ค้นหา :: ชั้นเรียน:   ห้อง:   

รายงานผลการลงทะเบียนเรียน
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2565 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
วันพุธ ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 22:09
ที่
รหัสนักเรียน
ชื่อ - สกุล
ชั้น
สถานะ
1
6347
  เด็กหญิงมนัสนันท์ มนัสนันท์
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
2
6346
  เด็กหญิงมณีรัตน์ มณีรัตน์
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
3
6341
  เด็กหญิงพัชรพร พัชรพร
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
4
6340
  เด็กหญิงพรนภัส พรนภัส
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
5
6339
  เด็กหญิงพรนภัส พรนภัส
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
6
6338
  เด็กหญิงพนิดา พนิดา
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
7
6331
  เด็กหญิงนิรชา นิรชา
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
8
6323
  เด็กหญิงณฐพร ณฐพร
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
9
6321
  เด็กหญิงชลลดา ชลลดา
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
10
6293
  เด็กชายนิธิกร นิธิกร
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
11
6315
  เด็กหญิงกัญจนพร กัญจนพร
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
12
6313
  เด็กชายอิสระพงษ์ อิสระพงษ์
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
13
6312
  เด็กชายอานนท์ อานนท์
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
14
6311
  เด็กชายอัครพนธ์ อัครพนธ์
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
15
6307
  เด็กชายสิริศักดิ์ สิริศักดิ์
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
16
6304
  เด็กชายศราวุธ ศราวุธ
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
17
6292
  เด็กชายยนพดล ยนพดล
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
18
6291
  เด็กชายธีรเดช ธีรเดช
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
19
6286
  เด็กชายธนพล ธนพล
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
20
6280
  เด็กชายณัฐพงษ์ ณัฐพงษ์
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
21
6278
  เด็กชายณฐวัฒน์ ณฐวัฒน์
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
22
6277
  เด็กชายชนาธิป ชนาธิป
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
23
6274
  เด็กชายคมเพชร คมเพชร
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
24
6273
  เด็กชายคงกะพัน คงกะพัน
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
25
6270
  เด็กชายกฤษฎานุพงษ์ กฤษฎานุพงษ์
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
26
6365
  เด็กหญิงอารีลักษณ์ อารีลักษณ์
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
27
6362
  เด็กหญิงอธิชา อธิชา
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
28
6403
  เด็กชายโชคชัย โชคชัย
ม.1/4
ยังไม่ลงทะเบียน
29
6360
  เด็กหญิงสุธาดา สุธาดา
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
30
6357
  เด็กหญิงศุภวรรณ ศุภวรรณ
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
31
6354
  เด็กหญิงวรรนิษา วรรนิษา
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
32
6351
  เด็กหญิงลักษมี ลักษมี
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
33
6289
  เด็กชายธนวัฒน์ ธนวัฒน์
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
34
6348
  เด็กหญิงมิถุนา มิถุนา
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
35
6345
  เด็กหญิงภาวิณี ภาวิณี
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
36
6344
  เด็กหญิงภัทรธิดา ภัทรธิดา
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
37
6343
  เด็กหญิงเพ็ญพิชญา เพ็ญพิชญา
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
38
6335
  เด็กหญิงปัณฑารีย์ ปัณฑารีย์
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
39
6334
  เด็กหญิงปัญญวัณ ปัญญวัณ
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
40
6332
  เด็กหญิงประวีณา ประวีณา
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
41
6329
  เด็กหญิงนฤมาส นฤมาส
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
42
6326
  เด็กหญิงธัญรัตน์ ธัญรัตน์
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
43
6322
  เด็กหญิงญาณภา ญาณภา
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
44
6320
  เด็กหญิงจรรยพร จรรยพร
ม.1/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
45
6268
  เด็กชายกนกศักดิ์ กนกศักดิ์
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
46
6272
  เด็กชายกฤษดา กฤษดา
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
47
6367
  เด็กหญิงอินทิรา อินทิรา
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
48
6275
  เด็กชายจตุพร จตุพร
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
49
6350
  เด็กหญิงมีนา มีนา
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
50
6358
  เด็กหญิงสาสินี สาสินี
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
51
6276
  เด็กชายจักรินทร์ จักรินทร์
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
52
6288
  เด็กชายธนวัฒน์ ธนวัฒน์
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
53
6319
  เด็กหญิงขวัญชนก ขวัญชนก
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
54
6316
  เด็กหญิงกัญญาภัค กัญญาภัค
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
55
6309
  เด็กชายอลงกตา อลงกตา
ม.1/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
56
6308
  เด็กชายอภิวิชญ์ อภิวิชญ์
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
57
6306
  เด็กชายสิทธิพล สิทธิพล
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
