ค้นหา :: ชั้นเรียน:   ห้อง:   

รายงานผลการลงทะเบียนเรียน
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2567 A
วันศุกร์ ที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 07:32
ที่
รหัสนักเรียน
ชื่อ - สกุล
ชั้น
สถานะ
1
6611
  เด็กชายธนกฤต ธนกฤต
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
2
6608
  เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ ณรงค์ฤทธิ์
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
3
6606
  เด็กชายฑีฆายุ ฑีฆายุ
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
4
6597
  เด็กชายคฑาวุธ คฑาวุธ
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
5
6613
  เด็กชายธนฉัตร ธนฉัตร
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
6
6614
  เด็กชายธนภัทร ธนภัทร
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
7
6617
  เด็กชายธนากร ธนากร
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
8
6618
  เด็กชายธนาธิป ธนาธิป
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
9
6621
  เด็กชายธีรเดช ธีรเดช
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
10
6628
  เด็กชายปิติศักดิ์ ปิติศักดิ์
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
11
6631
  เด็กชายพิชัยภูษิต พิชัยภูษิต
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
12
6635
  เด็กชายพีรภัทร์ พีรภัทร์
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
13
6636
  เด็กชายพุฒิเมธ พุฒิเมธ
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
14
6642
  เด็กชายศิวกร ศิวกร
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
15
6649
  เด็กชายอรรถพล อรรถพล
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
16
6656
  เด็กหญิงขวัญข้าว ขวัญข้าว
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
17
6665
  เด็กหญิงฐิติรัตน์ ฐิติรัตน์
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
18
6667
  เด็กหญิงณัฐนิชา ณัฐนิชา
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
19
6668
  เด็กหญิงธนาภา ธนาภา
ม.1/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
20
6669
  เด็กหญิงธัญชนก ธัญชนก
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
21
6673
  เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ เบ็ญจวรรณ
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
22
6675
  เด็กหญิงพรณภา พรณภา
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
23
6676
  เด็กหญิงพัชรัญญา พัชรัญญา
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
24
6679
  เด็กหญิงพิมพ์วิภา พิมพ์วิภา
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
25
6680
  เด็กหญิงพีชญา พีชญา
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
26
6687
  เด็กหญิงสโรชา สโรชา
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
27
6688
  เด็กหญิงสิริกานต์ชนก สิริกานต์ชนก
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
28
6696
  เด็กหญิงอภิญญา อภิญญา
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
29
6697
  เด็กหญิงอภิรดี อภิรดี
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
30
6698
  เด็กหญิงอรณิชชา อรณิชชา
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
31
6699
  เด็กหญิงอรณิชา อรณิชา
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
32
6702
  เด็กหญิงอัญชลี อัญชลี
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
33
6594
  เด็กชายก้องภพ ก้องภพ
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
34
6595
  เด็กชายเขษมศักดิ์ เขษมศักดิ์
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
35
6600
  เด็กชายจักรพงศ์ จักรพงศ์
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
36
6601
  เด็กชายจักรริน จักรริน
ม.1/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
37
6603
  เด็กชายชินกฤต ชินกฤต
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
38
6609
  เด็กชายณัฐพล ณัฐพล
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
39
6615
  เด็กชายธนวัฒน์ ธนวัฒน์
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
40
6616
  เด็กชายธนากร ธนากร
ม.1/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
41
6619
  เด็กชายธาวิน ธาวิน
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
42
6622
  เด็กชายนวพล นวพล
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
43
6625
  เด็กชายนิตกร นิตกร
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
44
6630
  เด็กชายพรหมมิณร์ พรหมมิณร์
ม.1/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
45
6639
  เด็กชายภานุวัฒน์ ภานุวัฒน์
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
46
6644
  เด็กชายสุรศักดิ์ สุรศักดิ์
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
47
6650
  เด็กชายเอกวัฒน์ เอกวัฒน์
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
48
6651
  เด็กหญิงกนกวรรณ กนกวรรณ
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
49
6653
  เด็กหญิงกัลยากร กัลยากร
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
50
6654
  เด็กหญิงการต์พิชชา การต์พิชชา
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
51
6659
  เด็กหญิงจินดารัตน์ จินดารัตน์
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
52
6661
  เด็กหญิงจุฑามาศ จุฑามาศ
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
53
6662
  เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จุฬาลักษณ์
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
54
6663
  เด็กหญิงชลธิชา ชลธิชา
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
55
6666
  เด็กหญิงณัฐนันท์ ณัฐนันท์
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
56
6671
  เด็กหญิงนันทิชา นันทิชา
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
57
6672
  เด็กหญิงบุศรินทร์ บุศรินทร์
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
58
6674
  เด็กหญิงปิยภา ปิยภา
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
59
6677
  เด็กหญิงพัณณิตา พัณณิตา
