รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน  
ประจำภาคเรียนที่....2....ปีการศึกษา....2566....
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่....ทุกชั้นเรียน....
A
วันจันทร์ ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 17:43  
ที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ - สกุล
ชั้น
ห้อง
1
6422
 เด็กชายณัฐวุฒิ   เกียมา
1
1
2
6443
 เด็กชายพิตตินันท์   ขจรพิพัฒน์
1
1
3
6444
 เด็กชายพีรพล   ภู่จ่าพล
1
1
4
6584
 เด็กชายณัฐพล   จิตรมั่น
1
4
5
6583
 เด็กชายเกรียงไกร   ทวีสัตย์
1
4
6
6437
 เด็กชายนิรภัทร   ทองขันธ์
1
1
7
6424
 เด็กชายเทวราช   เวียงชัยภูมิ
1
1
8
6425
 เด็กชายธนกฤต   เจริญทอง
1
1
9
6432
 เด็กชายธีรชา   หม่องคำอ้น
1
1
10
6411
 เด็กชายเกรียงไกร   ลำพองพวง
1
1
11
6465
 เด็กหญิงจารุภัทร   วุฒิสารสุนทร
1
1
12
6463
 เด็กหญิงเกสรา   คำงาม
1
1
13
6461
 เด็กหญิงกนกพร   วงกอง
1
1
14
6578
 เด็กชายภูมิทัศน์   ริยะบุตร
1
4
15
6455
 เด็กชายสุทธิภัทร   ศรีสร้อยพร้าว
1
1
16
6415
 เด็กชายจิรายุ   แสงทอง
1
1
17
6409
 เด็กชายกฤษฎา   ทองพรม
1
1
18
6486
 เด็กหญิงพรนัชชา   เวียงแก้ว
1
1
19
6468
 เด็กหญิงฐิติมา   มะโนบาง
1
1
20
6473
 เด็กหญิงณัฐวราพร   โคกกลาง
1
1
21
6489
 เด็กหญิงภูริชญา   เคนคำภา
1
1
22
6503
 เด็กหญิงอริสา   ทุ่มขันต์
1
1
23
6419
 เด็กชายชิษณุพงศ์   ช่างปรุง
1
1
24
6515
 เด็กหญิงปิยะฉัตร   คำวิเชียร
1
2
25
6466
 เด็กหญิงจารุวรรณ   จันทร์แจ้ง
1
1
26
6470
 เด็กหญิงณหทัย   ไวยวัฒน์
1
1
27
6483
 เด็กหญิงปนัดดา   โม้หนองบัว
1
1
28
6485
 เด็กหญิงปิ่นมณี   รบอาจ
1
1
29
6496
 เด็กหญิงสุกานดา   จ่อยลา
1
1
30
6497
 เด็กหญิงสุธิมา   วิเศษแก้ว
1
1
31
6502
 เด็กหญิงอริษา   ตาก้อง
1
1
32
6504
 เด็กหญิงอินทร์ทิรา   ฮ้อยเคน
1
1
33
6410
 เด็กชายกฤษณพงษ์   ป่าสนธิ์
1
2
34
6416
 เด็กชายชญานิษฐ์   คำปัญอ่อน
1
2
35
6420
 เด็กชายณัฐดนัย   เพชรบ่อแก
1
2
36
6423
 เด็กชายไตรภพ   กวินบัณฑิต
1
2
37
6431
 เด็กชายธารากร   พันธุ์เธียร
1
2
38
6433
 เด็กชายธีรวัฒน์   เสาร์กลาง
1
2
39
6434
 เด็กชายธีรศักดิ์   ดารี
1
2
40
6446
 เด็กชายภูมิพัฒน์   คำเย็น
1
2
41
6448
 เด็กชายรัฐศาสตร์   โง๊ะบุดดา
1
2
42
6451
 เด็กชายวุฒิชัย   วังสีดี
1
2
43
6453
 เด็กชายสรายุทธ   ทองปน
1
2
44
6454
 เด็กชายสหรัฐ   มลศิลป์
1
2
45
6456