58
6300
  เด็กชายมรรครินทร์ มรรครินทร์
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
59
6299
  เด็กชายพีรพัฒน์ พีรพัฒน์
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
60
6298
  เด็กชายพีรพัฒน์ พีรพัฒน์
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
61
6295
  เด็กชายพลศักดิ์ พลศักดิ์
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
62
6267
  เด็กชายกนก กนก
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
63
6294
  เด็กชายปวีณ ปวีณ
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
64
6290
  เด็กชายธันวา ธันวา
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
65
6285
  เด็กชายทักษ์ดนัย ทักษ์ดนัย
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
66
6283
  เด็กชายณิชคุณ ณิชคุณ
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
67
6284
  เด็กชายตะวัน ตะวัน
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
68
6279
  เด็กชายณัฏฐกิตติ์ ณัฏฐกิตติ์
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
69
6296
  เด็กชายพัฒนพงษ์ พัฒนพงษ์
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
70
6317
  เด็กหญิงกัลยรัตน์ กัลยรัตน์
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
71
6395
  เด็กหญิงรัชฎา รัชฎา
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
72
6287
  เด็กชายธนภูมิ ธนภูมิ
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
73
6271
  เด็กชายกฤษฎี กฤษฎี
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
74
6297
  เด็กชายพีรณัฐ พีรณัฐ
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
75
6301
  เด็กชายยาริส ยาริส
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
76
6302
  เด็กชายวงศกร วงศกร
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
77
6305
  เด็กชายศิริชัย ศิริชัย
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
78
6310
  เด็กชายออสการ์ ออสการ์
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
79
6318
  เด็กหญิงกาญจนี กาญจนี
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
80
6324
  เด็กหญิงณัฐธันยา ณัฐธันยา
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
81
6325
  เด็กหญิงทอฝัน ทอฝัน
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
82
6327
  เด็กหญิงธิดาพร ธิดาพร
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
83
6328
  เด็กหญิงนริศรา นริศรา
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
84
6330
  เด็กหญิงนิภาพร นิภาพร
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
85
6336
  เด็กหญิงปานฤดี ปานฤดี
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
86
6337
  เด็กหญิงปารมี ปารมี
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
87
6342
  เด็กหญิงพัชราภา พัชราภา
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
88
6349
  เด็กหญิงมินทร์ตรา มินทร์ตรา
ม.1/3
ลงทะเบียนเรียบร้อย
89
6352
  เด็กหญิงวชิรญาณ์ วชิรญาณ์
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
90
6353
  เด็กหญิงวชิราภรณ์ วชิราภรณ์
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
91
6359
  เด็กหญิงสุกันยา สุกันยา
ม.1/3
ลงทะเบียนเรียบร้อย
92
6363
  เด็กหญิงอภิสรา อภิสรา
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
93
6366
  เด็กหญิงอินทิรา อินทิรา
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
94
6269
  เด็กชายกรวิญ์ กรวิญ์
ม.1/4
ยังไม่ลงทะเบียน
95
6314
  เด็กชายเอกรัตน์ เอกรัตน์
ม.1/4
ยังไม่ลงทะเบียน
96
6333
  เด็กหญิงปราริตา ปราริตา
ม.1/4
ยังไม่ลงทะเบียน
97
6355
  เด็กหญิงวริญธิญา วริญธิญา
ม.1/4
ยังไม่ลงทะเบียน
98
6356
  เด็กหญิงศุภวรรณ ศุภวรรณ
ม.1/4
ยังไม่ลงทะเบียน
99
6396
  เด็กชายรัฐมงคล รัฐมงคล
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
100
6264
  เด็กชายกิตติทัด กิตติทัด
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
101
6392
  เด็กชายอนุรักษ์ อนุรักษ์
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
102
6404
  เด็กชายกันตพงศ์ กันตพงศ์
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
103
6405
  เด็กชายธันวา ธันวา
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
104
6136
  เด็กชายเฉลิมเกียรติ เฉลิมเกียรติ
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
105
6124
  เด็กชายกิตตศักดิ์ กิตตศักดิ์
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
106
6129
  เด็กชายเกียรติศักดิ์ เกียรติศักดิ์
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
107
6150
  เด็กชายธิติศักดิ์ ธิติศักดิ์
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
108
6139
  เด็กชายณเดชณ์ ณเดชณ์
ม.2/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
109
6141
  เด็กชายณรงศักดิ์ ณรงศักดิ์
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
110
6144
  เด็กชายเดชา เดชา
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
111
6159
  เด็กชายพัชรพล พัชรพล
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
112
6158
  เด็กชายพรพิพัฒน์ พรพิพัฒน์
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
113
6161
  เด็กชายพีรวัฒน์ พีรวัฒน์
ม.2/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
114
6165
  เด็กชายภูวเนตร ภูวเนตร
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
115
6177
  เด็กชายเสฏฐวุฒิ เสฏฐวุฒิ
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
116
6179
  เด็กชายอรรถพล อรรถพล
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
117
6182
  เด็กชายอิศรา อิศรา
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
118
6183
  เด็กชายอิสรา อิสรา
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
119
6184
