รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนวิชาเลือก  
ประจำภาคเรียนที่....2....ปีการศึกษา....2566....
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่....ทุกชั้นเรียน....
A
วันจันทร์ ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 17:47  
ที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ - สกุล
ชั้น
ห้อง
1
6422
 เด็กชายณัฐวุฒิ   เกียมา
1
1
2
6443
 เด็กชายพิตตินันท์   ขจรพิพัฒน์
1
1
3
6444
 เด็กชายพีรพล   ภู่จ่าพล
1
1
4
6584
 เด็กชายณัฐพล   จิตรมั่น
1
4
5
6583
 เด็กชายเกรียงไกร   ทวีสัตย์
1
4
6
6437
 เด็กชายนิรภัทร   ทองขันธ์
1
1
7
6424
 เด็กชายเทวราช   เวียงชัยภูมิ
1
1
8
6425
 เด็กชายธนกฤต   เจริญทอง
1
1
9
6432
 เด็กชายธีรชา   หม่องคำอ้น
1
1
10
6411
 เด็กชายเกรียงไกร   ลำพองพวง
1
1
11
6465
 เด็กหญิงจารุภัทร   วุฒิสารสุนทร
1
1
12
6463
 เด็กหญิงเกสรา   คำงาม
1
1
13
6461
 เด็กหญิงกนกพร   วงกอง
1
1
14
6578
 เด็กชายภูมิทัศน์   ริยะบุตร
1
4
15
6455
 เด็กชายสุทธิภัทร   ศรีสร้อยพร้าว
1
1
16
6415
 เด็กชายจิรายุ   แสงทอง
1
1
17
6409
 เด็กชายกฤษฎา   ทองพรม
1
1
18
6486
 เด็กหญิงพรนัชชา   เวียงแก้ว
1
1
19
6468
 เด็กหญิงฐิติมา   มะโนบาง
1
1
20
6473
 เด็กหญิงณัฐวราพร   โคกกลาง
1
1
21
6489
 เด็กหญิงภูริชญา   เคนคำภา
1
1
22
6503
 เด็กหญิงอริสา   ทุ่มขันต์
1
1
23
6419
 เด็กชายชิษณุพงศ์   ช่างปรุง
1
1
24
6515
 เด็กหญิงปิยะฉัตร   คำวิเชียร
1
2
25
6466
 เด็กหญิงจารุวรรณ   จันทร์แจ้ง
1
1
26
6470
 เด็กหญิงณหทัย   ไวยวัฒน์
1
1
27
6483
 เด็กหญิงปนัดดา   โม้หนองบัว
1
1
28
6485
 เด็กหญิงปิ่นมณี   รบอาจ
1
1
29
6496
 เด็กหญิงสุกานดา   จ่อยลา
1
1
30
6497
 เด็กหญิงสุธิมา   วิเศษแก้ว
1
1
31
6502
 เด็กหญิงอริษา   ตาก้อง
1
1
32
6504
 เด็กหญิงอินทร์ทิรา   ฮ้อยเคน
1
1
33
6410
 เด็กชายกฤษณพงษ์   ป่าสนธิ์
1
2
34
6416
 เด็กชายชญานิษฐ์   คำปัญอ่อน
1
2
35
6420
 เด็กชายณัฐดนัย   เพชรบ่อแก
1
2
36
6423
 เด็กชายไตรภพ   กวินบัณฑิต
1
2
37
6431
 เด็กชายธารากร   พันธุ์เธียร
1
2
38
6433
 เด็กชายธีรวัฒน์   เสาร์กลาง
1
2
39
6434
 เด็กชายธีรศักดิ์   ดารี
1
2
40
6446
 เด็กชายภูมิพัฒน์   คำเย็น
1
2
41
6448
 เด็กชายรัฐศาสตร์   โง๊ะบุดดา
1
2
42
6451
