ค้นหา :: ชั้นเรียน:   ห้อง:   

รายงานผลการลงทะเบียนเรียน
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2566 A
วันจันทร์ ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 16:10
ที่
รหัสนักเรียน
ชื่อ - สกุล
ชั้น
สถานะ
1
6422
  เด็กชายณัฐวุฒิ ณัฐวุฒิ
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
2
6443
  เด็กชายพิตตินันท์ พิตตินันท์
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
3
6444
  เด็กชายพีรพล พีรพล
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
4
6584
  เด็กชายณัฐพล ณัฐพล
ม.1/4
ยังไม่ลงทะเบียน
5
6583
  เด็กชายเกรียงไกร เกรียงไกร
ม.1/4
ยังไม่ลงทะเบียน
6
6437
  เด็กชายนิรภัทร นิรภัทร
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
7
6424
  เด็กชายเทวราช เทวราช
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
8
6425
  เด็กชายธนกฤต ธนกฤต
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
9
6432
  เด็กชายธีรชา ธีรชา
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
10
6411
  เด็กชายเกรียงไกร เกรียงไกร
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
11
6465
  เด็กหญิงจารุภัทร จารุภัทร
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
12
6463
  เด็กหญิงเกสรา เกสรา
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
13
6461
  เด็กหญิงกนกพร กนกพร
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
14
6578
  เด็กชายภูมิทัศน์ ภูมิทัศน์
ม.1/4
ยังไม่ลงทะเบียน
15
6455
  เด็กชายสุทธิภัทร สุทธิภัทร
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
16
6415
  เด็กชายจิรายุ จิรายุ
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
17
6409
  เด็กชายกฤษฎา กฤษฎา
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
18
6486
  เด็กหญิงพรนัชชา พรนัชชา
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
19
6468
  เด็กหญิงฐิติมา ฐิติมา
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
20
6473
  เด็กหญิงณัฐวราพร ณัฐวราพร
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
21
6489
  เด็กหญิงภูริชญา ภูริชญา
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
22
6503
  เด็กหญิงอริสา อริสา
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
23
6419
  เด็กชายชิษณุพงศ์ ชิษณุพงศ์
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
24
6515
  เด็กหญิงปิยะฉัตร ปิยะฉัตร
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
25
6466
  เด็กหญิงจารุวรรณ จารุวรรณ
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
26
6470
  เด็กหญิงณหทัย ณหทัย
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
27
6483
  เด็กหญิงปนัดดา ปนัดดา
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
28
6485
  เด็กหญิงปิ่นมณี ปิ่นมณี
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
29
6496
  เด็กหญิงสุกานดา สุกานดา
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
30
6497
  เด็กหญิงสุธิมา สุธิมา
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
31
6502
  เด็กหญิงอริษา อริษา
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
32
6504
  เด็กหญิงอินทร์ทิรา อินทร์ทิรา
ม.1/1
ยังไม่ลงทะเบียน
33
6410
  เด็กชายกฤษณพงษ์ กฤษณพงษ์
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
34
6416
  เด็กชายชญานิษฐ์ ชญานิษฐ์
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
35
6420
  เด็กชายณัฐดนัย ณัฐดนัย
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
36
6423
  เด็กชายไตรภพ ไตรภพ
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
37
6431
  เด็กชายธารากร ธารากร
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
38
6433
  เด็กชายธีรวัฒน์ ธีรวัฒน์
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
39
6434
  เด็กชายธีรศักดิ์ ธีรศักดิ์
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
40
6446
  เด็กชายภูมิพัฒน์ ภูมิพัฒน์
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
41
6448
  เด็กชายรัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
42
6451
  เด็กชายวุฒิชัย วุฒิชัย
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
43
6453
  เด็กชายสรายุทธ สรายุทธ
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
44
6454
  เด็กชายสหรัฐ สหรัฐ
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
45
6456
  เด็กชายเสกสรรค์ เสกสรรค์
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