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
60
6686
  เด็กหญิงศิริพร ศิริพร
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
61
6689
  เด็กหญิงสุกัญญา สุกัญญา
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
62
6691
  เด็กหญิงสุพรรษา สุพรรษา
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
63
6694
  เด็กหญิงแสงรวี แสงรวี
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
64
6695
  เด็กหญิงอจลญา อจลญา
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
65
6765
  เด็กหญิงจิรัชญา จิรัชญา
ม.1/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
66
6412
  เด็กชายเกียรติอนันต์ เกียรติอนันต์
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
67
6596
  เด็กชายคงเดช คงเดช
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
68
6598
  เด็กชายจอชชัว เจมส์ จอชชัว เจมส์
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
69
6599
  เด็กชายจักรกริช จักรกริช
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
70
6602
  เด็กชายชยากร ชยากร
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
71
6605
  เด็กชายฐาปกร ฐาปกร
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
72
6607
  เด็กชายณฐพล ณฐพล
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
73
6620
  เด็กชายธิติสรณ์ ธิติสรณ์
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
74
6623
  เด็กชายนวมิน นวมิน
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
75
6629
  เด็กชายพรภิภัทธ์ พรภิภัทธ์
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
76
6632
  เด็กชายพีรดมย์ พีรดมย์
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
77
6633
  เด็กชายพีรเดช พีรเดช
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
78
6638
  เด็กชายภาคภูมิ ภาคภูมิ
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
79
6647
  เด็กชายอภิชาติ อภิชาติ
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
80
6648
  เด็กชายอภิวัฒน์ อภิวัฒน์
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
81
6764
  เด็กชายธนวัฒน์ ธนวัฒน์
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
82
6652
  เด็กหญิงกัลยา กัลยา
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
83
6655
  เด็กหญิงเกวลิน เกวลิน
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
84
6657
  เด็กหญิงขวัญสุดา ขวัญสุดา
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
85
6658
  เด็กหญิงจิดาภา จิดาภา
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
86
6660
  เด็กหญิงจิราพัชร จิราพัชร
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
87
6664
  เด็กหญิงชลิตา ชลิตา
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
88
6670
  เด็กหญิงธัญญาเรศ ธัญญาเรศ
ม.1/3
ลงทะเบียนเรียบร้อย
89
6678
  เด็กหญิงพิชญ์พัชชา พิชญ์พัชชา
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
90
6681
  เด็กหญิงภาวิณี ภาวิณี
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
91
6682
  เด็กหญิงวราภรณ์ วราภรณ์
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
92
6683
  เด็กหญิงวริศรา วริศรา
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
93
6684
  เด็กหญิงวิภาวี วิภาวี
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
94
6685
  เด็กหญิงศิรินภา ศิรินภา
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
95
6690
  เด็กหญิงสุนิตา สุนิตา
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
96
6692
  เด็กหญิงสุพิชญา สุพิชญา
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
97
6693
  เด็กหญิงสุวิชาดา สุวิชาดา
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
98
6700
  เด็กหญิงอรอุมา อรอุมา
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
99
6701
  เด็กหญิงอรัญญา อรัญญา
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
100
6593
  เด็กชายกมลภพ กมลภพ
ม.1/4
ยังไม่ลงทะเบียน
101
6604
  เด็กชายชิษณุพงศ์ ชิษณุพงศ์
ม.1/4
ยังไม่ลงทะเบียน
102
6610
  เด็กชายณัฐวุฒิ ณัฐวุฒิ
ม.1/4
ยังไม่ลงทะเบียน
103
6612
  เด็กชายธนกฤต ธนกฤต
ม.1/4
ยังไม่ลงทะเบียน
104
6624
  เด็กชายนันทไชย นันทไชย
ม.1/4
ยังไม่ลงทะเบียน
105
6626
  เด็กชายปกรณ์ ปกรณ์
ม.1/4
ยังไม่ลงทะเบียน
106
6627
  เด็กชายปรมินทร์ ปรมินทร์
ม.1/4
ยังไม่ลงทะเบียน
107
6637
  เด็กชายเพิ่มศักดิ์ เพิ่มศักดิ์
ม.1/4
ยังไม่ลงทะเบียน
108
6640
  เด็กชายร่มเกล้า ร่มเกล้า
ม.1/4
ยังไม่ลงทะเบียน
109
6643
  เด็กชายศุภกฤต ศุภกฤต
ม.1/4
ยังไม่ลงทะเบียน
110
6646
  เด็กชายอติเทพ อติเทพ
ม.1/4
ยังไม่ลงทะเบียน
111
6742
  เด็กชายธนวัต ธนวัต
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
112
6591
  เด็กหญิงพิมพ์นิภา พิมพ์นิภา
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
113
6422
  เด็กชายณัฐวุฒิ ณัฐวุฒิ
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
114
6443
  เด็กชายพิตตินันท์ พิตตินันท์
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
115
6444
  เด็กชายพีรพล พีรพล
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
116
6737
  เด็กชายเกียรติกมล เกียรติกมล
ม.2/4
ยังไม่ลงทะเบียน
117
6751
  เด็กหญิงฐิติพร ฐิติพร
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
118
6738
  เด็กชายชาญชัย ชาญชัย
ม.2/4
ยังไม่ลงทะเบียน
119
6437
  เด็กชายนิรภัทร นิรภัทร
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
120
6425
  เด็กชายธนกฤต ธนกฤต
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
121
6432
  เด็กชายธีรชา ธีรชา
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
122
6411
  เด็กชายเกรียงไกร เกรียงไกร
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
123
6465
  เด็กหญิงจารุภัทร จารุภัทร
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
124
6463
  เด็กหญิงเกสรา เกสรา
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
125
6744
  เด็กชายปฏิมากรณ์ ปฏิมากรณ์
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
126
6495
  เด็กหญิงสิริยากร สิริยากร
