ค้นหา :: ภาคเรียน: ปีการศึกษา:
ค้นหา :: ชั้นเรียน: ห้อง:

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2565
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
วันพุธ ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 23:45
ที่
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
รหัสครู
ครูที่ปรึกษา
เปิดรับ
สมัคร
สรุปผล
1
  หนังสือเล่มเล็ก
102
  นางสาวสมทรง มีลุน
10
3
2
  บิงโกภาษาไทย
105
  นางกุสะลิน มูลกัน
10
10
3
  ภาษาพาเพลิน
108
  นางสาวกมลภรณ์ ม่วงไทย
16
16
4
  ห้องสมุดหรรษาพาสนุก
110
  นายสุขสันติ์ สีสุธรรม
16
16
5
  คณิตศาสตร์
201
  นายศิริเทพกมล ไชยโทน
15
15
6
  เกมปริศนา
203
  นางสาวจุฑาภรณ์ มัญจาวงษ์
15
15
7
  คณิตคิดสนุก
204
  นางสุรีรัตน์ ศรีบุตร
15
15
8
  Portfolio สร้างสรรค์
206
  นายสันธาน จันทะมุด
15
2
9
  คณิตศาสตร์กับศิลปะ
302
  นางสาวรักก้าว พลเสนา
10
10
10
  ดาราศาสตร์
303
  นายปรีชา สังฆะวรรณา
15
15
11
  นักวิทย์จิตรกรน้อย
305
  นางสาวเดือนเด่น โอดลี
15
15
12
  ผลิตเครื่องหอมจากพรรณไม้
307
  นางสาวจินตนา รุ่งเรือง
15
15
13
  ช่างเชื่อมโลหะ 2
308
  นายชัยเรือง ไชยคลัง
10
7
14
   มารยาทไทย
403
  นางเสาวนีย์ ไชยโทน
15
10
15
  เที่ยวทั่วไทย
404
  นางสุภาพร อุพลเถียร
15
15
16
  วัฒนธรรมไทย
405
  นายปรีชา มีทองหลาง
15
15
17
  ท่องโลกกว้าง
407
  นายเชษฐา ไชยชาติ
15
15
18
  อนามัยโรงเรียน
502
  นางสำราญ พิมพาศรี
16
16
19
  เทเบิลเทนนิส
503
  นายธนพล ถนิมแนบ
15
15
20
  ฟุตบอล 2
504
  นายวุฒิศักดิ์ มูลมะณี
25
25
21
  วอลเลย์บอล
505
  นายคณาวุฒิ จันทร์ปัญญา
20
11
22
  ฟุตบอล 1
506
  นายสมพล ถิ่นสำโรง
29
29
23
  กรีฑาเพื่อความเป็นเลิศ
508
  นางสาวสุพัชชา สุวรรณบำรุง
20
20
24
  ศิลปะสร้างสรรค์
601
  นายศิริพูน สุธรรมรักษ์
15
15
25
  ชุมนุมนาฏศิลป์และการละครโขน
604
  นายอัมรินทร์ อาสานุต
15
15
26
  วงโยธวาทิต
606
  นายอภิศักดิ์ บุบพิ
20
15
27
   รักษาดินแดน
701
  นางณปภัช เทียนคำ
22
22
28
  ยุวเกษตรกร
703
  นางสาวจันทนา นามโยธา
15
15
29
  ผ้าพิมพ์ลายจากใบไม้ eco print
704
  นางมนัสนันท์ มณีโช
10
10
30
  ช่างเชื่อมโลหะ
705
  นายอาทิตย์ อ่อนจันทร์
10
10
31
  สวนสวยไม้งาม
801
  นางพรชลิตา เจริญยิ่ง
15
7
32
  Young startup (นักขายรุ่นเยาว์)
802
  นางสาวสุริยง ประพรมมา
22
22
33
  งานฝีมือเพื่อธุรกิจ
806
  นายนัฎฐพงษ์ ฮามพิทักษ์
20
16
34
  ดูหนัง ฟังเพลง อ่านนิยาย
807
  นางสาววรรณกานต์ พานโน
15
15