46
6459
  เด็กชายอรรตสิทธิ์ อรรตสิทธิ์
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
47
6462
  เด็กหญิงกมลชนก กมลชนก
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
48
6464
  เด็กหญิงจรินทร์พร จรินทร์พร
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
49
6467
  เด็กหญิงจุฑารัตน์ จุฑารัตน์
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
50
6471
  เด็กหญิงณัฐริกา ณัฐริกา
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
51
6472
  เด็กหญิงณัฐวดี ณัฐวดี
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
52
6474
  เด็กหญิงทัศวรรณ ทัศวรรณ
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
53
6475
  เด็กหญิงธัญชนก ธัญชนก
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
54
6476
  เด็กหญิงธิดาพร ธิดาพร
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
55
6477
  เด็กหญิงธิดารัตน์ ธิดารัตน์
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
56
6481
  เด็กหญิงนันทนา นันทนา
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
57
6488
  เด็กหญิงภัทราวดี ภัทราวดี
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
58
6491
  เด็กหญิงวนัสนันท์ วนัสนันท์
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
59
6498
  เด็กหญิงสุรัศวดี สุรัศวดี
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
60
6500
  เด็กหญิงอมรรัตน์ อมรรัตน์
ม.1/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
61
6501
  เด็กหญิงอรัญญา อรัญญา
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
62
6505
  เด็กหญิงอินทุกานต์ อินทุกานต์
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
63
6414
  เด็กชายจักรภัทร จักรภัทร
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
64
6421
  เด็กชายณัฐนนท์ ณัฐนนท์
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
65
6426
  เด็กชายรณภพ รณภพ
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
66
6429
  เด็กชายธราเทพ ธราเทพ
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
67
6430
  เด็กชายธันวา ธันวา
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
68
6436
  เด็กชายนิติภูมิ นิติภูมิ
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
69
6439
  เด็กชายปิยวัฒน์ ปิยวัฒน์
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
70
6449
  เด็กชายวงศพัทธ์ วงศพัทธ์
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
71
6457
  เด็กชายอภิสิทธิ์ อภิสิทธิ์
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
72
6469
  เด็กหญิงณฐอร ณฐอร
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
73
6478
  เด็กหญิงนภสร นภสร
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
74
6479
  เด็กหญิงนัทฐานันท์ นัทฐานันท์
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
75
6480
  เด็กหญิงนัทธยา นัทธยา
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
76
6482
  เด็กหญิงปณิตา ปณิตา
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
77
6484
  เด็กหญิงปาลิดา ปาลิดา
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
78
6487
  เด็กหญิงแพรวดี แพรวดี
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
79
6492
  เด็กหญิงวรดา วรดา
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
80
6493
  เด็กหญิงวิภาดา วิภาดา
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
81
6494
  เด็กหญิงศศิพร ศศิพร
ม.1/3
ลงทะเบียนเรียบร้อย
82
6495
  เด็กหญิงสิริยากร สิริยากร
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
83
6499
  เด็กหญิงหนึ่งฤทัย หนึ่งฤทัย
ม.1/3
ยังไม่ลงทะเบียน
84
6413
  เด็กชายจักรกฤษณ์ จักรกฤษณ์
ม.1/4
ยังไม่ลงทะเบียน
85
6417
  เด็กชายชยพล ชยพล
ม.1/4
ยังไม่ลงทะเบียน
86
6418
  เด็กชายชลกวิน ชลกวิน
ม.1/4
ยังไม่ลงทะเบียน
87
6427
  เด็กชายธนวัฒน์ ธนวัฒน์
ม.1/4
ยังไม่ลงทะเบียน
88
6575
  เด็กชายกันตวิชญ์ กันตวิชญ์
ม.1/4
ยังไม่ลงทะเบียน
89
6435
  เด็กชายนนท์ธวัฒน์ นนท์ธวัฒน์
ม.1/4
ยังไม่ลงทะเบียน
90
6438
  เด็กชายปกป้อง ปกป้อง
ม.1/4
ยังไม่ลงทะเบียน
91
6440
  เด็กชายพงศกร พงศกร
ม.1/4
ยังไม่ลงทะเบียน
92
6441
  เด็กชายพงศธร พงศธร
ม.1/4
ยังไม่ลงทะเบียน
93
6442
  เด็กชายพานุพงษ์ พานุพงษ์
ม.1/4
ยังไม่ลงทะเบียน
94
6577
  เด็กชายปุญญพัฒน์ ปุญญพัฒน์
ม.1/4
ยังไม่ลงทะเบียน
95
6452
  เด็กชายศุกลวัฒน์ ศุกลวัฒน์
ม.1/4
ยังไม่ลงทะเบียน
96
6460
  เด็กชายอุ้มบุญ อุ้มบุญ