 เด็กชายวุฒิชัย   วังสีดี
1
2
43
6453
 เด็กชายสรายุทธ   ทองปน
1
2
44
6454
 เด็กชายสหรัฐ   มลศิลป์
1
2
45
6456
 เด็กชายเสกสรรค์   เฮียงจันทรา
1
2
46
6459
 เด็กชายอรรตสิทธิ์   หมื่นอภัย
1
2
47
6462
 เด็กหญิงกมลชนก   แสนแป้
1
2
48
6464
 เด็กหญิงจรินทร์พร   หารโย
1
2
49
6467
 เด็กหญิงจุฑารัตน์   โคกกลาง
1
2
50
6471
 เด็กหญิงณัฐริกา   แสนแป้
1
2
51
6472
 เด็กหญิงณัฐวดี   โม้หนองบัว
1
2
52
6474
 เด็กหญิงทัศวรรณ   ศรีเชียงสา
1
2
53
6475
 เด็กหญิงธัญชนก   แสนสัญญา
1
2
54
6476
 เด็กหญิงธิดาพร   วงชมภู
1
2
55
6477
 เด็กหญิงธิดารัตน์   โนนปู่
1
2
56
6481
 เด็กหญิงนันทนา   ชาญอาวุธ
1
2
57
6488
 เด็กหญิงภัทราวดี   คงครบ
1
2
58
6491
 เด็กหญิงวนัสนันท์   แก้วเห็ม
1
2
59
6498
 เด็กหญิงสุรัศวดี   นะคำศรี
1
2
60
6500
 เด็กหญิงอมรรัตน์   ภูสอดสี
1
2
61
6501
 เด็กหญิงอรัญญา   จงผ่อนกลาง
1
2
62
6505
 เด็กหญิงอินทุกานต์   งาแก้ว
1
2
63
6414
 เด็กชายจักรภัทร   ระวินู
1
3
64
6421
 เด็กชายณัฐนนท์   ภู่นักธรรม
1
3
65
6426
 เด็กชายรณภพ   แคนมั่น
1
3
66
6429
 เด็กชายธราเทพ   คุณทะวงษ์
1
3
67
6430
 เด็กชายธันวา   หล่องบุดศรี
1
3
68
6436
 เด็กชายนิติภูมิ   หมื่นอภัย
1
3
69
6439
 เด็กชายปิยวัฒน์   ลาปราบ
1
3
70
6449
 เด็กชายวงศพัทธ์   อยู่ยอด
1
3
71
6457
 เด็กชายอภิสิทธิ์   จันทศิลป์
1
3
72
6469
 เด็กหญิงณฐอร   โตน้ำขาว
1
3
73
6478
 เด็กหญิงนภสร   สวาทวงค์
1
3
74
6479
 เด็กหญิงนัทฐานันท์   หลงพิมาย
1
3
75
6480
 เด็กหญิงนัทธยา   ลิเขียว
1
3
76
6482
 เด็กหญิงปณิตา   ทองดี
1
3
77
6484
 เด็กหญิงปาลิดา   บุตรรินทร์
1
3
78
6487
 เด็กหญิงแพรวดี   หมื่นอภัย
1
3
79
6492
 เด็กหญิงวรดา   ป่าสนธิ์
1
3
80
6493
 เด็กหญิงวิภาดา   วงษา
1
3
81
6494
 เด็กหญิงศศิพร   บุญคุณ
1
3
82
6495
 เด็กหญิงสิริยากร   แสนสีมนต์
1
3
83
6499
 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   ใสปัน
1
3
84
6413
 เด็กชายจักรกฤษณ์   โพธิ์มาตร
1
4
85
6417
 เด็กชายชยพล   อยู่สูงเนิน
1
4
86
6418
 เด็กชายชลกวิน   ดีสร้อย
1
4
87
6427
 เด็กชายธนวัฒน์   หมื่นมี
1
4
88
6575
 เด็กชายกันตวิชญ์   งิ้วโสม
1
4
89
6435
 เด็กชายนนท์ธวัฒน์   คงแหลม
1
4
90
6438
 เด็กชายปกป้อง   นาสมพงษ์
1
4
91
6440
