ค้นหา :: ภาคเรียน: ปีการศึกษา:
ค้นหา :: ชั้นเรียน: ห้อง:

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2567
A
วันศุกร์ ที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 09:23
ที่
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
รหัสครู
ครูที่ปรึกษา
เปิดรับ
สมัคร
สรุปผล
1
  สมุดเล่มเล็กออนไลน์
102
  นางสาวสมทรง มีลุน
15
1
2
  บิงโกภาษาไทย
105
  นางกุสะลิน มูลกัน
16
16
3
  ภาษาพาเพลิน
108
  นางสาวกมลภรณ์ ม่วงไทย
15
15
4
  ภาษาไทยในบทเพลง
110
  นายสุขสันติ์ สีสุธรรม
15
14
5
  คณิตศาสตร์บันเทิง
203
  นางสาวจุฑาภรณ์ มัญจาวงษ์
15
15
6
  คณิตคิดสร้างสรรค์
204
  นางสุรีรัตน์ ศรีบุตร
15
15
7
  PORTFOLIO
206
  นายสันธาน จันทะมุด
15
15
8
  รักษ์สิ่งแวดล้อม
302
  นางสาวรักก้าว พลเสนา
15
15
9
  ดาราศาสตร์
303
  นายปรีชา สังฆะวรรณา
15
7
10
  ศิลปะกับวิทยาศาสตร์แสนสนุก
305
  นางสาวเดือนเด่น โอดลี
16
15
11
  เครื่องหอมแสนสุข
307
  นางสาวจินตนา รุ่งเรือง
16
16
12
  ช่างไฟฟ้า
308
  นายชัยเรือง ไชยคลัง
15
13
13
  STEM & E-Sport
311
  นางสาวสาลินี เชิดสูงเนิน
16
16
14
  มารยาทไทย
403
  นางเสาวนีย์ ไชยโทน
15
15
15
  เที่ยวทั่วไทย
404
  นางสุภาพร อุพลเถียร
15
15
16
  คาราโอเกะ
405
  นายปรีชา มีทองหลาง
15
15
17
  สวดมนต์
407
  นายเชษฐา ไชยชาติ
16
16
18
  ฟุตบอล ม.ปลาย (เฉพาะห้องกีฬา)
504
  นายวุฒิศักดิ์ มูลมะณี
40
28
19
  นักศึกษาวิชาทหาร
506
  นายสมพล ถิ่นสำโรง
25
16
20
  กีฬากรีฑาเพื่อความเป็นเลิศ
508
  นางสาวสุพัชชา สุวรรณบำรุง
24
24
21
  ฟุตบอล ม.ต้น (เฉพาะห้องกีฬา)
509
  นายธีรวัฒน์ นามเที่ยง
35
25
22
  ปฏิบัติดนตรีสากล
603
  นายสรรพวุธ แก้วล้วน
15
15
23
  นาฏศิลป์
604
  นายอัมรินทร์ อาสานุต
22
22
24
  วงโยธวาทิต
606
  นายอภิศักดิ์ บุบพิ
15
15
25
  จิตอาสาพยาบาล
701
  นางณปภัช เทียนคำ
15
15
26
  ยุวเกษตรกร
703
  นางสาวจันทนา นามโยธา
15
15
27
  ส่งเสริมอาชีพ
704
  นางมนัสนันท์ มณีโช
15
4
28
  ถ่ายภาพและวีดีโอ
705
  นายอาทิตย์ อ่อนจันทร์
15
15
29
  สวนสวยไม้งาม
801
  นางพรชลิตา เจริญยิ่ง
15
15
30
  CEO น้อย
802
  นางสาวสุริยง ประพรมมา
15
15
31
  ห้องสมุดสร้างสรรค์
806
  นายนัฎฐพงษ์ ฮามพิทักษ์
15
15
32
  Fun English
807
  Mr.Oracio Luca
15
15