ม.1/4
ยังไม่ลงทะเบียน
97
6576
  เด็กชายจักรพงษ์ จักรพงษ์
ม.1/4
ยังไม่ลงทะเบียน
98
6561
  เด็กชายไตรเทพ ไตรเทพ
ม.1/2
ยังไม่ลงทะเบียน
99
6347
  เด็กหญิงมนัสนันท์ มนัสนันท์
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
100
6346
  เด็กหญิงมณีรัตน์ มณีรัตน์
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
101
6341
  เด็กหญิงพัชรพร พัชรพร
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
102
6339
  เด็กหญิงพรนภัส พรนภัส
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
103
6338
  เด็กหญิงพนิดา พนิดา
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
104
6331
  เด็กหญิงนิรชา นิรชา
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
105
6323
  เด็กหญิงณฐพร ณฐพร
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
106
6321
  เด็กหญิงชลลดา ชลลดา
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
107
6293
  เด็กชายนิธิกร นิธิกร
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
108
6315
  เด็กหญิงกัญจนพร กัญจนพร
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
109
6312
  เด็กชายอานนท์ อานนท์
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
110
6311
  เด็กชายอัครพนธ์ อัครพนธ์
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
111
6307
  เด็กชายสิริศักดิ์ สิริศักดิ์
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
112
6304
  เด็กชายศราวุธ ศราวุธ
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
113
6292
  เด็กชายนพดล นพดล
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
114
6291
  เด็กชายธีรเดช ธีรเดช
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
115
6286
  เด็กชายธนพล ธนพล
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
116
6278
  เด็กชายณฐวัฒน์ ณฐวัฒน์
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
117
6277
  เด็กชายชนาธิป ชนาธิป
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
118
6274
  เด็กชายคมเพชร คมเพชร
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
119
6273
  เด็กชายคงกะพัน คงกะพัน
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
120
6270
  เด็กชายกฤษฎานุพงษ์ กฤษฎานุพงษ์
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
121
6365
  เด็กหญิงอารีลักษณ์ อารีลักษณ์
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
122
6362
  เด็กหญิงอธิชา อธิชา
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
123
6546
  เด็กชายเกษมศักดิ์ เกษมศักดิ์
ม.2/4
ยังไม่ลงทะเบียน
124
6547
  เด็กชายจิตวิสุทธิ์ จิตวิสุทธิ์
ม.2/4
ยังไม่ลงทะเบียน
125
6360
  เด็กหญิงสุธาดา สุธาดา
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
126
6357
  เด็กหญิงศุภวรรณ ศุภวรรณ
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
127
6354
  เด็กหญิงวรรนิษา วรรนิษา
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
128
6351
  เด็กหญิงลักษมี ลักษมี
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
129
6289
  เด็กชายธนวัฒน์ ธนวัฒน์
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
130
6348
  เด็กหญิงมิถุนา มิถุนา
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
131
6345
  เด็กหญิงภาวิณี ภาวิณี
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
132
6344
  เด็กหญิงภัทรธิดา ภัทรธิดา
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
133
6343
  เด็กหญิงเพ็ญพิชญา เพ็ญพิชญา
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
134
6335
  เด็กหญิงปัณฑารีย์ ปัณฑารีย์
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
135
6334
  เด็กหญิงปัญญวัณ ปัญญวัณ
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
136
6332
  เด็กหญิงประวีณา ประวีณา
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
137
6329
  เด็กหญิงนฤมาส นฤมาส
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
138
6326
  เด็กหญิงธัญรัตน์ ธัญรัตน์
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
139
6322
  เด็กหญิงญาณภา ญาณภา
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
140
6320
  เด็กหญิงจรรยพร จรรยพร
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
141
6268
  เด็กชายกนกศักดิ์ กนกศักดิ์
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
142
6367
  เด็กหญิงอินทิรา อินทิรา
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
143
6275
  เด็กชายจตุพร จตุพร