 เด็กชายพงศกร   ใจประนพ
1
4
92
6441
 เด็กชายพงศธร   กอบวัฒนกุล
1
4
93
6442
 เด็กชายพานุพงษ์   ศรีงามเมือง
1
4
94
6577
 เด็กชายปุญญพัฒน์   ศรีหาบุตร
1
4
95
6452
 เด็กชายศุกลวัฒน์   ตาแดง
1
4
96
6460
 เด็กชายอุ้มบุญ   ยางตลาด
1
4
97
6576
 เด็กชายจักรพงษ์   ตาบสันเที๊ยะ
1
4
98
6561
 เด็กชายไตรเทพ   วังชัง
1
2
99
6347
 เด็กหญิงมนัสนันท์   ทัดดวง
2
2
100
6346
 เด็กหญิงมณีรัตน์   หมั่นบ่อแก
2
1
101
6341
 เด็กหญิงพัชรพร   โสวัตร
2
2
102
6339
 เด็กหญิงพรนภัส   จันทะแจ่ม
2
2
103
6338
 เด็กหญิงพนิดา   เตี้ยเนตร์
2
1
104
6331
 เด็กหญิงนิรชา   ลำพันภักดิ์
2
2
105
6323
 เด็กหญิงณฐพร   บัวสี
2
2
106
6321
 เด็กหญิงชลลดา   โสภา
2
2
107
6293
 เด็กชายนิธิกร   นาคชูวงศ์
2
1
108
6315
 เด็กหญิงกัญจนพร   เหล่ามาลา
2
2
109
6312
 เด็กชายอานนท์   พาลีบัตร
2
2
110
6311
 เด็กชายอัครพนธ์   คามนา
2
1
111
6307
 เด็กชายสิริศักดิ์   หนักแน่น
2
2
112
6304
 เด็กชายศราวุธ   แซ่แต้
2
2
113
6292
 เด็กชายนพดล   บุดดา
2
2
114
6291
 เด็กชายธีรเดช   ดีตลอด
2
2
115
6286
 เด็กชายธนพล   หมั่นบ่อแก
2
1
116
6278
 เด็กชายณฐวัฒน์   ปุยภูเขียว
2
2
117
6277
 เด็กชายชนาธิป   ดาวังปา
2
2
118
6274
 เด็กชายคมเพชร   อัคคะฮาต
2
2
119
6273
 เด็กชายคงกะพัน   พิมหานาม
2
1
120
6270
 เด็กชายกฤษฎานุพงษ์   ชูหนู
2
1
121
6365
 เด็กหญิงอารีลักษณ์   พวงคต
2
1
122
6362
 เด็กหญิงอธิชา   บัววิชัย
2
1
123
6546
 เด็กชายเกษมศักดิ์   เกิดมงคล
2
4
124
6547
 เด็กชายจิตวิสุทธิ์   พงษ์ทวี
2
4
125
6360
 เด็กหญิงสุธาดา   เข็มจริยา
2
1
126
6357
 เด็กหญิงศุภวรรณ   พินยงค์
2
2
127
6354
 เด็กหญิงวรรนิษา   คุณทะวงษ์
2
1
128
6351
 เด็กหญิงลักษมี   กองกร
2
2
129
6289
 เด็กชายธนวัฒน์   นาดี
2
3
130
6348
 เด็กหญิงมิถุนา   เทพศรี
2
1
131
6345
 เด็กหญิงภาวิณี   บุญเจียง
2
2
132
6344
 เด็กหญิงภัทรธิดา   คงรบ
2
1
133
6343
 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา   สุทธมา
2
1
134
6335
 เด็กหญิงปัณฑารีย์   ลาภจิตร
2
1
135
6334
 เด็กหญิงปัญญวัณ   บัวกันหา
2
1
136
6332
 เด็กหญิงประวีณา   หาแก้ว
2
1
137
6329
 เด็กหญิงนฤมาส   ราชดุษฏี
2
1
138
6326
 เด็กหญิงธัญรัตน์   รู้หลัก
2
1
139
6322
 เด็กหญิงญาณภา   โกมลสิงห์