  เด็กหญิงกมลพรรณ กมลพรรณ
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
120
6197
  เด็กหญิงธนภร ธนภร
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
121
6185
  เด็กหญิงเก็ดแก้ว เก็ดแก้ว
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
122
6188
  เด็กหญิงจิรกัญญา จิรกัญญา
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
123
6187
  เด็กหญิงจันทร์ทิวา จันทร์ทิวา
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
124
6196
  เด็กหญิงณัฐธยาน์ ณัฐธยาน์
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
125
6130
  เด็กชายคุณากร คุณากร
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
126
6200
  เด็กหญิงธัญลักษณ์ ธัญลักษณ์
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
127
6202
  เด็กหญิงปณิตา ปณิตา
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
128
6205
  เด็กหญิงปิยะฉัตร ปิยะฉัตร
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
129
6207
  เด็กหญิงพิทยารัตน์ พิทยารัตน์
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
130
6209
  เด็กหญิงฟาติมา ฟาติมา
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
131
6210
  เด็กหญิงภัทราพร ภัทราพร
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
132
6212
  เด็กหญิงรัตนาภรณ์ รัตนาภรณ์
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
133
6214
  เด็กหญิงวรกาญ วรกาญ
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
134
6218
  เด็กหญิงสุทธิดา สุทธิดา
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
135
6219
  เด็กหญิงอติกานต์ อติกานต์
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
136
6221
  เด็กหญิงอริสรา อริสรา
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
137
6222
  เด็กหญิงอังคณาพร อังคณาพร
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
138
6220
  เด็กหญิงอนันตญา อนันตญา
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
139
6223
  เด็กหญิงอาทิตยา อาทิตยา
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
140
6125
  เด็กชายกรธวัช กรธวัช
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
141
6126
  เด็กชายกรวิชญ์ กรวิชญ์
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
142
6127
  เด็กชายกรวิทย์ กรวิทย์
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
143
6173
  เด็กชายสิทธิโชค สิทธิโชค
ม.2/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
144
6131
  เด็กชายจักรกฤษ จักรกฤษ
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
145
6132
  เด็กชายจักริน จักริน
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
146
6137
  เด็กชายชยากร ชยากร
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
147
6143
  เด็กชายณัฐวุฒิ ณัฐวุฒิ
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
148
6142
  เด็กชายณัฐวุฒิ ณัฐวุฒิ
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
149
6146
  เด็กชายเตวิพัฒน์ เตวิพัฒน์
ม.2/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
150
6147
  เด็กชายธนวัฒน์ ธนวัฒน์
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
151
6148
  เด็กชายธนากร ธนากร
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
152
6153
  เด็กชายธีรภักดิ์ ธีรภักดิ์
ม.2/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
153
6154
  เด็กชายธีรวัฒน์ ธีรวัฒน์
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
154
6166
  เด็กชายรภีพัทร์ รภีพัทร์
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
155
6167
  เด็กชายวรโชติ วรโชติ
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
156
6170
  เด็กชายศิวัช ศิวัช
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
157
6171
  เด็กชายศุภกิจ ศุภกิจ
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
158
6172
  เด็กชายศุภณัฐ ศุภณัฐ
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
159
6189
  เด็กหญิงจิราทิพย์ จิราทิพย์
ม.2/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
160
6190
  เด็กหญิงชฎาพร ชฎาพร
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
161
6192
  เด็กหญิงชัญญานุช ชัญญานุช
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
162
6194
  เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชุติกาญจน์
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
163
6195
  เด็กหญิงฐิภาพร ฐิภาพร
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
164
6198
  เด็กหญิงธนัชพร ธนัชพร
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
165
6204
  เด็กหญิงปวีณา ปวีณา
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
166
6206
  เด็กหญิงพัชราภรณ์ พัชราภรณ์
ม.2/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
167
6215
  เด็กหญิงศดานันท์ ศดานันท์
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
168
6216
  เด็กหญิงษุภากร ษุภากร
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
169
6217
  เด็กหญิงสิริวิภา สิริวิภา
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
170
6128
  เด็กชายเกรียงไกร เกรียงไกร
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
171
6134
  เด็กชายเจตษฎา เจตษฎา
ม.2/3
ลงทะเบียนเรียบร้อย
172
6135
  เด็กชายโจอี้ โจอี้
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
173
6138
  เด็กชายชินวัตร ชินวัตร
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
174
6155
  เด็กชายนิรัช นิรัช
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
175
6156
  เด็กชายปรัตถกร ปรัตถกร
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
176
6157
  เด็กชายพงษ์พัฒน์ พงษ์พัฒน์
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
177
6174
  เด็กชายสิทธิศักดิ์ สิทธิศักดิ์
