รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนวิชาเลือก  
ประจำภาคเรียนที่....2....ปีการศึกษา....2565....
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่....ทุกชั้นเรียน....
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
วันพุธ ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 23:43  
ที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ - สกุล
ชั้น
ห้อง
1
6347
 เด็กหญิงมนัสนันท์   ทัดดวง
1
2
2
6346
 เด็กหญิงมณีรัตน์   หมั่นบ่อแก
1
2
3
6341
 เด็กหญิงพัชรพร   โสวัตร
1
2
4
6340
 เด็กหญิงพรนภัส   เลิศสีเพ็ชร
1
2
5
6339
 เด็กหญิงพรนภัส   จันทะแจ่ม
1
2
6
6338
 เด็กหญิงพนิดา   เตี้ยเนตร์
1
2
7
6331
 เด็กหญิงนิรชา   ลำพันภักดิ์
1
2
8
6323
 เด็กหญิงณฐพร   บัวสี
1
2
9
6321
 เด็กหญิงชลลดา   โสภา
1
2
10
6293
 เด็กชายนิธิกร   นาคชูวงศ์
1
1
11
6315
 เด็กหญิงกัญจนพร   เหล่ามาลา
1
2
12
6313
 เด็กชายอิสระพงษ์   พรมแพน
1
2
13
6312
 เด็กชายอานนท์   พาลีบัตร
1
2
14
6311
 เด็กชายอัครพนธ์   คามนา
1
2
15
6307
 เด็กชายสิริศักดิ์   หนักแน่น
1
2
16
6304
 เด็กชายศราวุธ   แซ่แต้
1
2
17
6292
 เด็กชายยนพดล   บุดดา
1
2
18
6291
 เด็กชายธีรเดช   ดีตลอด
1
2
19
6286
 เด็กชายธนพล   หมั่นบ่อแก
1
2
20
6280
 เด็กชายณัฐพงษ์   พิมพ์ดีด
1
2
21
6278
 เด็กชายณฐวัฒน์   ปุยภูเขียว
1
2
22
6277
 เด็กชายชนาธิป   ดาวังปา
1
2
23
6274
 เด็กชายคมเพชร   อัคคะฮาต
1
2
24
6273
 เด็กชายคงกะพัน   พิมหานาม
1
2
25
6270
 เด็กชายกฤษฎานุพงษ์   ชูหนู
1
2
26
6365
 เด็กหญิงอารีลักษณ์   พวงคต
1
1
27
6362
 เด็กหญิงอธิชา   บัววิชัย
1
1
28
6403
 เด็กชายโชคชัย   หล้าพรม
1
4
29
6360
 เด็กหญิงสุธาดา   เข็มจริยา
1
1
30
6357
 เด็กหญิงศุภวรรณ   พินยงค์
1
1
31
6354
 เด็กหญิงวรรนิษา   คุณทะวงษ์
1
1
32
6351
 เด็กหญิงลักษมี   กองกร
1
1
33
6289
 เด็กชายธนวัฒน์   นาดี
1
1
34
6348
 เด็กหญิงมิถุนา   เทพศรี
1
1
35
6345
 เด็กหญิงภาวิณี   บุญเจียง
1
1
36
6344
 เด็กหญิงภัทรธิดา   คงรบ
1
1
37
6343
 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา   สุทธมา
1
1
38
6335
 เด็กหญิงปัณฑารีย์   ลาภจิตร
1
1
39
6334
 เด็กหญิงปัญญวัณ   บัวกันหา
1
1
40
6332
 เด็กหญิงประวีณา   หาแก้ว
1
1
41
6329
 เด็กหญิงนฤมาส   ราชดุษฏี
1
1
42
6326
 เด็กหญิงธัญรัตน์   รู้หลัก
1
1
43
6322
 เด็กหญิงญาณภา   โกมลสิงห์
1
1
44
6320
 เด็กหญิงจรรยพร   พละไชย์
1
1
45
6268
 เด็กชายกนกศักดิ์   เนตรอุบล
1
1
46
6272
 เด็กชายกฤษดา   นาหนองตูม
1
1
47
6367
 เด็กหญิงอินทิรา   ทองอาจ
1
2
48
6275
 เด็กชายจตุพร   งามกิ่ง
1
3
49
6350
 เด็กหญิงมีนา   ศรีจารย์
1
2
50
6358
 เด็กหญิงสาสินี   แสนงาม
1
2
51
6276
 เด็กชายจักรินทร์   ยินดี
1
3
52
6288
 เด็กชายธนวัฒน์   ทองสุข
1
3
53
6319
 เด็กหญิงขวัญชนก   ศรียัง
1
1
54
6316
 เด็กหญิงกัญญาภัค   โสภา
1
1
55
6309
 เด็กชายอลงกตา   อัตนา
1
1
56
6308
 เด็กชายอภิวิชญ์   บุมดินพิทักษ์
1
1
57
6306
 เด็กชายสิทธิพล   น้อยหา
1
1
58
6300
 เด็กชายมรรครินทร์   คำมูล
1
1