 เด็กชายเสกสรรค์   เฮียงจันทรา
1
2
46
6459
 เด็กชายอรรตสิทธิ์   หมื่นอภัย
1
2
47
6462
 เด็กหญิงกมลชนก   แสนแป้
1
2
48
6464
 เด็กหญิงจรินทร์พร   หารโย
1
2
49
6467
 เด็กหญิงจุฑารัตน์   โคกกลาง
1
2
50
6471
 เด็กหญิงณัฐริกา   แสนแป้
1
2
51
6472
 เด็กหญิงณัฐวดี   โม้หนองบัว
1
2
52
6474
 เด็กหญิงทัศวรรณ   ศรีเชียงสา
1
2
53
6475
 เด็กหญิงธัญชนก   แสนสัญญา
1
2
54
6476
 เด็กหญิงธิดาพร   วงชมภู
1
2
55
6477
 เด็กหญิงธิดารัตน์   โนนปู่
1
2
56
6481
 เด็กหญิงนันทนา   ชาญอาวุธ
1
2
57
6488
 เด็กหญิงภัทราวดี   คงครบ
1
2
58
6491
 เด็กหญิงวนัสนันท์   แก้วเห็ม
1
2
59
6498
 เด็กหญิงสุรัศวดี   นะคำศรี
1
2
60
6501
 เด็กหญิงอรัญญา   จงผ่อนกลาง
1
2
61
6505
 เด็กหญิงอินทุกานต์   งาแก้ว
1
2
62
6414
 เด็กชายจักรภัทร   ระวินู
1
3
63
6421
 เด็กชายณัฐนนท์   ภู่นักธรรม
1
3
64
6426
 เด็กชายรณภพ   แคนมั่น
1
3
65
6429
 เด็กชายธราเทพ   คุณทะวงษ์
1
3
66
6430
 เด็กชายธันวา   หล่องบุดศรี
1
3
67
6436
 เด็กชายนิติภูมิ   หมื่นอภัย
1
3
68
6439
 เด็กชายปิยวัฒน์   ลาปราบ
1
3
69
6449
 เด็กชายวงศพัทธ์   อยู่ยอด
1
3
70
6457
 เด็กชายอภิสิทธิ์   จันทศิลป์
1
3
71
6469
 เด็กหญิงณฐอร   โตน้ำขาว
1
3
72
6478
 เด็กหญิงนภสร   สวาทวงค์
1
3
73
6479
 เด็กหญิงนัทฐานันท์   หลงพิมาย
1
3
74
6480
 เด็กหญิงนัทธยา   ลิเขียว
1
3
75
6482
 เด็กหญิงปณิตา   ทองดี
1
3
76
6484
 เด็กหญิงปาลิดา   บุตรรินทร์
1
3
77
6487
 เด็กหญิงแพรวดี   หมื่นอภัย
1
3
78
6492
 เด็กหญิงวรดา   ป่าสนธิ์
1
3
79
6493
 เด็กหญิงวิภาดา   วงษา
1
3
80
6495
 เด็กหญิงสิริยากร   แสนสีมนต์
1
3
81
6499
 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   ใสปัน
1
3
82
6413
 เด็กชายจักรกฤษณ์   โพธิ์มาตร
1
4
83
6417
 เด็กชายชยพล   อยู่สูงเนิน
1
4
84
6418
 เด็กชายชลกวิน   ดีสร้อย
1
4
85
6427
 เด็กชายธนวัฒน์   หมื่นมี
1
4
86
6575
 เด็กชายกันตวิชญ์   งิ้วโสม
1
4
87
6435
 เด็กชายนนท์ธวัฒน์   คงแหลม
1
4
88
6438
 เด็กชายปกป้อง   นาสมพงษ์
1
4
89
6440
 เด็กชายพงศกร   ใจประนพ
1
4
90
6441
 เด็กชายพงศธร   กอบวัฒนกุล
1
4
91
6442
 เด็กชายพานุพงษ์   ศรีงามเมือง
1
4
92
6577
 เด็กชายปุญญพัฒน์   ศรีหาบุตร
1
4
93
6452
 เด็กชายศุกลวัฒน์   ตาแดง
1
4
94
6460
 เด็กชายอุ้มบุญ   ยางตลาด
1
4
95
6576
 เด็กชายจักรพงษ์   ตาบสันเที๊ยะ
1
4
96
6561
 เด็กชายไตรเทพ   วังชัง
1
2
97
6347