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
178
6175
  เด็กชายสิริศักดิ์ สิริศักดิ์
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
179
6180
  เด็กชายอรรถพล อรรถพล
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
180
6181
  เด็กชายอัครณัฐ อัครณัฐ
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
181
6186
  เด็กหญิงกุลกัลยา กุลกัลยา
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
182
6213
  เด็กหญิงลลิตา ลลิตา
ม.2/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
183
6211
  เด็กหญิงเยวดี เยวดี
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
184
6120
  เด็กหญิงวรรณา วรรณา
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
185
6047
  เด็กหญิงพิชญ์สินี พิชญ์สินี
ม.3/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
186
6043
  เด็กหญิงปัณณธร ปัณณธร
ม.3/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
187
6040
  เด็กหญิงเบญจมาส เบญจมาส
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
188
6034
  เด็กหญิงณัชชาอโรชา ณัชชาอโรชา
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
189
6033
  เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ฐิตาภรณ์
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
190
6032
  เด็กหญิงช่อฟ้า ช่อฟ้า
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
191
6022
  เด็กชายอิสรา อิสรา
ม.3/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
192
6021
  เด็กชายอัศม์เดช อัศม์เดช
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
193
6015
  เด็กชายสุรยุทธ สุรยุทธ
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
194
6010
  เด็กชายวุฒิชัย วุฒิชัย
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
195
6008
  เด็กชายวิชานาถ วิชานาถ
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
196
6007
  เด็กชายวรวัฒน์ วรวัฒน์
ม.3/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
197
6005
  เด็กชายวชิรวิทย์ วชิรวิทย์
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
198
6003
  เด็กชายรัชชานนท์ รัชชานนท์
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
199
6001
  เด็กชายมัญชนะ มัญชนะ
ม.3/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
200
6118
  เด็กหญิงจุฑามณี จุฑามณี
ม.3/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
201
6056
  เด็กหญิงวรรณวิสา วรรณวิสา
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
202
6055
  เด็กหญิงวรพิชชา วรพิชชา
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
203
6049
  เด็กหญิงแพรวประกาย แพรวประกาย
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
204
6045
  เด็กหญิงปุณยนุช ปุณยนุช
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
205
6042
  เด็กหญิงปัณฑิตา ปัณฑิตา
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
206
6044
  เด็กหญิงปิ่นประภา ปิ่นประภา
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
207
6039
  เด็กหญิงบัณฑิตา บัณฑิตา
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
208
6038
  เด็กหญิงธิดาขวัญ ธิดาขวัญ
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
209
6024
  เด็กหญิงกุสุมากร กุสุมากร
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
210
6023
  เด็กหญิงกัลยกร กัลยกร
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
211
6020
  เด็กชายอภิสิทธิ์ อภิสิทธิ์
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
212
6016
  เด็กชายสุรสิทธิ์ สุรสิทธิ์
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
213
6014
  เด็กชายสิทธิพล สิทธิพล
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
214
6012
  เด็กชายศิริศักดิ์ ศิริศักดิ์
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
215
6011
  เด็กชายวุฒิพงษ์ วุฒิพงษ์
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
216
6006
  เด็กชายวรเมธ วรเมธ
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
217
6004
  เด็กชายรัฐภูมิ รัฐภูมิ
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
218
6027
  เด็กหญิงจรรยารักษ์ จรรยารักษ์
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
219
5999
  เด็กชายพงศกร พงศกร
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
220
5997
  เด็กชายบวรภัค บวรภัค
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
221
5994
  เด็กชายธีรนัย ธีรนัย
ม.3/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
222
5993
  เด็กชายธีรเดช ธีรเดช
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
223
5986
  เด็กชายณัฐกมล ณัฐกมล
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
224
5983
  เด็กชายชยนันต์ ชยนันต์
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
225
5979
  เด็กชายกิตติรังสี กิตติรังสี
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
226
5978
  เด็กชายกิตติมาศักดิ์ กิตติมาศักดิ์
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
227
5976
  เด็กชายกฤษนัย กฤษนัย
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
228
6069
  เด็กหญิงอริสา อริสา
ม.3/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
229
6067
  เด็กหญิงอนันธิดา อนันธิดา
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
230
6063
  เด็กหญิงสุจิตรา สุจิตรา
ม.3/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
231
6060
  เด็กหญิงศิรประภา ศิรประภา
ม.3/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
232
6058
  เด็กหญิงวรัญญา วรัญญา
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
233
6057
  เด็กหญิงวรรณิศา วรรณิศา
ม.3/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
234
6054
  เด็กหญิงลภัสรินทร์ ลภัสรินทร์