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
127
6461
  เด็กหญิงกนกพร กนกพร
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
128
6766
  เด็กชายอภิชาติ อภิชาติ
ม.2/4
ยังไม่ลงทะเบียน
129
6739
  เด็กชายชาญวิทย์ ชาญวิทย์
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
130
6415
  เด็กชายจิรายุ จิรายุ
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
131
6409
  เด็กชายกฤษฎา กฤษฎา
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
132
6486
  เด็กหญิงพรนัชชา พรนัชชา
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
133
6468
  เด็กหญิงฐิติมา ฐิติมา
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
134
6473
  เด็กหญิงณัฐวราพร ณัฐวราพร
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
135
6489
  เด็กหญิงภูริชญา ภูริชญา
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
136
6503
  เด็กหญิงอริสา อริสา
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
137
6419
  เด็กชายชิษณุพงศ์ ชิษณุพงศ์
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
138
6466
  เด็กหญิงจารุวรรณ จารุวรรณ
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
139
6470
  เด็กหญิงณหทัย ณหทัย
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
140
6483
  เด็กหญิงปนัดดา ปนัดดา
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
141
6485
  เด็กหญิงปิ่นมณี ปิ่นมณี
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
142
6496
  เด็กหญิงสุกานดา สุกานดา
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
143
6497
  เด็กหญิงสุธิมา สุธิมา
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
144
6502
  เด็กหญิงอริษา อริษา
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
145
6504
  เด็กหญิงอินทร์ทิรา อินทร์ทิรา
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
146
6410
  เด็กชายกฤษณพงษ์ กฤษณพงษ์
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
147
6416
  เด็กชายชญานิษฐ์ ชญานิษฐ์
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
148
6420
  เด็กชายณัฐดนัย ณัฐดนัย
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
149
6423
  เด็กชายไตรภพ ไตรภพ
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
150
6431
  เด็กชายธารากร ธารากร
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
151
6433
  เด็กชายธีรวัฒน์ ธีรวัฒน์
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
152
6434
  เด็กชายธีรศักดิ์ ธีรศักดิ์
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
153
6446
  เด็กชายภูมิพัฒน์ ภูมิพัฒน์
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
154
6448
  เด็กชายรัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
155
6451
  เด็กชายวุฒิชัย วุฒิชัย
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
156
6453
  เด็กชายสรายุทธ สรายุทธ
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
157
6454
  เด็กชายสหรัฐ สหรัฐ
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
158
6456
  เด็กชายเสกสรรค์ เสกสรรค์
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
159
6459
  เด็กชายอรรตสิทธิ์ อรรตสิทธิ์
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
160
6462
  เด็กหญิงกมลชนก กมลชนก
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
161
6464
  เด็กหญิงจรินทร์พร จรินทร์พร
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
162
6467
  เด็กหญิงจุฑารัตน์ จุฑารัตน์
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
163
6471
  เด็กหญิงณัฐริกา ณัฐริกา
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
164
6472
  เด็กหญิงณัฐวดี ณัฐวดี
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
165
6474
  เด็กหญิงทัศวรรณ ทัศวรรณ
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
166
6475
  เด็กหญิงธัญชนก ธัญชนก
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
167
6476
  เด็กหญิงธิดาพร ธิดาพร
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
168
6481
  เด็กหญิงนันทนา นันทนา
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
169
6488
  เด็กหญิงภัทราวดี ภัทราวดี
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
170
6491
  เด็กหญิงวนัสนันท์ วนัสนันท์
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
171
6498
  เด็กหญิงสุรัศวดี สุรัศวดี
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
172
6500
  เด็กหญิงอมรรัตน์ อมรรัตน์
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
173
6501
  เด็กหญิงอรัญญา อรัญญา
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
174
6505
  เด็กหญิงอินทุกานต์ อินทุกานต์
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
175
6414
  เด็กชายจักรภัทร จักรภัทร
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
176
6421
  เด็กชายณัฐนนท์ ณัฐนนท์
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
177
6429
  เด็กชายธราเทพ ธราเทพ
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
178
6430
  เด็กชายธันวา ธันวา
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
179
6439
  เด็กชายปิยวัฒน์ ปิยวัฒน์
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
180
6449
  เด็กชายวงศพัทธ์ วงศพัทธ์
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
181
6469
  เด็กหญิงณฐอร ณฐอร
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
182
6478
  เด็กหญิงนภสร นภสร
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
183
6479
  เด็กหญิงนัทฐานันท์ นัทฐานันท์
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
184
6480
  เด็กหญิงนัทธยา นัทธยา
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
185
6482
  เด็กหญิงปณิตา ปณิตา
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
186
6484
  เด็กหญิงปาลิดา ปาลิดา
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
187
6487
  เด็กหญิงแพรวดี แพรวดี
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
188
6743
  เด็กชายธีภพ ธีภพ
ม.2/4
ยังไม่ลงทะเบียน
189
6492
  เด็กหญิงวรดา วรดา