 เด็กหญิงมนัสนันท์   ทัดดวง
2
2
98
6346
 เด็กหญิงมณีรัตน์   หมั่นบ่อแก
2
1
99
6341
 เด็กหญิงพัชรพร   โสวัตร
2
2
100
6339
 เด็กหญิงพรนภัส   จันทะแจ่ม
2
2
101
6338
 เด็กหญิงพนิดา   เตี้ยเนตร์
2
1
102
6331
 เด็กหญิงนิรชา   ลำพันภักดิ์
2
2
103
6323
 เด็กหญิงณฐพร   บัวสี
2
2
104
6321
 เด็กหญิงชลลดา   โสภา
2
2
105
6293
 เด็กชายนิธิกร   นาคชูวงศ์
2
1
106
6315
 เด็กหญิงกัญจนพร   เหล่ามาลา
2
2
107
6312
 เด็กชายอานนท์   พาลีบัตร
2
2
108
6311
 เด็กชายอัครพนธ์   คามนา
2
1
109
6307
 เด็กชายสิริศักดิ์   หนักแน่น
2
2
110
6304
 เด็กชายศราวุธ   แซ่แต้
2
2
111
6292
 เด็กชายนพดล   บุดดา
2
2
112
6291
 เด็กชายธีรเดช   ดีตลอด
2
2
113
6286
 เด็กชายธนพล   หมั่นบ่อแก
2
1
114
6278
 เด็กชายณฐวัฒน์   ปุยภูเขียว
2
2
115
6277
 เด็กชายชนาธิป   ดาวังปา
2
2
116
6274
 เด็กชายคมเพชร   อัคคะฮาต
2
2
117
6273
 เด็กชายคงกะพัน   พิมหานาม
2
1
118
6270
 เด็กชายกฤษฎานุพงษ์   ชูหนู
2
1
119
6365
 เด็กหญิงอารีลักษณ์   พวงคต
2
1
120
6362
 เด็กหญิงอธิชา   บัววิชัย
2
1
121
6546
 เด็กชายเกษมศักดิ์   เกิดมงคล
2
4
122
6547
 เด็กชายจิตวิสุทธิ์   พงษ์ทวี
2
4
123
6360
 เด็กหญิงสุธาดา   เข็มจริยา
2
1
124
6357
 เด็กหญิงศุภวรรณ   พินยงค์
2
2
125
6354
 เด็กหญิงวรรนิษา   คุณทะวงษ์
2
1
126
6351
 เด็กหญิงลักษมี   กองกร
2
2
127
6289
 เด็กชายธนวัฒน์   นาดี
2
3
128
6348
 เด็กหญิงมิถุนา   เทพศรี
2
1
129
6345
 เด็กหญิงภาวิณี   บุญเจียง
2
2
130
6344
 เด็กหญิงภัทรธิดา   คงรบ
2
1
131
6343
 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา   สุทธมา
2
1
132
6335
 เด็กหญิงปัณฑารีย์   ลาภจิตร
2
1
133
6334
 เด็กหญิงปัญญวัณ   บัวกันหา
2
1
134
6332
 เด็กหญิงประวีณา   หาแก้ว
2
1
135
6329
 เด็กหญิงนฤมาส   ราชดุษฏี
2
1
136
6326
 เด็กหญิงธัญรัตน์   รู้หลัก
2
1
137
6322
 เด็กหญิงญาณภา   โกมลสิงห์
2
3
138
6320
 เด็กหญิงจรรยพร   พละไชย์
2
2
139
6268
 เด็กชายกนกศักดิ์   เนตรอุบล
2
2
140
6367
 เด็กหญิงอินทิรา   ทองอาจ
2
2
141
6275
 เด็กชายจตุพร   งามกิ่ง
2
3
142
6350
 เด็กหญิงมีนา   ศรีจารย์
2
2
143
6358
 เด็กหญิงสาสินี   แสนงาม
2
2
144
6276
 เด็กชายจักรินทร์   ยินดี
2
3
145
6579
 นายรัชชานนท์   แลบัว
2
4
146
6288
 เด็กชายธนวัฒน์   ทองสุข
2
3
147
6319
 เด็กหญิงขวัญชนก   ศรียัง
2
1
148
6316
 เด็กหญิงกัญญาภัค   โสภา
2
1
149