ม.3/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
235
6052
  เด็กหญิงมนัสนันท์ มนัสนันท์
ม.3/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
236
6050
  เด็กหญิงภัทราภรณ์ ภัทราภรณ์
ม.3/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
237
6046
  เด็กหญิงพรรวินท์ พรรวินท์
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
238
6035
  เด็กหญิงณาณิศา ณาณิศา
ม.3/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
239
6030
  เด็กหญิงชญาดา ชญาดา
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
240
6029
  เด็กหญิงจุภานัน จุภานัน
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
241
6028
  เด็กหญิงจุฑามณี จุฑามณี
ม.3/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
242
6025
  เด็กหญิงเกศรินทร์ เกศรินทร์
ม.3/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
243
6018
  เด็กชายอภิชาติ อภิชาติ
ม.3/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
244
5996
  เด็กชายนราชัย นราชัย
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
245
5992
  เด็กชายธีรชาติ ธีรชาติ
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
246
5991
  เด็กชายธนภัทร ธนภัทร
ม.3/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
247
5989
  เด็กชายธนกฤต ธนกฤต
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
248
5984
  เด็กชายชยุตพงค์ ชยุตพงค์
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
249
5980
  เด็กชายไกรวิชญ์ ไกรวิชญ์
ม.3/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
250
6048
  เด็กหญิงพิมประภาพร พิมประภาพร
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
251
6051
  เด็กหญิงมณีรัตน์ มณีรัตน์
ม.3/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
252
6053
  เด็กหญิงมนัสนันท์ มนัสนันท์
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
253
6059
  เด็กหญิงศรสวรรค์ ศรสวรรค์
ม.3/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
254
6061
  เด็กหญิงศุภนิดา ศุภนิดา
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
255
6062
  เด็กหญิงสมัชญา สมัชญา
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
256
6064
  เด็กหญิงสุจิตรา สุจิตรา
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
257
6065
  เด็กหญิงสุภาภรณ์ สุภาภรณ์
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
258
6066
  เด็กหญิงหทัยรัตน์ หทัยรัตน์
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
259
5977
  เด็กชายกิตติภูมิ กิตติภูมิ
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
260
6000
  เด็กชายพชรัตน์ พชรัตน์
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
261
6019
  เด็กชายอธิวัชร์ อธิวัชร์
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
262
6031
  เด็กหญิงชยานันต์ ชยานันต์
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
263
6037
  เด็กหญิงธัญพร ธัญพร
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
264
6041
  เด็กหญิงเบญญาภา เบญญาภา
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
265
6398
  เด็กชายภูพิรัฐ ภูพิรัฐ
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
266
6402
  เด็กชายพีระภัทร พีระภัทร
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
267
6263
  เด็กหญิงหยาดทิพย์ หยาดทิพย์
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
268
6261
  เด็กชายพงศกร พงศกร
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
269
6026
  เด็กหญิงความดี ความดี
ม.3/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
270
6397
  เด็กชายวรรธกร วรรธกร
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
271
6123
  เด็กหญิงวนัสพร วนัสพร
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
272
6152
  เด็กหญิววิภาวรรณ วิภาวรรณ
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
273
6250
  เด็กชายพัทธกานต์ พัทธกานต์
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
274
5917
  นางสาวนฤภร นฤภร
ม.4/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
275
5940
  นางสาวศศิวิมล ศศิวิมล
ม.4/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
276
5911
  นางสาวญาณิศา ญาณิศา
ม.4/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
277
6122
  นายจิราทิป จิราทิป
ม.4/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
278
5871
  นายเกียรติศักดิ์ เกียรติศักดิ์
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
279
5902
  นางสาวกมลวรรณ กมลวรรณ
ม.4/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
280
5946
  นางสาวสุทธิดา สุทธิดา
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
281
5912
  นางสาวณัฐชา ณัฐชา
ม.4/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
282
6372
  นายทรงวุฒิ ทรงวุฒิ
ม.4/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
283
5880
  นายธีรภัทร์ ธีรภัทร์
ม.4/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
284
5955
  นางสาวธนิดา ธนิดา
ม.4/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
285
5957
  นางสาวเนรัญชลา เนรัญชลา
ม.4/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
286
5935
  นางสาววิชญาดา วิชญาดา
ม.4/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
287
5927
  นางสาวพัชนันท์ พัชนันท์
ม.4/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
288
5943
  นางสาวสิริชนนิกานต์ สิริชนนิกานต์
ม.4/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
289
5926
  นางสาวพรรัชดา พรรัชดา
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
290
5870
  นายกิตติพงศ์ กิตติพงศ์
ม.4/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
291
5953
  นางสาวอาภาสิริ อาภาสิริ