2
3
140
6320
 เด็กหญิงจรรยพร   พละไชย์
2
2
141
6268
 เด็กชายกนกศักดิ์   เนตรอุบล
2
2
142
6367
 เด็กหญิงอินทิรา   ทองอาจ
2
2
143
6275
 เด็กชายจตุพร   งามกิ่ง
2
3
144
6350
 เด็กหญิงมีนา   ศรีจารย์
2
2
145
6358
 เด็กหญิงสาสินี   แสนงาม
2
2
146
6276
 เด็กชายจักรินทร์   ยินดี
2
3
147
6579
 นายรัชชานนท์   แลบัว
2
4
148
6288
 เด็กชายธนวัฒน์   ทองสุข
2
3
149
6319
 เด็กหญิงขวัญชนก   ศรียัง
2
1
150
6316
 เด็กหญิงกัญญาภัค   โสภา
2
1
151
6562
 เด็กชายกิตติพงศ์   บุดดา
2
2
152
6308
 เด็กชายอภิวิชญ์   บุมดินพิทักษ์
2
1
153
6306
 เด็กชายสิทธิพล   น้อยหา
2
3
154
6300
 เด็กชายมรรครินทร์   คำมูล
2
1
155
6299
 เด็กชายพีรพัฒน์   สงสุข
2
1
156
6298
 เด็กชายพีรพัฒน์   ด้วงอินทร์
2
2
157
6295
 เด็กชายพลศักดิ์   อาจสิริ
2
3
158
6267
 เด็กชายกนก   เทศสมบูรณ์
2
1
159
6570
 นายจักรกฤษ   วุฒิธนอนันต์
2
2
160
6585
 เด็กชายธนภัทร   มาลาศรี
2
4
161
6290
 เด็กชายธันวา   อุดม
2
3
162
6285
 เด็กชายทักษ์ดนัย   คำสว่าง
2
1
163
6283
 เด็กชายณิชคุณ   คุณทะวงษ์
2
2
164
6284
 เด็กชายตะวัน   พิมพ์สี
2
3
165
6279
 เด็กชายณัฏฐกิตติ์   หิมนะ
2
3
166
6549
 เด็กชายอนันดา   พลโสกเชือก
2
4
167
6296
 เด็กชายพัฒนพงษ์   สีพูมี
2
3
168
6317
 เด็กหญิงกัลยรัตน์   นาแพง
2
2
169
6395
 เด็กหญิงรัชฎา   คำวิลาศ
2
2
170
6287
 เด็กชายธนภูมิ   ชัยสงค์
2
3
171
6271
 เด็กชายกฤษฎี   วรรณรักษา
2
3
172
6297
 เด็กชายพีรณัฐ   จันเอี่ยม
2
3
173
6301
 เด็กชายยาริส   พาลีบัตร
2
3
174
6302
 เด็กชายวงศกร   จำพร
2
3
175
6305
 เด็กชายศิริชัย   ที่รัก
2
1
176
6310
 เด็กชายออสการ์   พาร์สันส์
2
1
177
6318
 เด็กหญิงกาญจนี   สุรมณี
2
1
178
6324
 เด็กหญิงณัฐธันยา   อ่อนอยู่
2
3
179
6325
 เด็กหญิงทอฝัน   แสนแป้
2
3
180
6328
 เด็กหญิงนริศรา   ปิ่นเมือง
2
3
181
6330
 เด็กหญิงนิภาพร   เป้าหมั่น
2
3
182
6336
 เด็กหญิงปานฤดี   ป่าสนธิ์
2
1
183
6337
 เด็กหญิงปารมี   ผ่านบุตร
2
3
184
6342
 เด็กหญิงพัชราภา   เชื้อในเขา
2
3
185
6349
 เด็กหญิงมินทร์ตรา   อินทะปัตถา
2
3
186
6352
 เด็กหญิงวชิรญาณ์   ดำสุวรรณ
2
1
187
6353
 เด็กหญิงวชิราภรณ์   แซ่โล้ว
2
3
188
6359
 เด็กหญิงสุกันยา   หารไกร
2
3
189
6363