6562
 เด็กชายกิตติพงศ์   บุดดา
2
2
150
6308
 เด็กชายอภิวิชญ์   บุมดินพิทักษ์
2
1
151
6306
 เด็กชายสิทธิพล   น้อยหา
2
3
152
6300
 เด็กชายมรรครินทร์   คำมูล
2
1
153
6299
 เด็กชายพีรพัฒน์   สงสุข
2
1
154
6298
 เด็กชายพีรพัฒน์   ด้วงอินทร์
2
2
155
6295
 เด็กชายพลศักดิ์   อาจสิริ
2
3
156
6267
 เด็กชายกนก   เทศสมบูรณ์
2
1
157
6570
 นายจักรกฤษ   วุฒิธนอนันต์
2
2
158
6585
 เด็กชายธนภัทร   มาลาศรี
2
4
159
6290
 เด็กชายธันวา   อุดม
2
3
160
6285
 เด็กชายทักษ์ดนัย   คำสว่าง
2
1
161
6283
 เด็กชายณิชคุณ   คุณทะวงษ์
2
2
162
6284
 เด็กชายตะวัน   พิมพ์สี
2
3
163
6279
 เด็กชายณัฏฐกิตติ์   หิมนะ
2
3
164
6549
 เด็กชายอนันดา   พลโสกเชือก
2
4
165
6296
 เด็กชายพัฒนพงษ์   สีพูมี
2
3
166
6317
 เด็กหญิงกัลยรัตน์   นาแพง
2
2
167
6395
 เด็กหญิงรัชฎา   คำวิลาศ
2
2
168
6287
 เด็กชายธนภูมิ   ชัยสงค์
2
3
169
6271
 เด็กชายกฤษฎี   วรรณรักษา
2
3
170
6297
 เด็กชายพีรณัฐ   จันเอี่ยม
2
3
171
6301
 เด็กชายยาริส   พาลีบัตร
2
3
172
6302
 เด็กชายวงศกร   จำพร
2
3
173
6305
 เด็กชายศิริชัย   ที่รัก
2
1
174
6310
 เด็กชายออสการ์   พาร์สันส์
2
1
175
6318
 เด็กหญิงกาญจนี   สุรมณี
2
1
176
6324
 เด็กหญิงณัฐธันยา   อ่อนอยู่
2
3
177
6325
 เด็กหญิงทอฝัน   แสนแป้
2
3
178
6328
 เด็กหญิงนริศรา   ปิ่นเมือง
2
3
179
6330
 เด็กหญิงนิภาพร   เป้าหมั่น
2
3
180
6336
 เด็กหญิงปานฤดี   ป่าสนธิ์
2
1
181
6337
 เด็กหญิงปารมี   ผ่านบุตร
2
3
182
6342
 เด็กหญิงพัชราภา   เชื้อในเขา
2
3
183
6349
 เด็กหญิงมินทร์ตรา   อินทะปัตถา
2
3
184
6352
 เด็กหญิงวชิรญาณ์   ดำสุวรรณ
2
1
185
6353
 เด็กหญิงวชิราภรณ์   แซ่โล้ว
2
3
186
6363
 เด็กหญิงอภิสรา   เพียผล
2
3
187
6366
 เด็กหญิงอินทิรา   โข่ศรี
2
3
188
6269
 เด็กชายกรวิญ์   กางถิ่น
2
4
189
6314
 เด็กชายเอกรัตน์   ยมนา
2
4
190
6333
 เด็กหญิงปราริตา   ประเสริฐสังข์
2
1
191
6355
 เด็กหญิงวริญธิญา   แก้วแจ่มดา
2
1
192
6356
 เด็กหญิงศุภวรรณ   จันทประสิทธิ์
2
1
193
6542
 เด็กชายเทพา   สุขประเสริฐ
2
2
194
6364
 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์   หมั่นบ่อแก
2
3
195
6588
 เด็กชายมนัฐศวิน   โฉมรักษ์
2
4
196
6563
 เด็กชายฐปนพร   สอนโพธิ์
2
4
197
6564
 เด็กหญิงภัทรธิดา   รุ่งเรือง
3
2
198
6264
 เด็กชายกิตติทัด   แกะขุนทด
3
3
199
6396
 เด็กชายรัฐมงคล   เจริญวงษ์