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
292
5939
  นางสาววิลารักษ์ วิลารักษ์
ม.4/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
293
5929
  นางสาวรัตติกาล รัตติกาล
ม.4/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
294
5901
  นางสาวกนกวรรณ กนกวรรณ
ม.4/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
295
5898
  นายอานัส อานัส
ม.4/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
296
5938
  นางสาววิลัชดา วิลัชดา
ม.4/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
297
5905
  นางสาวกุลนันท์ กุลนันท์
ม.4/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
298
5919
  นางสาวนิชกานต์ นิชกานต์
ม.4/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
299
5908
  นางสาวขัติยาภรณ์ ขัติยาภรณ์
ม.4/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
300
5893
  นายศักกรินทร์ ศักกรินทร์
ม.4/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
301
5948
  นางสาวอนัญญา อนัญญา
ม.4/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
302
5915
  นางสาวธนัชพร ธนัชพร
ม.4/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
303
5885
  นายพชรพล พชรพล
ม.4/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
304
5892
  นายวิสรุต วิสรุต
ม.4/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
305
5945
  นางสาวสุณิสา สุณิสา
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
306
5906
  นางสาวเกตศรินทร์ เกตศรินทร์
ม.4/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
307
5936
  นางสาววิชิดา วิชิดา
ม.4/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
308
6376
  นายพัชรพล พัชรพล
ม.4/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
309
5873
  นายจิรายุ จิรายุ
ม.4/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
310
5947
  นางสาวสุพัตรา สุพัตรา
ม.4/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
311
5942
  นางสาวศิริพร ศิริพร
ม.4/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
312
5821
  นางสาวขวัญจิรา ขวัญจิรา
ม.4/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
313
5930
  นางสาวรุริญา รุริญา
ม.4/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
314
5890
  นายรชานนท์ รชานนท์
ม.4/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
315
5903
  นางสาวกัญญารัตน์ กัญญารัตน์
ม.4/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
316
5949
  นางสาวอภิสรา อภิสรา
ม.4/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
317
5900
  นางสาวกนกวรรณ กนกวรรณ
ม.4/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
318
5887
  นายภัทรภณ ภัทรภณ
ม.4/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
319
5874
  นายจุนรภพ จุนรภพ
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
320
5952
  นางสาวอัญชลี อัญชลี
ม.4/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
321
5937
  นางสาววิระยา วิระยา
ม.4/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
322
5914
  นางสาวดวงกมล ดวงกมล
ม.4/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
323
5921
  นางสาวบุณยกุล บุณยกุล
ม.4/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
324
5896
  นายอภินันทร์ อภินันทร์
ม.4/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
325
5876
  นายทวีศักดิ์ ทวีศักดิ์
ม.4/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
326
5951
  นางสาวอะรุญณีย์ อะรุญณีย์
ม.4/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
327
6399
  นายธิติวัฒน์ ธิติวัฒน์
ม.4/3
ยังไม่ลงทะเบียน
328
5974
  นายภูตะวัน ภูตะวัน
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
329
6246
  นายณัฐพงศ์ ณัฐพงศ์
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
330
6375
  นายปรีชา ปรีชา
ม.4/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
331
6381
  นายมหาสมุทร มหาสมุทร
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
332
6386
  นางสาวทัศณี ทัศณี
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
333
6368
  นายกมลเทพ กมลเทพ
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
334
6384
  นางสาวกมลวรรณ กมลวรรณ
ม.4/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
335
6385
  นางสาวทับทิม ทับทิม
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
336
6387
  นางสาวปทุมพร ปทุมพร
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
337
6388
  นางสาวพิมลวรรณ พิมลวรรณ
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
338
6389
  นางสาวศิวาพร ศิวาพร
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
339
6390
  นางสาวสุกัญญา สุกัญญา
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
340
6391
  นางสาวสุนิดา สุนิดา
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
341
6369
  นายกรวุฒิ กรวุฒิ
ม.4/3
ยังไม่ลงทะเบียน
342
6370
  นายกษิเดช กษิเดช
ม.4/3
ยังไม่ลงทะเบียน
343
6371
  นายเดชกำพล เดชกำพล
ม.4/3
ยังไม่ลงทะเบียน
344
6373
  นายธนากร ธนากร
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
345
6374
  นายนรินทร์ นรินทร์
ม.4/3
ยังไม่ลงทะเบียน
346
6377
  นายพูนสุข พูนสุข
ม.4/3
ยังไม่ลงทะเบียน
347
6378
  นายภาคภูมิ ภาคภูมิ
ม.4/3
ยังไม่ลงทะเบียน
348
6379
  นายภูริทัศน์ ภูริทัศน์
ม.4/3
ยังไม่ลงทะเบียน
349
6380
  นายมณฑล มณฑล
ม.4/3
ยังไม่ลงทะเบียน
350
6382
  นายวีรภัทร์ วีรภัทร์
ม.4/3
ยังไม่ลงทะเบียน
351
6383
  นายศรายุทธ ศรายุทธ
ม.4/3
ยังไม่ลงทะเบียน
352
5785
  นายเกรียงศักดิ์ เกรียงศักดิ์
ม.5/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
353
5782
  นายกิตติภูมิ กิตติภูมิ
ม.5/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
354
6394
  นางสาวปณิตา ปณิตา
ม.5/1