59
6299
 เด็กชายพีรพัฒน์   สงสุข
1
1
60
6298
 เด็กชายพีรพัฒน์   ด้วงอินทร์
1
1
61
6295
 เด็กชายพลศักดิ์   อาจสิริ
1
1
62
6267
 เด็กชายกนก   เทศสมบูรณ์
1
1
63
6294
 เด็กชายปวีณ   ศรีจันทร์อ่อน
1
1
64
6290
 เด็กชายธันวา   อุดม
1
3
65
6285
 เด็กชายทักษ์ดนัย   คำสว่าง
1
1
66
6283
 เด็กชายณิชคุณ   คุณทะวงษ์
1
1
67
6284
 เด็กชายตะวัน   พิมพ์สี
1
3
68
6279
 เด็กชายณัฏฐกิตติ์   หิมนะ
1
3
69
6296
 เด็กชายพัฒนพงษ์   สีพูมี
1
3
70
6317
 เด็กหญิงกัลยรัตน์   นาแพง
1
2
71
6395
 เด็กหญิงรัชฎา   คำวิลาศ
1
2
72
6287
 เด็กชายธนภูมิ   ชัยสงค์
1
3
73
6271
 เด็กชายกฤษฎี   วรรณรักษา
1
1
74
6297
 เด็กชายพีรณัฐ   จันเอี่ยม
1
3
75
6301
 เด็กชายยาริส   พาลีบัตร
1
3
76
6302
 เด็กชายวงศกร   จำพร
1
3
77
6305
 เด็กชายศิริชัย   ที่รัก
1
3
78
6310
 เด็กชายออสการ์   พาร์สันส์
1
3
79
6318
 เด็กหญิงกาญจนี   สุรมณี
1
3
80
6324
 เด็กหญิงณัฐธันยา   อ่อนอยู่
1
3
81
6325
 เด็กหญิงทอฝัน   แสนแป้
1
3
82
6327
 เด็กหญิงธิดาพร   ศิริบาล
1
3
83
6328
 เด็กหญิงนริศรา   ปิ่นเมือง
1
3
84
6330
 เด็กหญิงนิภาพร   เป้าหมั่น
1
3
85
6336
 เด็กหญิงปานฤดี   ป่าสนธิ์
1
3
86
6337
 เด็กหญิงปารมี   ผ่านบุตร
1
3
87
6342
 เด็กหญิงพัชราภา   เชื้อในเขา
1
3
88
6349
 เด็กหญิงมินทร์ตรา   อินทะปัตถา
1
3
89
6352
 เด็กหญิงวชิรญาณ์   ดำสุวรรณ
1
3
90
6353
 เด็กหญิงวชิราภรณ์   แซ่โล้ว
1
3
91
6359
 เด็กหญิงสุกันยา   หารไกร
1
3
92
6363
 เด็กหญิงอภิสรา   เพียผล
1
3
93
6366
 เด็กหญิงอินทิรา   โข่ศรี
1
3
94
6269
 เด็กชายกรวิญ์   กางถิ่น
1
4
95
6314
 เด็กชายเอกรัตน์   ยมนา
1
4
96
6333
 เด็กหญิงปราริตา   ประเสริฐสังข์
1
4
97
6355
 เด็กหญิงวริญธิญา   แก้วแจ่มดา
1
4
98
6356
 เด็กหญิงศุภวรรณ   จันทประสิทธิ์
1
4
99
6396
 เด็กชายรัฐมงคล   เจริญวงษ์
2
3
100
6264
 เด็กชายกิตติทัด   แกะขุนทด
2
3
101
6404
 เด็กชายกันตพงศ์   ถมมา
2
3
102
6405
 เด็กชายธันวา   เรืองเที่ยง
2
3
103
6128
 เด็กชายเกรียงไกร   พุฒจันทร์
2
3
104
6134
 เด็กชายเจตษฎา   หาแก้ว
2
3
105
6135
 เด็กชายโจอี้   ยุบ้ง
2
3
106
6138
 เด็กชายชินวัตร   ทัพซ้าย
2
3
107
6155
 เด็กชายนิรัช   แก่นบุดดี
2
3
108
6174
 เด็กชายสิทธิศักดิ์   ผาดาสิทธิ์
2
3
109
6175
 เด็กชายสิริศักดิ์   โพพาทอง
2
2
110
6180
 เด็กชายอรรถพล   บุดดา
2
2
111
6045
 เด็กหญิงปุณยนุช   ลีทา
3
2
112
6038
 เด็กหญิงธิดาขวัญ   ศรีสุก
3
2
113
6064
 เด็กหญิงสุจิตรา   นาดี
3
2
114
6066
 เด็กหญิงหทัยรัตน์   ช่องงาม
3
2
115
5977
 เด็กชายกิตติภูมิ   โพธิราช
3
3
116
6000
 เด็กชายพชรัตน์   เดชพ่วง
3
3
117
6019
 เด็กชายอธิวัชร์   พลไชย
3
3
118
6398
 เด็กชายภูพิรัฐ   แก่นท้าว
3
3
119
6402
 เด็กชายพีระภัทร   จันทร์ศรีเมือง
3
3
120
6261
 เด็กชายพงศกร   แก้วแก่น
3
3
121
6397
 เด็กชายวรรธกร   วงค์ศรีชา
3
3
122
6250
 เด็กชายพัทธกานต์   บูวอ
3
3

**หมายเหตุ** ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดำเนินการลงทะเบียนหรือติดต่อที่ฝ่ายวิชาการด่วน มิฉะนั้นคุณจะไม่มีสังกัด !!