3
3
200
6587
 เด็กหญิงโยธิกา   ไทยมานิตย์
3
2
201
6180
 นายอรรถพล   บุดดา
3
2
202
6135
 นายโจอี้   ยุบ้ง
3
2
203
6552
 เด็กชายนำทาง   ผาดจันทร์
3
3
204
6553
 เด็กชายศิริวัฒน์   สมบุตร
3
3
205
6124
 เด็กชายกิตตศักดิ์   ดาวสี
3
2
206
6129
 เด็กชายเกียรติศักดิ์   หมื่นอภัย
3
2
207
6139
 เด็กชายณเดชณ์   หมื่นอภัย
3
2
208
6141
 เด็กชายณรงศักดิ์   ขุนภักดี
3
1
209
6144
 เด็กชายเดชา   เนตรอุบล
3
2
210
6158
 เด็กชายพรพิพัฒน์   ชุมหิน
3
1
211
6161
 เด็กชายพีรวัฒน์   โง๊ะบุดดา
3
1
212
6165
 เด็กชายภูวเนตร   สุระมิตร
3
1
213
6177
 เด็กชายเสฏฐวุฒิ   คำปัญอ่อน
3
1
214
6179
 เด็กชายอรรถพล   คำจวนจันทร์
3
1
215
6182
 เด็กชายอิศรา   มะสีหา
3
1
216
6183
 เด็กชายอิสรา   โข่ศรี
3
1
217
6184
 เด็กหญิงกมลพรรณ   เกตุเนียม
3
1
218
6197
 เด็กหญิงธนภร   ก่ำนารายณ์
3
1
219
6185
 เด็กหญิงเก็ดแก้ว   นามบัวศรี
3
1
220
6188
 เด็กหญิงจิรกัญญา   บุญเจียง
3
1
221
6187
 เด็กหญิงจันทร์ทิวา   ลาปราบ
3
2
222
6196
 เด็กหญิงณัฐธยาน์   แคนมั่น
3
1
223
6130
 เด็กชายคุณากร   เขตร์ชำนิ
3
2
224
6200
 เด็กหญิงธัญลักษณ์   สำแดงเดช
3
1
225
6202
 เด็กหญิงปณิตา   ลำพองพวง
3
1
226
6205
 เด็กหญิงปิยะฉัตร   บุญทศ
3
1
227
6207
 เด็กหญิงพิทยารัตน์   บุตรรินทร์
3
1
228
6209
 เด็กหญิงฟาติมา   คำมณีจันทร์
3
2
229
6210
 เด็กหญิงภัทราพร   อุปแก้ว
3
1
230
6214
 เด็กหญิงวรกาญ   พานโน
3
2
231
6218
 เด็กหญิงสุทธิดา   พงศ์พันธุ์
3
1
232
6221
 เด็กหญิงอริสรา   หมั่นบ่อแก
3
2
233
6222
 เด็กหญิงอังคณาพร   ชัยกิจ
3
2
234
6220
 เด็กหญิงอนันตญา   แก้วสุวรรณ์
3
1
235
6223
 เด็กหญิงอาทิตยา   เค้าบ่อ
3
1
236
6125
 เด็กชายกรธวัช   ผุยคำพิ
3
2
237
6127
 เด็กชายกรวิทย์   พันธุชินกุล
3
1
238
6173
 เด็กชายสิทธิโชค   วิชัยโย
3
2
239
6131
 เด็กชายจักรกฤษ   กรุณา
3
2
240
6137
 เด็กชายชยากร   หม่องคำเหล็ก
3
2
241
6143
 เด็กชายณัฐวุฒิ   โสภาพ
3
1
242
6142
 เด็กชายณัฐวุฒิ   ศรีแหงโคตร
3
2
243
6146
 เด็กชายเตวิพัฒน์   ช่วยรักษา
3
1
244
6147
 เด็กชายธนวัฒน์   คุ้มเดช
3
2
245
6148
 เด็กชายธนากร   เจริญทอง
3
1
246
6154
 เด็กชายธีรวัฒน์   กองจร
3
2
247
6166
 เด็กชายรภีพัทร์   ชินน้อย
3
2
248
6566
 เด็กหญิงวชิรญา   วงษ์ธานี
3
1
249
6171
 เด็กชายศุภกิจ   ศรีลำภู
3
1
250
6172
 เด็กชายศุภณัฐ   คำสี
3
2
251
6189
 เด็กหญิงจิราทิพย์   จันทร์เพ็ง