ยังไม่ลงทะเบียน
355
6232
  นายภูพิรัฐ ภูพิรัฐ
ม.5/1
ยังไม่ลงทะเบียน
356
6265
  นายธีระวัฒน์ ธีระวัฒน์
ม.5/3
ยังไม่ลงทะเบียน
357
5831
  นางสาวมัลลิกา มัลลิกา
ม.5/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
358
5835
  นางสาวญารินทร์ ญารินทร์
ม.5/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
359
5837
  นางสาวณัฐนรี ณัฐนรี
ม.5/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
360
5841
  นางสาวนัฐฐาวีรนุช นัฐฐาวีรนุช
ม.5/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
361
5843
  นางสาวภัทร์นรินทร์ ภัทร์นรินทร์
ม.5/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
362
5847
  นางสาววนิดา วนิดา
ม.5/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
363
5853
  นางสาวสิริวิมล สิริวิมล
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
364
5856
  นางสาวอริสา อริสา
ม.5/1
ยังไม่ลงทะเบียน
365
5788
  นายจิรากร จิรากร
ม.5/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
366
6248
  นางสาวอัญชานิษา อัญชานิษา
ม.5/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
367
5815
  นายอภิรักษ์ อภิรักษ์
ม.5/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
368
5824
  นางสาวจรัญญา จรัญญา
ม.5/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
369
5825
  นางสาวจริญญา จริญญา
ม.5/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
370
5833
  นางสาวช่อผกา ช่อผกา
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
371
5836
  นางสาวญาวิศา ญาวิศา
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
372
5848
  นางสาววนิดา วนิดา
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
373
5850
  นางสาววรัญญา วรัญญา
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
374
5973
  นางสาววราภรณ์ วราภรณ์
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
375
5799
  นายนันธวุฒิ นันธวุฒิ
ม.5/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
376
5791
  นายชินวัฒน์ ชินวัฒน์
ม.5/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
377
5855
  นางสาวสุพรรษา สุพรรษา
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
378
5851
  นางสาววิลาสินี วิลาสินี
ม.5/1
ยังไม่ลงทะเบียน
379
5846
  นางสาวเยาวเรศ เยาวเรศ
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
380
5845
  นางสาวภาวนา ภาวนา
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
381
5828
  นางสาวจุฑามาศ จุฑามาศ
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
382
5829
  นางสาวจุรีรัตน์ จุรีรัตน์
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
383
5838
  นางสาวดวงกมล ดวงกมล
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
384
5826
  นางสาวจารุรัตน์ จารุรัตน์
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
385
5823
  นางสาวครองขวัญ ครองขวัญ
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
386
5819
  นางสาวกนกพร กนกพร
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
387
5812
  นายสุริยพงศ์ สุริยพงศ์
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
388
5808
  นายศักรินทร์ ศักรินทร์
ม.5/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
389
5801
  นายปฏิภาณ ปฏิภาณ
ม.5/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
390
5798
  นายธีรภัทร ธีรภัทร
ม.5/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
391
5795
  นายธนโชติ ธนโชติ
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
392
5787
  นายจิรภัทร จิรภัทร
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
393
5784
  นายเกรียงไกร เกรียงไกร
ม.5/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
394
6259
  นายภูริภัทร ภูริภัทร
ม.5/3
ยังไม่ลงทะเบียน
395
6260
  นางสาวจันจิรา จันจิรา
ม.5/1
ยังไม่ลงทะเบียน
396
6257
  นายธีรนันท์ ธีรนันท์
ม.5/3
ยังไม่ลงทะเบียน
397
6258
  นายปฏิพล ปฏิพล
ม.5/3
ยังไม่ลงทะเบียน
398
6239
  นางสาวกนิษฐา กนิษฐา
ม.5/1
ยังไม่ลงทะเบียน
399
6233
  นายศราวุฒิ ศราวุฒิ
ม.5/1
ยังไม่ลงทะเบียน
400
6100
  นางสาววรนิษฐา วรนิษฐา
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
401
6103
  นางสาวพิมลภรณ์ พิมลภรณ์
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
402
6244
  นางสาวศรัณยา ศรัณยา
ม.5/1
ยังไม่ลงทะเบียน
403
5832
  นางสาวชลธิชา ชลธิชา
ม.5/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
404
6242
  นางสาวผริดา ผริดา
ม.5/1
ยังไม่ลงทะเบียน
405
6240
  นางสาวกัญญารัตน์ กัญญารัตน์
ม.5/1
ยังไม่ลงทะเบียน
406
6224
  นายจิรพัฒน์ จิรพัฒน์
ม.5/1
ยังไม่ลงทะเบียน
407
6256
  นายทวีทรัพย์ ทวีทรัพย์
ม.5/3
ยังไม่ลงทะเบียน
408
6255
  นายเกรียงศักดิ์ เกรียงศักดิ์
ม.5/3
ยังไม่ลงทะเบียน
409
6228
  นายธนากร ธนากร
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
410
6231
  นายปรนัฐ ปรนัฐ
ม.5/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
411
6169
  นางสาววัชริดา วัชริดา
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
412
6229
  นายธีรภาพ ธีรภาพ
ม.5/3
ลงทะเบียนเรียบร้อย
413
6230
  นายชญานนท์ ชญานนท์
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
414
6401
  นายธนโชติ ธนโชติ
ม.5/3
ลงทะเบียนเรียบร้อย
415
6400
  นางสาวเกวลิน เกวลิน
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
416
6119
  นายภานุวัฒน์ ภานุวัฒน์
ม.6/3
ยังไม่ลงทะเบียน
417
5761
  นางสาวยุวรรณดา ยุวรรณดา
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
418
5968
  นางสาววารี วารี
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
419
5967
  นางสาวบุญยาพร บุญยาพร
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
420
5760
  นางสาวนัชชา นัชชา
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
421
6109
