติดต่อที่ฝ่ายวิชาการด่วน มิฉะนั้นคุณจะไม่มีสังกัด !!