3
1
252
6190
 เด็กหญิงชฎาพร   ซอมประโคน
3
1
253
6192
 เด็กหญิงชัญญานุช   โพธิ์ศรี
3
1
254
6194
 เด็กหญิงชุติกาญจน์   ธาโส
3
2
255
6195
 เด็กหญิงฐิภาพร   ผุยคำพิ
3
2
256
6198
 เด็กหญิงธนัชพร   เสนาอินทร์
3
2
257
6204
 เด็กหญิงปวีณา   โนนปู่
3
1
258
6206
 เด็กหญิงพัชราภรณ์   พงษ์พันธ์
3
1
259
6215
 เด็กหญิงศดานันท์   บุตรสี
3
1
260
6217
 เด็กหญิงสิริวิภา   แห้วดี
3
2
261
6128
 เด็กชายเกรียงไกร   พุฒจันทร์
3
3
262
6138
 เด็กชายชินวัตร   ทัพซ้าย
3
3
263
6155
 เด็กชายนิรัช   แก่นบุดดี
3
3
264
6156
 เด็กชายปรัตถกร   คุณทะวงษ์
3
2
265
6157
 เด็กชายพงษ์พัฒน์   แคนคง
3
1
266
6174
 เด็กชายสิทธิศักดิ์   ผาดาสิทธิ์
3
3
267
6186
 เด็กหญิงกุลกัลยา   ศรีนาค
3
1
268
6150
 เด็กชายธิติศักดิ์   แจ้งคำ
3
2
269
6211
 เด็กหญิงเยวดี   วงกลาง
3
1
270
6551
 เด็กชายธนภัทร์   ปิดตาฝ้าย
3
3
271
6392
 นายอนุรักษ์   พะละ
3
2
272
6175
 นายสิริศักดิ์   โพพาทอง
3
2
273
6567
 เด็กหญิงณัฐชนันท์   สุทธิขันธ์
3
2
274
6560
 เด็กชายธนกฤติ   ขวาชารี
3
3
275
6064
 เด็กหญิงสุจิตรา   นาดี
3
2
276
6544
 เด็กชายก้องภพ   โทธกานันท์
3
2
277
6545
 เด็กชายเอกราช   สุทธิด่าง
3
2
278
6543
 เด็กหญิงณัฏฐนิชา   นาสุรินทร์
3
1
279
6120
 นางสาววรรณา   บุญธรรม
4
1
280
6580
 นายธิติวัฒน์   แสงขาว
4
3
281
6040
 นางสาวเบญจมาส   จันทร์เพ็ง
4
2
282
6034
 นางสาวณัชชาอโรชา   ผงบุญตา
4
1
283
6021
 นายอัศม์เดช   อุดทิสาร
4
2
284
6015
 นายสุรยุทธ   ศรีพุฒ
4
2
285
6008
 นายวิชานาถ   พรมกรรณ์
4
2
286
6005
 นายวชิรวิทย์   ดำสุวรรณ
4
2
287
6001
 นายมัญชนะ   นาคเหนือ
4
2
288
6118
 นางสาวจุฑามณี   มานุ
4
2
289
6056
 นางสาววรรณวิสา   ศรีทะโคตร
4
1
290
6042
 นางสาวปัณฑิตา   จงผ่อนกลาง
4
2
291
6039
 นางสาวบัณฑิตา   บิวสิม
4
2
292
6024
 นางสาวกุสุมากร   แสนแป้
4
2
293
6023
 นางสาวกัลยกร   ล่ามะโรง
4
2
294
6020
 นายอภิสิทธิ์   รักศรี
4
2
295
6014
 นายสิทธิพล   ทองแพง
4
1
296
6011
 นายวุฒิพงษ์   กงซุย
4
2
297
6006
 นายวรเมธ   โพธิ์ศรี
4
2
298
6027
 นางสาวจรรยารักษ์   เชื้อหงษ์
4
2
299
5999
 นายพงศกร   หมื่นอภัย
4
2
300
5993
 นายธีรเดช   สมพาน
4
2
301
5979
 นายกิตติรังสี   แก้วแสนเมือง
4
2
302
5976
 นายกฤษนัย   ภูกองไชย
4
2
303
6069
 นางสาวอริสา   วันเทาแก้ว
4
1
304
6067
 นางสาวอนันธิดา   ทาชาติ
4
1
305