  นางสาวสมิตานัน สมิตานัน
ม.6/1
ยังไม่ลงทะเบียน
422
5755
  นางสาวกฤตยา กฤตยา
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
423
5750
  นายพีนุวัฒน์ พีนุวัฒน์
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
424
5746
  นายนนทวัฒน์ นนทวัฒน์
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
425
5745
  นายธนาศักดิ์ ธนาศักดิ์
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
426
5744
  นายธนภัทร ธนภัทร
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
427
5743
  นายธนกฤต ธนกฤต
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
428
5742
  นายชลธาร ชลธาร
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
429
5739
  นายจักรภัทร จักรภัทร
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
430
5722
  นายนภัทร นภัทร
ม.6/2
ยังไม่ลงทะเบียน
431
5868
  นางสาวจีรณา จีรณา
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
432
5727
  นายศักรินทร์ ศักรินทร์
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
433
5729
  นางสาวกีรติกา กีรติกา
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
434
5730
  นางสาวขวัญกนก ขวัญกนก
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
435
5732
  นางสาวชาลิสา ชาลิสา
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
436
5620
  นายภูมินทร์ ภูมินทร์
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
437
5686
  นายจิรวัฒน์ จิรวัฒน์
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
438
5688
  นายธนรัฐ ธนรัฐ
ม.6/2
ยังไม่ลงทะเบียน
439
5689
  นายธนวัฒน์ ธนวัฒน์
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
440
5690
  นายพงศกร พงศกร
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
441
5692
  นายภัทรชน ภัทรชน
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
442
5694
  นายภานุวัฒน์ ภานุวัฒน์
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
443
5695
  นายวรเวท วรเวท
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
444
5697
  นายวีรวัฒน์ วีรวัฒน์
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
445
5698
  นายอติราช อติราช
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
446
5700
  นางสาวธิดารัตน์ ธิดารัตน์
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
447
5701
  นางสาวปานตะวัน ปานตะวัน
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
448
5703
  นางสาวชัชชญา ชัชชญา
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
449
5704
  นางสาวภัทรวรินทร์ ภัทรวรินทร์
ม.6/2
ยังไม่ลงทะเบียน
450
5705
  นางสาววันวิสา วันวิสา
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
451
5708
  นางสาวหฤทัย หฤทัย
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
452
5709
  นางสาวอนัญพร อนัญพร
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
453
5711
  นางสาวอรัญญา อรัญญา
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
454
5723
  นายปิยะวัฒน์ ปิยะวัฒน์
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
455
5754
  นายศุภกิตติ์ ศุภกิตติ์
ม.6/2
ยังไม่ลงทะเบียน
456
5733
  นางสาวณัฐณิชา ณัฐณิชา
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
457
5734
  นางสาวเปรมฤดี เปรมฤดี
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
458
5735
  นางสาวพรพิมล พรพิมล
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
459
5736
  นางสาววิรัชยา วิรัชยา
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
460
5693
  นายภัทรชนน ภัทรชนน
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
461
5696
  นายวรายุทธ วรายุทธ
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
462
5691
  นายพนัสพงษ์ พนัสพงษ์
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
463
5710
  นางสาวอรชุมา อรชุมา
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
464
5719
  นายธนาธิป ธนาธิป
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
465
5721
  นายธีรภัทร ธีรภัทร
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
466
5965
  นางสาวอนัญญา อนัญญา
ม.6/2
ยังไม่ลงทะเบียน
467
5753
  นายวิศวะ วิศวะ
ม.6/2
ยังไม่ลงทะเบียน
468
5748
  นายพงศ์เพชร พงศ์เพชร
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
469
6070
  นายจักรพล จักรพล
ม.6/3
ยังไม่ลงทะเบียน
470
6252
  นายตระกาล ตระกาล
ม.6/3
ยังไม่ลงทะเบียน
471
6073
  นายฐิติพงษ์ ฐิติพงษ์
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
472
6075
  นายดิษฐพันธ์ ดิษฐพันธ์
ม.6/3
ยังไม่ลงทะเบียน
473
6076
  นายตฤษนันท์ ตฤษนันท์
ม.6/3
ยังไม่ลงทะเบียน
474
6080
  นายธีรเดช ธีรเดช
ม.6/3
ยังไม่ลงทะเบียน
475
6083
  นายปฎิภาณ ปฎิภาณ
ม.6/3
ยังไม่ลงทะเบียน
476
6085
  นายเพชรประชา เพชรประชา
ม.6/3
ลงทะเบียนเรียบร้อย
477
6090
  นายอมรพิพัฒน์ อมรพิพัฒน์
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
478
6095
  นางสาวไปรยา ไปรยา
ม.6/3
ยังไม่ลงทะเบียน
479
6086
  นายภาณุพงศ์ ภาณุพงศ์
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
480
6093
  นางสาวกันตยา กันตยา
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
481
6096
  นางสาวพรนัชชา พรนัชชา
ม.6/1
ยังไม่ลงทะเบียน
482
6098
  นางสาวอังคนา อังคนา
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
483
6082
  นายบริพัตร บริพัตร
ม.6/2
ยังไม่ลงทะเบียน
484
6088
  นายสิทธินนท์ สิทธินนท์
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
485
6094
  นางสาวดารารัตน์ ดารารัตน์
ม.6/2
ยังไม่ลงทะเบียน
486
6253
  นายอดิศักดิ์ อดิศักดิ์
ม.6/3
ยังไม่ลงทะเบียน
487
6145
  นายเจษฎาภรณ์ เจษฎาภรณ์
ม.6/3
ยังไม่ลงทะเบียน
488
6254
  นายอภิเดช อภิเดช
ม.6/3
ยังไม่ลงทะเบียน
นักเรียนทั้งหมด :  488  ที่ลงทะเบียน :  181  ที่ยังไม่ลงทะเบียน :  307