 เด็กหญิงอภิสรา   เพียผล
2
3
190
6366
 เด็กหญิงอินทิรา   โข่ศรี
2
3
191
6269
 เด็กชายกรวิญ์   กางถิ่น
2
4
192
6314
 เด็กชายเอกรัตน์   ยมนา
2
4
193
6333
 เด็กหญิงปราริตา   ประเสริฐสังข์
2
1
194
6355
 เด็กหญิงวริญธิญา   แก้วแจ่มดา
2
1
195
6356
 เด็กหญิงศุภวรรณ   จันทประสิทธิ์
2
1
196
6542
 เด็กชายเทพา   สุขประเสริฐ
2
2
197
6364
 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์   หมั่นบ่อแก
2
3
198
6588
 เด็กชายมนัฐศวิน   โฉมรักษ์
2
4
199
6563
 เด็กชายฐปนพร   สอนโพธิ์
2
4
200
6564
 เด็กหญิงภัทรธิดา   รุ่งเรือง
3
2
201
6264
 เด็กชายกิตติทัด   แกะขุนทด
3
3
202
6396
 เด็กชายรัฐมงคล   เจริญวงษ์
3
3
203
6587
 เด็กหญิงโยธิกา   ไทยมานิตย์
3
2
204
6180
 นายอรรถพล   บุดดา
3
2
205
6135
 นายโจอี้   ยุบ้ง
3
2
206
6552
 เด็กชายนำทาง   ผาดจันทร์
3
3
207
6553
 เด็กชายศิริวัฒน์   สมบุตร
3
3
208
6124
 เด็กชายกิตตศักดิ์   ดาวสี
3
2
209
6129
 เด็กชายเกียรติศักดิ์   หมื่นอภัย
3
2
210
6139
 เด็กชายณเดชณ์   หมื่นอภัย
3
2
211
6141
 เด็กชายณรงศักดิ์   ขุนภักดี
3
1
212
6144
 เด็กชายเดชา   เนตรอุบล
3
2
213
6158
 เด็กชายพรพิพัฒน์   ชุมหิน
3
1
214
6161
 เด็กชายพีรวัฒน์   โง๊ะบุดดา
3
1
215
6165
 เด็กชายภูวเนตร   สุระมิตร
3
1
216
6177
 เด็กชายเสฏฐวุฒิ   คำปัญอ่อน
3
1
217
6179
 เด็กชายอรรถพล   คำจวนจันทร์
3
1
218
6182
 เด็กชายอิศรา   มะสีหา
3
1
219
6183
 เด็กชายอิสรา   โข่ศรี
3
1
220
6184
 เด็กหญิงกมลพรรณ   เกตุเนียม
3
1
221
6197
 เด็กหญิงธนภร   ก่ำนารายณ์
3
1
222
6185
 เด็กหญิงเก็ดแก้ว   นามบัวศรี
3
1
223
6188
 เด็กหญิงจิรกัญญา   บุญเจียง
3
1
224
6187
 เด็กหญิงจันทร์ทิวา   ลาปราบ
3
2
225
6196
 เด็กหญิงณัฐธยาน์   แคนมั่น
3
1
226
6130
 เด็กชายคุณากร   เขตร์ชำนิ
3
2
227
6200
 เด็กหญิงธัญลักษณ์   สำแดงเดช
3
1
228
6202
 เด็กหญิงปณิตา   ลำพองพวง
3
1
229
6205
 เด็กหญิงปิยะฉัตร   บุญทศ
3
1
230
6207
 เด็กหญิงพิทยารัตน์   บุตรรินทร์
3
1
231
6209
 เด็กหญิงฟาติมา   คำมณีจันทร์
3
2
232
6210
 เด็กหญิงภัทราพร   อุปแก้ว
3
1
233
6214
 เด็กหญิงวรกาญ   พานโน
3
2
234
6218
 เด็กหญิงสุทธิดา   พงศ์พันธุ์
3
1
235
6221
 เด็กหญิงอริสรา   หมั่นบ่อแก
3
2
236
6222
 เด็กหญิงอังคณาพร   ชัยกิจ