6060
 นางสาวศิรประภา   จีนะศิริ
4
1
306
6057
 นางสาววรรณิศา   ผิวลา
4
2
307
6054
 นางสาวลภัสรินทร์   ผุยคำพิ
4
1
308
6046
 นางสาวพรรวินท์   เเสนสนิท
4
1
309
6035
 นางสาวณาณิศา   มุ่งซ้อนกลาง
4
1
310
6030
 นางสาวชญาดา   สีพฤกษ์
4
1
311
6029
 นางสาวจุภานัน   อินท้าวตัน
4
1
312
6018
 นายอภิชาติ   อุดม
4
2
313
5996
 นายนราชัย   ภูมี
4
2
314
5989
 นายธนกฤต   หาญเตชะ
4
2
315
5984
 นายชยุตพงค์   บุตรเสรี
4
1
316
6048
 นางสาวพิมประภาพร   บุตะกะ
4
1
317
6053
 นางสาวมนัสนันท์   เป้าหมั่น
4
2
318
6059
 นางสาวศรสวรรค์   หูตินุ
4
1
319
6061
 นางสาวศุภนิดา   โคตสวรรค์
4
2
320
6019
 นายอธิวัชร์   พลไชย
4
3
321
6031
 นางสาวชยานันต์   พลหนุ่ย
4
1
322
6518
 นายธีระพัฒน์   วังคะฮาด
4
1
323
6263
 นางสาวหยาดทิพย์   โคตรบัญชา
4
1
324
6026
 นางสาวความดี   ความหมั่น
4
2
325
6538
 นางสาวมุกดาวัลย์   เพ็งศรี
4
2
326
6408
 นายณภัทร   บูโฮม
4
3
327
6573
 นายธนกฤต   ศรีบุรินทร์
4
3
328
6540
 นางสาวฤดีรัตน์   บุญพูน
4
1
329
6535
 นางสาวณัฐกาล   ไทยอ่อน
4
1
330
6534
 นางสาวณปภา   ไทยอ่อน
4
1
331
6536
 นางสาวทิพรัตน์   สุขประเสริฐ
4
1
332
6537
 นางสาวปิยธิดา   ศรีกุลวงษ์
4
1
333
6541
 นางสาวสุนันญา   บัวก้อน
4
1
334
6507
 นายชนะศักดิ์   มูลศรี
4
2
335
6517
 นายธีรเทพ   เขียวเลี่ยน
4
2
336
6526
 นายวีรภัทร   กูดอั้ว
4
2
337
6531
 นายอนิวัต   คุณทะวงษ์
4
2
338
6533
 นายอภิวิชญ์   สาเตาะ
4
2
339
6506
 นายกันต์กวี   สุนสิน
4
3
340
6511
 นายณัฐภัทร   เจริญรุ่ง
4
3
341
6512
 นายณัฐภูมิ   ภูนามูล
4
3
342
6514
 นายทนงศักดิ์   จวบทรัพย์
4
3
343
6516
 นายธนัช   พุทไธสงค์
4
3
344
6519
 นายธีรภัทร   ชาเคน
4
3
345
6520
 นายธุวานนท์   บัวผาย
4
3
346
6522
 นายภัทรกุล   พรมน้อย
4
3
347
6525
 นายวัชรพล   เอกรักษา
4
3
348
6527
 นายวีระภาพ   ตุ้ยเขียว
4
3
349
6574
 นายวีรภัทร   วันทองสุข
4
3
350
6524
 นายรัฐศาสตร์   ภูกิ่งหิน
4
1
351
6572
 นายโกวิทย์   อินทะบุญศรี
4
3
352
6041
 นางสาวเบญญาภา   พรมไตร
4
2
353
5990
 นายธนบดี   นามศรี
4
1
354
5871
 นายเกียรติศักดิ์   ผิวชัย
5
1
355
5946
 นางสาวสุทธิดา   ชาลีวรรณ
5
2
356
6372
 นายทรงวุฒิ   บุญเลิศ
5
1
357
5880
 นายธีรภัทร์   จันทะมุด
5
1
358
5926
 นางสาวพรรัชดา   คำมณีจันทร์
5
2
359
5953
 นางสาวอาภาสิริ   สิทธิ์สา
5
2
360
5893
 นายศักกรินทร์   ชาแก้ว