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
190
6493
  เด็กหญิงวิภาดา วิภาดา
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
191
6494
  เด็กหญิงศศิพร ศศิพร
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
192
6499
  เด็กหญิงหนึ่งฤทัย หนึ่งฤทัย
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
193
6413
  เด็กชายจักรกฤษณ์ จักรกฤษณ์
ม.2/4
ยังไม่ลงทะเบียน
194
6417
  เด็กชายชยพล ชยพล
ม.2/4
ยังไม่ลงทะเบียน
195
6418
  เด็กชายชลกวิน ชลกวิน
ม.2/4
ยังไม่ลงทะเบียน
196
6749
  เด็กชายสุวิจักขณ์ สุวิจักขณ์
ม.2/4
ยังไม่ลงทะเบียน
197
6747
  เด็กชายภูมิพัฒน์ ภูมิพัฒน์
ม.2/4
ยังไม่ลงทะเบียน
198
6435
  เด็กชายนนท์ธวัฒน์ นนท์ธวัฒน์
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
199
6438
  เด็กชายปกป้อง ปกป้อง
ม.2/4
ยังไม่ลงทะเบียน
200
6441
  เด็กชายพงศธร พงศธร
ม.2/4
ยังไม่ลงทะเบียน
201
6442
  เด็กชายพานุพงษ์ พานุพงษ์
ม.2/4
ยังไม่ลงทะเบียน
202
6452
  เด็กชายศุกลวัฒน์ ศุกลวัฒน์
ม.2/4
ยังไม่ลงทะเบียน
203
6460
  เด็กชายอุ้มบุญ อุ้มบุญ
ม.2/4
ยังไม่ลงทะเบียน
204
6745
  เด็กชายพรหมทัศ พรหมทัศ
ม.2/4
ยังไม่ลงทะเบียน
205
6746
  เด็กชายพีระศักดิ์ พีระศักดิ์
ม.2/4
ยังไม่ลงทะเบียน
206
6576
  เด็กชายจักรพงษ์ จักรพงษ์
ม.2/4
ยังไม่ลงทะเบียน
207
6561
  เด็กชายไตรเทพ ไตรเทพ
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
208
6750
  เด็กหญิงจุฑามาศ จุฑามาศ
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
209
6347
  เด็กหญิงมนัสนันท์ มนัสนันท์
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
210
6346
  เด็กหญิงมณีรัตน์ มณีรัตน์
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
211
6341
  เด็กหญิงพัชรพร พัชรพร
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
212
6339
  เด็กหญิงพรนภัส พรนภัส
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
213
6338
  เด็กหญิงพนิดา พนิดา
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
214
6331
  เด็กหญิงนิรชา นิรชา
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
215
6323
  เด็กหญิงณฐพร ณฐพร
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
216
6321
  เด็กหญิงชลลดา ชลลดา
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
217
6315
  เด็กหญิงกัญจนพร กัญจนพร
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
218
6312
  เด็กชายอานนท์ อานนท์
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
219
6311
  เด็กชายอัครพนธ์ อัครพนธ์
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
220
6307
  เด็กชายสิริศักดิ์ สิริศักดิ์
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
221
6304
  เด็กชายศราวุธ ศราวุธ
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
222
6292
  เด็กชายนพดล นพดล
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
223
6291
  เด็กชายธีรเดช ธีรเดช
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
224
6286
  เด็กชายธนพล ธนพล
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
225
6278
  เด็กชายณฐวัฒน์ ณฐวัฒน์
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
226
6277
  เด็กชายชนาธิป ชนาธิป
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
227
6274
  เด็กชายคมเพชร คมเพชร
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
228
6273
  เด็กชายคงกะพัน คงกะพัน
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
229
6270
  เด็กชายกฤษฎานุพงษ์ กฤษฎานุพงษ์
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
230
6365
  เด็กหญิงอารีลักษณ์ อารีลักษณ์
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
231
6362
  เด็กหญิงอธิชา อธิชา
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
232
6546
  เด็กชายเกษมศักดิ์ เกษมศักดิ์
ม.3/4
ยังไม่ลงทะเบียน
233
6360
  เด็กหญิงสุธาดา สุธาดา
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
234
6357
  เด็กหญิงศุภวรรณ ศุภวรรณ
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
235
6354
  เด็กหญิงวรรนิษา วรรนิษา
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
236
6351
  เด็กหญิงลักษมี ลักษมี
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
237
6289
  เด็กชายธนวัฒน์ ธนวัฒน์
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
238
6348
  เด็กหญิงมิถุนา มิถุนา
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
239
6345
  เด็กหญิงภาวิณี ภาวิณี
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
240
6344
  เด็กหญิงภัทรธิดา ภัทรธิดา
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
241
6343
  เด็กหญิงเพ็ญพิชญา เพ็ญพิชญา
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
242
6335
  เด็กหญิงปัณฑารีย์ ปัณฑารีย์
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
243
6334
  เด็กหญิงปัญญวัณ ปัญญวัณ
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
244
6332
  เด็กหญิงประวีณา ประวีณา
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
245
6329
  เด็กหญิงนฤมาส นฤมาส
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
246
6326
  เด็กหญิงธัญรัตน์ ธัญรัตน์
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
247
6322
  เด็กหญิงญาณภา ญาณภา
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
248
6320
  เด็กหญิงจรรยพร จรรยพร
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
249
6268
  เด็กชายกนกศักดิ์ กนกศักดิ์
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
250
6275
  เด็กชายจตุพร จตุพร
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
251
6350
  เด็กหญิงมีนา มีนา
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
252
6358
  เด็กหญิงสาสินี สาสินี
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
253
6276
  เด็กชายจักรินทร์ จักรินทร์
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
254
6579
  นายรัชชานนท์ รัชชานนท์
ม.3/4
ยังไม่ลงทะเบียน
255
6319
  เด็กหญิงขวัญชนก ขวัญชนก
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
256
6316
  เด็กหญิงกัญญาภัค กัญญาภัค
