ค้นหา :: ภาคเรียน: ปีการศึกษา:
ค้นหา :: ชั้นเรียน: ห้อง:

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2566
A
วันจันทร์ ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 17:50
ที่
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
รหัสครู
ครูที่ปรึกษา
เปิดรับ
สมัคร
สรุปผล
1
  สมุดเล่มเล็ก
102
  นางสาวสมทรง มีลุน
10
0
2
  บิงโก
105
  นางกุสะลิน มูลกัน
11
11
3
  ภาษาไทยพัฒนาทักษะ
108
  นางสาวกมลภรณ์ ม่วงไทย
18
18
4
  ภาษาไทยหรรษาพาสนุก
110
  นายสุขสันติ์ สีสุธรรม
15
15
5
  คณิตคิดสนุก
201
  นายศิริเทพกมล ไชยโทน
15
15
6
  คณิตศาสตร์บันเทิง
203
  นางสาวจุฑาภรณ์ มัญจาวงษ์
15
15
7
  คณิตคิดสร้างสรรค์
204
  นางสุรีรัตน์ ศรีบุตร
16
16
8
  PORTFOLIO
206
  นายสันธาน จันทะมุด
15
15
9
  คณิตศาสตร์กับศิลปะ
302
  นางสาวรักก้าว พลเสนา
10
10
10
  ชุมนุมดาราศาสตร์
303
  นายปรีชา สังฆะวรรณา
15
14
11
  จรวดกระดาษพับและพลังงานยาง
305
  นางสาวเดือนเด่น โอดลี
18
18
12
  เครื่องหอมจากสวน
307
  นางสาวจินตนา รุ่งเรือง
15
15
13
  ช่างไฟฟ้า
308
  นายชัยเรือง ไชยคลัง
15
3
14
  E-sport and Robot
311
  นางสาวสาลินี เชิดสูงเนิน
15
15
15
  มารยาทไทย
403
  นางเสาวนีย์ ไชยโทน
15
5
16
  เที่ยวทั่วไทย
404
  นางสุภาพร อุพลเถียร
15
15
17
  พระพุทธศาสนา
405
  นายปรีชา มีทองหลาง
15
15
18
  ท่องโลกกว้าง
407
  นายเชษฐา ไชยชาติ
15
15
19
  ความเป็นเลิศกีฬาฟุตบอล ม.ปลาย
504
  นายวุฒิศักดิ์ มูลมะณี
27
27
20
  วอลเลย์บอล
505
  นายคณาวุฒิ จันทร์ปัญญา
20
14
21
  นักศึกษาวิชาทหาร
506
  นายสมพล ถิ่นสำโรง
18
18
22
  กีฬากรีฑาเพื่อความเป็นเลิศ
508
  นางสาวสุพัชชา สุวรรณบำรุง
20
17
23
  ความเป็นเลิศกีฬาฟุตบอล ม.ต้น
510
  นายณัฐพล เกยสุวรรณ
36
36
24
  ชุมนุมนาฏศิลป์และการละครโขน
604
  นายอัมรินทร์ อาสานุต
20
20
25
  วงโยธวาทิต
606
  นายอภิศักดิ์ บุบพิ
20
19
26
  ส่งเสริมอาชีพ
701
  นางณปภัช เทียนคำ
10
6
27
  ยุวเกษตรกร
703
  นางสาวจันทนา นามโยธา
15
15
28
  อาชีพเสริมเพิ่มรายได้
704
  นางมนัสนันท์ มณีโช
10
10
29
  การตัดต่อวีดีโอ
705
  นายอาทิตย์ อ่อนจันทร์
18
18
30
  สวนสวยไม้งาม
801
  นางพรชลิตา เจริญยิ่ง
15
7
31
  CEOน้อย
802
  นางสาวสุริยง ประพรมมา
15
15
32
  ห้องสมุดสร้างสุข
806
  นายนัฎฐพงษ์ ฮามพิทักษ์
22
22
33
  Relax Time
807
  นางสาววรรณกานต์ พานโน
16
16