5
2
361
5892
 นายวิสรุต   แก้วโกสุม
5
2
362
6376
 นายพัชรพล   นามแก้ว
5
2
363
5887
 นายภัทรภณ   บุญศรี
5
2
364
5874
 นายจุนรภพ   พรมลี
5
1
365
5914
 นางสาวดวงกมล   คุณตา
5
1
366
5974
 นายภูตะวัน   ช่างการ
5
2
367
6569
 นายอานุภาพ   มาลาสิงห์
5
2
368
6246
 นายณัฐพงศ์   โพธิ์นอก
5
2
369
6375
 เด็กชายปรีชา   ปะกิแพ
5
1
370
6368
 นายกมลเทพ   อัญญโพธิ์
5
2
371
6384
 นางสาวกมลวรรณ   อัญญโพธิ์
5
2
372
6385
 นางสาวทับทิม   วงค์ราษฎร์
5
2
373
6388
 นางสาวพิมลวรรณ   สุทธิจันทึก
5
2
374
6391
 นางสาวสุนิดา   ราษฎรมี
5
2
375
6370
 นายกษิเดช   ภูกิ่งงาม
5
3
376
6373
 นายธนากร   พาชะนิน
5
2
377
6374
 นายนรินทร์   เชื้อฉลาด
5
3
378
6581
 นายอวิรุทธ์   บุญญบาล
5
3
379
6582
 นายพิชิตพงษ์   อุ่นอาสา
5
3
380
6380
 นายมณฑล   คำมูล
5
3
381
6586
 นายจิรเมธ   แสงกล้า
5
3
382
5840
 นางสาวนภนพลักษณ์   เจริญวัย
6
1
383
6232
 นายภูพิรัฐ   นาคงยืน
6
1
384
6265
 นายธีระวัฒน์   เหลาเกต
6
3
385
5836
 นางสาวญาวิศา   ดิษฐ์จาด
6
1
386
5973
 นางสาววราภรณ์   รู้หลัก
6
2
387
5799
 นายนันธวุฒิ   บัวภา
6
2
388
5846
 นางสาวเยาวเรศ   ศรีสุนนท์
6
1
389
5845
 นางสาวภาวนา   กองจร
6
1
390
5829
 นางสาวจุรีรัตน์   คามนา
6
1
391
5826
 นางสาวจารุรัตน์   แสนสงค์
6
1
392
5819
 นางสาวกนกพร   ที่รัก
6
1
393
6259
 นายภูริภัทร   ไชยทิศ
6
3
394
6260
 นางสาวจันจิรา   ศรีโสภา
6
1
395
6257
 นายธีรนันท์   เล่าเรียน
6
3
396
6258
 นายปฏิพล   อิ้มแตง
6
3
397
6239
 นางสาวกนิษฐา   นงภูเขียว
6
1
398
6233
 นายศราวุฒิ   แก้วประทุม
6
1
399
6244
 นางสาวศรัณยา   ชารีดี
6
1
400
6242
 นางสาวผริดา   ทองสิทธิ์
6
1
401
6240
 นางสาวกัญญารัตน์   มหาเวศย์สกุล
6
1
402
6224
 นายจิรพัฒน์   บุญสวัสดิ์กุลชัย
6
1
403
6256
 นายทวีทรัพย์   ธนโชติฤชุวงศ์
6
3
404
6255
 นายเกรียงศักดิ์   คำเวบุญ
6
3
405
6228
 นายธนากร   นามศรี
6
2
406
6231
 นายปรนัฐ   พิมพ์ดีด
6
2
407
6169
 นางสาววัชริดา   ลากทัศน์
6
1
408
6229
 นายธีรภาพ   มิทิตา
6
3
409
6557
 นายอภิรักษ์   สมมิตร
6
3
410
6401
 นายธนโชติ   ไทยวังชัย
6
3
411
6400
 นางสาวเกวลิน   สิทธิจันทร์
6
1
412
6556
 นายจตุรภัทร   ปะกาวรัง
6
3

**หมายเหตุ** ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดำเนินการลงทะเบียนหรือติดต่อที่ฝ่ายวิชาการด่วน มิฉะนั้นคุณจะไม่มีสังกัด !!