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
257
6562
  เด็กชายกิตติพงศ์ กิตติพงศ์
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
258
6308
  เด็กชายอภิวิชญ์ อภิวิชญ์
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
259
6306
  เด็กชายสิทธิพล สิทธิพล
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
260
6300
  เด็กชายมรรครินทร์ มรรครินทร์
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
261
6299
  เด็กชายพีรพัฒน์ พีรพัฒน์
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
262
6298
  เด็กชายพีรพัฒน์ พีรพัฒน์
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
263
6295
  เด็กชายพลศักดิ์ พลศักดิ์
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
264
6267
  เด็กชายกนก กนก
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
265
6570
  เด็กชายจักรกฤษ จักรกฤษ
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
266
6290
  เด็กชายธันวา ธันวา
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
267
6285
  เด็กชายทักษ์ดนัย ทักษ์ดนัย
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
268
6283
  เด็กชายณิชคุณ ณิชคุณ
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
269
6284
  เด็กชายตะวัน ตะวัน
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
270
6279
  เด็กชายณัฏฐกิตติ์ ณัฏฐกิตติ์
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
271
6549
  เด็กชายอนันดา อนันดา
ม.3/4
ยังไม่ลงทะเบียน
272
6753
  เด็กชายชินวัตร์ ชินวัตร์
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
273
6296
  เด็กชายพัฒนพงษ์ พัฒนพงษ์
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
274
6214
  เด็กหญิงวรกาญ วรกาญ
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
275
6759
  เด็กชายสุกฏษฏิ์ สุกฏษฏิ์
ม.3/4
ยังไม่ลงทะเบียน
276
6757
  เด็กชายปรินทร์ ปรินทร์
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
277
6395
  เด็กหญิงรัชฎา รัชฎา
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
278
6287
  เด็กชายธนภูมิ ธนภูมิ
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
279
6271
  เด็กชายกฤษฎี กฤษฎี
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
280
6297
  เด็กชายพีรณัฐ พีรณัฐ
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
281
6301
  เด็กชายยาริส ยาริส
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
282
6302
  เด็กชายวงศกร วงศกร
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
283
6305
  เด็กชายศิริชัย ศิริชัย
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
284
6310
  เด็กชายออสการ์ ออสการ์
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
285
6318
  เด็กหญิงกาญจนี กาญจนี
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
286
6324
  เด็กหญิงณัฐธันยา ณัฐธันยา
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
287
6325
  เด็กหญิงทอฝัน ทอฝัน
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
288
6328
  เด็กหญิงนริศรา นริศรา
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
289
6330
  เด็กหญิงนิภาพร นิภาพร
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
290
6336
  เด็กหญิงปานฤดี ปานฤดี
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
291
6337
  เด็กหญิงปารมี ปารมี
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
292
6342
  เด็กหญิงพัชราภา พัชราภา
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
293
6349
  เด็กหญิงมินทร์ตรา มินทร์ตรา
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
294
6352
  เด็กหญิงวชิรญาณ์ วชิรญาณ์
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
295
6353
  เด็กหญิงวชิราภรณ์ วชิราภรณ์
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
296
6359
  เด็กหญิงสุกันยา สุกันยา
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
297
6363
  เด็กหญิงอภิสรา อภิสรา
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
298
6366
  เด็กหญิงอินทิรา อินทิรา
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
299
6269
  เด็กชายกรวิญ์ กรวิญ์
ม.3/4
ยังไม่ลงทะเบียน
300
6314
  เด็กชายเอกรัตน์ เอกรัตน์
ม.3/4
ยังไม่ลงทะเบียน
301
6333
  เด็กหญิงปราริตา ปราริตา
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
302
6355
  เด็กหญิงวริญธิญา วริญธิญา
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
303
6356
  เด็กหญิงศุภวรรณ ศุภวรรณ
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
304
6392
  เด็กชายอนุรักษ์ อนุรักษ์
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
305
6542
  เด็กชายเทพา เทพา
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
306
6364
  เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ อัจฉราภรณ์
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
307
6567
  เด็กหญิงณัฐชนันท์ ณัฐชนันท์
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
308
6563
  เด็กชายฐปนพร ฐปนพร
ม.3/4
ยังไม่ลงทะเบียน
309
6763
  นางสาวพิชชาภา พิชชาภา
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
310
6729
  นางสาวปาลิตา ปาลิตา
ม.4/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
311
6727
  นางสาวจิตติมา จิตติมา
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
312
6564
  นางสาวภัทรธิดา ภัทรธิดา
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
313
6215
  นางสาวศดานันท์ ศดานันท์
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
314
6707
  นายณัฐพล ณัฐพล
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
315
6714
  นายธนาธิป ธนาธิป
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
316
6725
  นางสาวกฤติกา กฤติกา
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
317
6724
  นายเอกกวี เอกกวี
ม.4/3
ยังไม่ลงทะเบียน
318
6767
  นางสาวจันจิรา จันจิรา
ม.4/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
319
6704
  นายกิตติธัช กิตติธัช
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
320
6718
  นายพีรยุทธ พีรยุทธ
ม.4/3
ยังไม่ลงทะเบียน