3
2
237
6220
 เด็กหญิงอนันตญา   แก้วสุวรรณ์
3
1
238
6223
 เด็กหญิงอาทิตยา   เค้าบ่อ
3
1
239
6125
 เด็กชายกรธวัช   ผุยคำพิ
3
2
240
6127
 เด็กชายกรวิทย์   พันธุชินกุล
3
1
241
6173
 เด็กชายสิทธิโชค   วิชัยโย
3
2
242
6131
 เด็กชายจักรกฤษ   กรุณา
3
2
243
6137
 เด็กชายชยากร   หม่องคำเหล็ก
3
2
244
6143
 เด็กชายณัฐวุฒิ   โสภาพ
3
1
245
6142
 เด็กชายณัฐวุฒิ   ศรีแหงโคตร
3
2
246
6146
 เด็กชายเตวิพัฒน์   ช่วยรักษา
3
1
247
6147
 เด็กชายธนวัฒน์   คุ้มเดช
3
2
248
6148
 เด็กชายธนากร   เจริญทอง
3
1
249
6154
 เด็กชายธีรวัฒน์   กองจร
3
2
250
6166
 เด็กชายรภีพัทร์   ชินน้อย
3
2
251
6566
 เด็กหญิงวชิรญา   วงษ์ธานี
3
1
252
6171
 เด็กชายศุภกิจ   ศรีลำภู
3
1
253
6172
 เด็กชายศุภณัฐ   คำสี
3
2
254
6189
 เด็กหญิงจิราทิพย์   จันทร์เพ็ง
3
1
255
6190
 เด็กหญิงชฎาพร   ซอมประโคน
3
1
256
6192
 เด็กหญิงชัญญานุช   โพธิ์ศรี
3
1
257
6194
 เด็กหญิงชุติกาญจน์   ธาโส
3
2
258
6195
 เด็กหญิงฐิภาพร   ผุยคำพิ
3
2
259
6198
 เด็กหญิงธนัชพร   เสนาอินทร์
3
2
260
6204
 เด็กหญิงปวีณา   โนนปู่
3
1
261
6206
 เด็กหญิงพัชราภรณ์   พงษ์พันธ์
3
1
262
6215
 เด็กหญิงศดานันท์   บุตรสี
3
1
263
6217
 เด็กหญิงสิริวิภา   แห้วดี
3
2
264
6128
 เด็กชายเกรียงไกร   พุฒจันทร์
3
3
265
6138
 เด็กชายชินวัตร   ทัพซ้าย
3
3
266
6155
 เด็กชายนิรัช   แก่นบุดดี
3
3
267
6156
 เด็กชายปรัตถกร   คุณทะวงษ์
3
2
268
6157
 เด็กชายพงษ์พัฒน์   แคนคง
3
1
269
6174
 เด็กชายสิทธิศักดิ์   ผาดาสิทธิ์
3
3
270
6186
 เด็กหญิงกุลกัลยา   ศรีนาค
3
1
271
6150
 เด็กชายธิติศักดิ์   แจ้งคำ
3
2
272
6211
 เด็กหญิงเยวดี   วงกลาง
3
1
273
6551
 เด็กชายธนภัทร์   ปิดตาฝ้าย
3
3
274
6392
 นายอนุรักษ์   พะละ
3
2
275
6175
 นายสิริศักดิ์   โพพาทอง
3
2
276
6567
 เด็กหญิงณัฐชนันท์   สุทธิขันธ์
3
2
277
6560
 เด็กชายธนกฤติ   ขวาชารี
3
3
278
6064
 เด็กหญิงสุจิตรา   นาดี
3
2
279
6544
 เด็กชายก้องภพ   โทธกานันท์
3
2
280
6545
 เด็กชายเอกราช   สุทธิด่าง
3
2
281
6543
 เด็กหญิงณัฏฐนิชา   นาสุรินทร์
3
1

**หมายเหตุ** ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดำเนินการลงทะเบียนหรือติดต่อที่ฝ่ายวิชาการด่วน มิฉะนั้นคุณจะไม่มีสังกัด !!