321
6711
  นายธนกร ธนกร
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
322
6723
  นายอาคเนย์ อาคเนย์
ม.4/3
ยังไม่ลงทะเบียน
323
6722
  นายอนุวัฒน์ อนุวัฒน์
ม.4/3
ยังไม่ลงทะเบียน
324
6712
  นายธนโชติ ธนโชติ
ม.4/3
ยังไม่ลงทะเบียน
325
6720
  นายภูวนัย ภูวนัย
ม.4/3
ยังไม่ลงทะเบียน
326
6061
  นางสาวศุภนิดา ศุภนิดา
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
327
6719
  นายภูริภัทร ภูริภัทร
ม.4/3
ยังไม่ลงทะเบียน
328
6124
  นายกิตตศักดิ์ กิตตศักดิ์
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
329
6129
  นายเกียรติศักดิ์ เกียรติศักดิ์
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
330
6139
  นายณเดชณ์ ณเดชณ์
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
331
6713
  นายธนกร ธนกร
ม.4/3
ยังไม่ลงทะเบียน
332
6141
  นายณรงศักดิ์ ณรงศักดิ์
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
333
6144
  นายเดชา เดชา
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
334
6709
  นายตรีกวินท์ ตรีกวินท์
ม.4/3
ยังไม่ลงทะเบียน
335
6158
  นายพรพิพัฒน์ พรพิพัฒน์
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
336
6161
  นายพีรวัฒน์ พีรวัฒน์
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
337
6165
  นายภูวเนตร ภูวเนตร
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
338
6177
  นายเสฏฐวุฒิ เสฏฐวุฒิ
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
339
6179
  นายอรรถพล อรรถพล
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
340
6182
  นายอิศรา อิศรา
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
341
6184
  นางสาวกมลพรรณ กมลพรรณ
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
342
6197
  นางสาวธนภร ธนภร
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
343
6185
  นางสาวเก็ดแก้ว เก็ดแก้ว
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
344
6187
  นางสาวจันทร์ทิวา จันทร์ทิวา
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
345
6196
  นางสาวณัฐธยาน์ ณัฐธยาน์
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
346
6130
  นายคุณากร คุณากร
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
347
6205
  นางสาวปิยะฉัตร ปิยะฉัตร
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
348
6209
  นางสาวฟาติมา ฟาติมา
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
349
6210
  นางสาวภัทราพร ภัทราพร
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
350
6708
  นายณัฐวัฒน์ ณัฐวัฒน์
ม.4/3
ยังไม่ลงทะเบียน
351
6590
  นายภควันท์ ภควันท์
ม.4/3
ยังไม่ลงทะเบียน
352
6221
  นางสาวอริสรา อริสรา
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
353
6222
  นางสาวอังคณาพร อังคณาพร
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
354
6223
  นางสาวอาทิตยา อาทิตยา
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
355
6125
  นายกรธวัช กรธวัช
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
356
6127
  นายกรวิทย์ กรวิทย์
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
357
6173
  นายสิทธิโชค สิทธิโชค
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
358
6734
  นางสาววรวลัญช์ วรวลัญช์
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
359
6137
  นายชยากร ชยากร
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
360
6143
  นายณัฐวุฒิ ณัฐวุฒิ
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
361
6142
  นายณัฐวุฒิ ณัฐวุฒิ
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
362
6146
  นายเตวิพัฒน์ เตวิพัฒน์
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
363
6710
  นายทศพร ทศพร
ม.4/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
364
6166
  นายรภีพัทร์ รภีพัทร์
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
365
6171
  นายศุภกิจ ศุภกิจ
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
366
6172
  นายศุภณัฐ ศุภณัฐ
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
367
6189
  นางสาวจิราทิพย์ จิราทิพย์
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
368
6190
  นางสาวชฎาพร ชฎาพร
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
369
6195
  นางสาวฐิภาพร ฐิภาพร
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
370
6198
  นางสาวธนัชพร ธนัชพร
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
371
6202
  นางสาวปณิตา ปณิตา
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
372
6206
  นางสาวพัชราภรณ์ พัชราภรณ์
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
373
6706
  นายกีรพันธ์ กีรพันธ์
ม.4/3
ยังไม่ลงทะเบียน
374
6217
  นางสาวสิริวิภา สิริวิภา
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
375
6128
  นายเกรียงไกร เกรียงไกร
ม.4/3
ยังไม่ลงทะเบียน
376
6138
  นายชินวัตร ชินวัตร
ม.4/3
ยังไม่ลงทะเบียน
377
6156
  นายปรัตถกร ปรัตถกร
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
378
6174
  นายสิทธิศักดิ์ สิทธิศักดิ์
ม.4/3
ยังไม่ลงทะเบียน
379
6703
  นายกฤษฎา กฤษฎา
ม.4/3
ยังไม่ลงทะเบียน
380
6186
  นางสาวกุลกัลยา กุลกัลยา
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
381
6733
  นางสาวมัญชุพร มัญชุพร
ม.4/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
382
6150
  นายธิติศักดิ์ ธิติศักดิ์
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
383
6211
  นางสาวเยวดี เยวดี
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
384
6735
  นางสาวสุกัญยา สุกัญยา
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
385
6732
  นางสาวภูริตา ภูริตา
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
386
6730
  นางสาวปาลิตาโชติรส ปาลิตาโชติรส
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
387
6731
  นางสาวพรรุ่ง พรรุ่ง
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
388
6715
  นายธีรวุฒิ ธีรวุฒิ
ม.4/3
ยังไม่ลงทะเบียน
389
6726
  นางสาวจันทร์จิรา จันทร์จิรา
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
390
6736
  นางสาวสุธิดา สุธิดา
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
391
6728
  นางสาวชไมพร ชไมพร
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
392
6716
  นายปิยพงษ์ ปิยพงษ์
ม.4/3
ยังไม่ลงทะเบียน
393
6560
  นายธนกฤติ ธนกฤติ
ม.4/3
ยังไม่ลงทะเบียน
394
6064
  นางสาวสุจิตรา สุจิตรา
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
395
6544
  นายก้องภพ ก้องภพ
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
396
6545
  นายเอกราช เอกราช
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
397
6120
  นางสาววรรณา วรรณา
ม.5/1
ยังไม่ลงทะเบียน
398
6047
  นางสาวพิชญ์สินี พิชญ์สินี
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
399
6580
  นายธิติวัฒน์ ธิติวัฒน์
ม.5/3
ยังไม่ลงทะเบียน
400
6043
  นางสาวปัณณธร ปัณณธร
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
401
6040
  นางสาวเบญจมาส เบญจมาส
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
402
6034
  นางสาวณัชชาอโรชา ณัชชาอโรชา
ม.5/1
ยังไม่ลงทะเบียน
403
6033
  นางสาวฐิตาภรณ์ ฐิตาภรณ์
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
404
6021
  นายอัศม์เดช อัศม์เดช
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
405
6015
  นายสุรยุทธ สุรยุทธ
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
406
6008
  นายวิชานาถ วิชานาถ
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
407
6005
  นายวชิรวิทย์ วชิรวิทย์
ม.5/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
408
6001
  นายมัญชนะ มัญชนะ
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
409
6118
  นางสาวจุฑามณี จุฑามณี
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
410
6056
  นางสาววรรณวิสา วรรณวิสา
ม.5/1
ยังไม่ลงทะเบียน
411
6022
  นายอิสรา อิสรา
ม.5/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
412
6042
  นางสาวปัณฑิตา ปัณฑิตา
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
413
6039
  นางสาวบัณฑิตา บัณฑิตา
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
414
6398
  นายภูพิรัฐ ภูพิรัฐ
ม.5/3
ยังไม่ลงทะเบียน
415
6024
  นางสาวกุสุมากร กุสุมากร
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
416
6020
  นายอภิสิทธิ์ อภิสิทธิ์
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
417
6014
  นายสิทธิพล สิทธิพล
ม.5/1
ยังไม่ลงทะเบียน
418
6011
  นายวุฒิพงษ์ วุฒิพงษ์
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
419
6006
  นายวรเมธ วรเมธ
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
420
6027
  นางสาวจรรยารักษ์ จรรยารักษ์
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
421
5999
  นายพงศกร พงศกร
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
422
5993
  นายธีรเดช ธีรเดช
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
423
5979
  นายกิตติรังสี กิตติรังสี
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
424
5976
  นายกฤษนัย กฤษนัย
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
425
6069
  นางสาวอริสา อริสา
ม.5/1
ยังไม่ลงทะเบียน
426
6067
  นางสาวอนันธิดา อนันธิดา
ม.5/1
ยังไม่ลงทะเบียน
427
6063
  นางสาวสุจิตรา สุจิตรา
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
428
6060
  นางสาวศิรประภา ศิรประภา
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
429
6057
  นางสาววรรณิศา วรรณิศา
ม.5/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
430
6054
  นางสาวลภัสรินทร์ ลภัสรินทร์
ม.5/1
ยังไม่ลงทะเบียน
431
6052
  นางสาวมนัสนันท์ มนัสนันท์
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
432
6046
  นางสาวพรรวินท์ พรรวินท์
ม.5/1
ยังไม่ลงทะเบียน
433
6035
  นางสาวณาณิศา ณาณิศา
ม.5/1
ยังไม่ลงทะเบียน
434
6030
  นางสาวชญาดา ชญาดา
ม.5/1
ยังไม่ลงทะเบียน
435
6029
  นางสาวจุภานัน จุภานัน
ม.5/1
ยังไม่ลงทะเบียน
436
6028
  นางสาวจุฑามณี จุฑามณี
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
437
6018
  นายอภิชาติ อภิชาติ
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
438
5996
  นายนราชัย นราชัย
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
439
5989
  นายธนกฤต ธนกฤต
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
440
5984
  นายชยุตพงค์ ชยุตพงค์
ม.5/1
ยังไม่ลงทะเบียน
441
6048
  นางสาวพิมประภาพร พิมประภาพร
ม.5/1
ยังไม่ลงทะเบียน
442
6051
  นางสาวมณีรัตน์ มณีรัตน์
ม.5/1
ยังไม่ลงทะเบียน
443
6053
  นางสาวมนัสนันท์ มนัสนันท์
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
444
6059
  นางสาวศรสวรรค์ ศรสวรรค์
ม.5/1
ยังไม่ลงทะเบียน
445
6019
  นายอธิวัชร์ อธิวัชร์
ม.5/3
ยังไม่ลงทะเบียน
446
6031
  นางสาวชยานันต์ ชยานันต์
ม.5/1
ยังไม่ลงทะเบียน
447
6518
  นายธีระพัฒน์ ธีระพัฒน์
ม.5/1
ยังไม่ลงทะเบียน
448
6263
  นางสาวหยาดทิพย์ หยาดทิพย์
ม.5/1
ยังไม่ลงทะเบียน
449
6026
  นางสาวความดี ความดี
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
450
6538
  นางสาวมุกดาวัลย์ มุกดาวัลย์
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
451
6123
  นางสาววนัสพร วนัสพร
ม.5/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
452
6408
  นายณภัทร ณภัทร
ม.5/3
ยังไม่ลงทะเบียน
453
6539
  นางสาวรัชดา รัชดา
ม.5/1
ยังไม่ลงทะเบียน
454
6573
  นายธนกฤต ธนกฤต
ม.5/3
ยังไม่ลงทะเบียน
455
6540
  นางสาวฤดีรัตน์ ฤดีรัตน์
ม.5/1
ยังไม่ลงทะเบียน
456
6535
  นางสาวณัฐกาล ณัฐกาล
ม.5/1
ยังไม่ลงทะเบียน
457
6534
  นางสาวณปภา ณปภา
ม.5/1
ยังไม่ลงทะเบียน
458
6536
  นางสาวทิพรัตน์ ทิพรัตน์
ม.5/1
ยังไม่ลงทะเบียน
459
6537
  นางสาวปิยธิดา ปิยธิดา
ม.5/1
ยังไม่ลงทะเบียน
460
6541
  นางสาวสุนันญา สุนันญา
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
461
6507
  นายชนะศักดิ์ ชนะศักดิ์
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
462
6517
  นายธีรเทพ ธีรเทพ
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
463
6531
  นายอนิวัต อนิวัต
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
464
6533
  นายอภิวิชญ์ อภิวิชญ์
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
465
6506
  นายกันต์กวี กันต์กวี
ม.5/3
ยังไม่ลงทะเบียน
466
6512
  นายณัฐภูมิ ณัฐภูมิ
ม.5/3
ยังไม่ลงทะเบียน
467
6514
  นายทนงศักดิ์ ทนงศักดิ์
ม.5/3
ยังไม่ลงทะเบียน
468
6516
  นายธนัช ธนัช
ม.5/3
ยังไม่ลงทะเบียน
469
6519
  นายธีรภัทร ธีรภัทร
ม.5/3
ยังไม่ลงทะเบียน
470
6522
  นายภัทรกุล ภัทรกุล
ม.5/3
ยังไม่ลงทะเบียน
471
6525
  นายวัชรพล วัชรพล
ม.5/3
ยังไม่ลงทะเบียน
472
6527
  นายวีระภาพ วีระภาพ
ม.5/3
ยังไม่ลงทะเบียน
473
6574
  นายวีรภัทร วีรภัทร
ม.5/3
ยังไม่ลงทะเบียน
474
6572
  นายโกวิทย์ โกวิทย์
ม.5/3
ยังไม่ลงทะเบียน
475
6041
  นางสาวเบญญาภา เบญญาภา
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
476
5990
  นายธนบดี ธนบดี
ม.5/1
ยังไม่ลงทะเบียน
477
5917
  นางสาวนฤภร นฤภร
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
478
5940
  นางสาวศศิวิมล ศศิวิมล
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
479
5911
  นางสาวญาณิศา ญาณิศา
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
480
5871
  นายเกียรติศักดิ์ เกียรติศักดิ์
ม.6/1
ยังไม่ลงทะเบียน
481
5902
  นางสาวกมลวรรณ กมลวรรณ
ม.6/1
ยังไม่ลงทะเบียน
482
5946
  นางสาวสุทธิดา สุทธิดา
ม.6/2
ยังไม่ลงทะเบียน
483
5912
  นางสาวณัฐชา ณัฐชา
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
484
6768
  นายพิษิตศักดิ์ พิษิตศักดิ์
ม.6/2
ยังไม่ลงทะเบียน
485
5880
  นายธีรภัทร์ ธีรภัทร์
ม.6/1
ยังไม่ลงทะเบียน
486
5955
  นางสาวธนิดา ธนิดา
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
487
5957
  นางสาวเนรัญชลา เนรัญชลา
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
488
5935
  นางสาววิชญาดา วิชญาดา
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
489
5927
  นางสาวพัชนันท์ พัชนันท์
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
490
5943
  นางสาวสิริชนนิกานต์ สิริชนนิกานต์
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
491
5926
  นางสาวพรรัชดา พรรัชดา
ม.6/2
ยังไม่ลงทะเบียน
492
5870
  นายกิตติพงศ์ กิตติพงศ์
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
493
5953
  นางสาวอาภาสิริ อาภาสิริ
ม.6/2
ยังไม่ลงทะเบียน
494
5939
  นางสาววิลารักษ์ วิลารักษ์
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
495
5929
  นางสาวรัตติกาล รัตติกาล
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
496
5901
  นางสาวกนกวรรณ กนกวรรณ
ม.6/1
ยังไม่ลงทะเบียน
497
5898
  นายอานัส อานัส
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
498
5938
  นางสาววิลัชดา วิลัชดา
ม.6/1
ยังไม่ลงทะเบียน
499
5905
  นางสาวกุลนันท์ กุลนันท์
ม.6/1
ยังไม่ลงทะเบียน
500
5919
  นางสาวนิชกานต์ นิชกานต์
ม.6/1
ยังไม่ลงทะเบียน
501
5908
  นางสาวขัติยาภรณ์ ขัติยาภรณ์
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
502
5893
  นายศักกรินทร์ ศักกรินทร์
ม.6/2
ยังไม่ลงทะเบียน
503
5948
  นางสาวอนัญญา อนัญญา
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
504
5915
  นางสาวธนัชพร ธนัชพร
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
505
5885
  นายพชรพล พชรพล
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
506
5892
  นายวิสรุต วิสรุต
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
507
5906
  นางสาวเกตศรินทร์ เกตศรินทร์
ม.6/2
ยังไม่ลงทะเบียน
508
5936
  นางสาววิชิดา วิชิดา
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
509
6376
  นายพัชรพล พัชรพล
ม.6/2
ยังไม่ลงทะเบียน
510
5873
  นายจิรายุ จิรายุ
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
511
5947
  นางสาวสุพัตรา สุพัตรา
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
512
5942
  นางสาวศิริพร ศิริพร
ม.6/1
ยังไม่ลงทะเบียน
513
5821
  นางสาวขวัญจิรา ขวัญจิรา
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
514
5930
  นางสาวรุริญา รุริญา
ม.6/1
ยังไม่ลงทะเบียน
515
5890
  นายรชานนท์ รชานนท์
ม.6/2
ยังไม่ลงทะเบียน
516
5903
  นางสาวกัญญารัตน์ กัญญารัตน์
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
517
5949
  นางสาวอภิสรา อภิสรา
ม.6/2
ยังไม่ลงทะเบียน
518
5900
  นางสาวกนกวรรณ กนกวรรณ
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
519
5887
  นายภัทรภณ ภัทรภณ
ม.6/2
ยังไม่ลงทะเบียน
520
5874
  นายจุนรภพ จุนรภพ
ม.6/1
ยังไม่ลงทะเบียน
521
5952
  นางสาวอัญชลี อัญชลี
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
522
5937
  นางสาววิระยา วิระยา
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
523
6762
  นางสาวกมลชนก กมลชนก
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
524
5921
  นางสาวบุณยกุล บุณยกุล
ม.6/2
ยังไม่ลงทะเบียน
525
5896
  นายอภินันทร์ อภินันทร์
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
526
5951
  นางสาวอะรุญณีย์ อะรุญณีย์
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
527
5974
  นายภูตะวัน ภูตะวัน
ม.6/2
ยังไม่ลงทะเบียน
528
6569
  นายอานุภาพ อานุภาพ
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
529
6246
  นายณัฐพงศ์ ณัฐพงศ์
ม.6/2
ยังไม่ลงทะเบียน
530
6375
  นายปรีชา ปรีชา
ม.6/1
ยังไม่ลงทะเบียน
531
6386
  นางสาวทัศณี ทัศณี
ม.6/1
ยังไม่ลงทะเบียน
532
6368
  นายกมลเทพ กมลเทพ
ม.6/2
ยังไม่ลงทะเบียน
533
6384
  นางสาวกมลวรรณ กมลวรรณ
ม.6/2
ยังไม่ลงทะเบียน
534
6385
  นางสาวทับทิม ทับทิม
ม.6/2
ยังไม่ลงทะเบียน
535
6388
  นางสาวพิมลวรรณ พิมลวรรณ
ม.6/2
ยังไม่ลงทะเบียน
536
6389
  นางสาวศิวาพร ศิวาพร
ม.6/2
ยังไม่ลงทะเบียน
537
6390
  นางสาวสุกัญญา สุกัญญา
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
538
6391
  นางสาวสุนิดา สุนิดา
ม.6/2
ยังไม่ลงทะเบียน
539
6370
  นายกษิเดช กษิเดช
ม.6/3
ยังไม่ลงทะเบียน
540
6373
  นายธนากร ธนากร
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
541
6377
  นายพูนสุข พูนสุข
ม.6/3
ยังไม่ลงทะเบียน
542
6380
  นายมณฑล มณฑล
ม.6/3
ยังไม่ลงทะเบียน
543
6761
  นายนักรบ นักรบ
ม.6/3
ยังไม่ลงทะเบียน
544
6760
  นายกฤติพงศ์ กฤติพงศ์
ม.6/3
ยังไม่ลงทะเบียน
545
6586
  นายจิรเมธ จิรเมธ
ม.6/3
ยังไม่ลงทะเบียน
นักเรียนทั้งหมด :  545  ที่ลงทะเบียน :  52  ที่ยังไม่ลงทะเบียน :  493