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
144
6350
  เด็กหญิงมีนา มีนา
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
145
6358
  เด็กหญิงสาสินี สาสินี
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
146
6276
  เด็กชายจักรินทร์ จักรินทร์
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
147
6579
  นายรัชชานนท์ รัชชานนท์
ม.2/4
ยังไม่ลงทะเบียน
148
6288
  เด็กชายธนวัฒน์ ธนวัฒน์
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
149
6319
  เด็กหญิงขวัญชนก ขวัญชนก
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
150
6316
  เด็กหญิงกัญญาภัค กัญญาภัค
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
151
6562
  เด็กชายกิตติพงศ์ กิตติพงศ์
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
152
6308
  เด็กชายอภิวิชญ์ อภิวิชญ์
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
153
6306
  เด็กชายสิทธิพล สิทธิพล
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
154
6300
  เด็กชายมรรครินทร์ มรรครินทร์
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
155
6299
  เด็กชายพีรพัฒน์ พีรพัฒน์
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
156
6298
  เด็กชายพีรพัฒน์ พีรพัฒน์
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
157
6295
  เด็กชายพลศักดิ์ พลศักดิ์
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
158
6267
  เด็กชายกนก กนก
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
159
6570
  นายจักรกฤษ จักรกฤษ
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
160
6585
  เด็กชายธนภัทร ธนภัทร
ม.2/4
ยังไม่ลงทะเบียน
161
6290
  เด็กชายธันวา ธันวา
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
162
6285
  เด็กชายทักษ์ดนัย ทักษ์ดนัย
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
163
6283
  เด็กชายณิชคุณ ณิชคุณ
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
164
6284
  เด็กชายตะวัน ตะวัน
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
165
6279
  เด็กชายณัฏฐกิตติ์ ณัฏฐกิตติ์
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
166
6549
  เด็กชายอนันดา อนันดา
ม.2/4
ยังไม่ลงทะเบียน
167
6296
  เด็กชายพัฒนพงษ์ พัฒนพงษ์
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
168
6317
  เด็กหญิงกัลยรัตน์ กัลยรัตน์
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
169
6395
  เด็กหญิงรัชฎา รัชฎา
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
170
6287
  เด็กชายธนภูมิ ธนภูมิ
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
171
6271
  เด็กชายกฤษฎี กฤษฎี
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
172
6297
  เด็กชายพีรณัฐ พีรณัฐ
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
173
6301
  เด็กชายยาริส ยาริส
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
174
6302
  เด็กชายวงศกร วงศกร
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
175
6305
  เด็กชายศิริชัย ศิริชัย
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
176
6310
  เด็กชายออสการ์ ออสการ์
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
177
6318
  เด็กหญิงกาญจนี กาญจนี
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
178
6324
  เด็กหญิงณัฐธันยา ณัฐธันยา
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
179
6325
  เด็กหญิงทอฝัน ทอฝัน
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
180
6328
  เด็กหญิงนริศรา นริศรา
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
181
6330
  เด็กหญิงนิภาพร นิภาพร
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
182
6336
  เด็กหญิงปานฤดี ปานฤดี
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
183
6337
  เด็กหญิงปารมี ปารมี
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
184
6342
  เด็กหญิงพัชราภา พัชราภา
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
185
6349
  เด็กหญิงมินทร์ตรา มินทร์ตรา
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
186
6352
  เด็กหญิงวชิรญาณ์ วชิรญาณ์
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
187
6353
  เด็กหญิงวชิราภรณ์ วชิราภรณ์
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
188
6359
  เด็กหญิงสุกันยา สุกันยา
ม.2/3
ลงทะเบียนเรียบร้อย
189
6363
  เด็กหญิงอภิสรา อภิสรา
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
190
6366
  เด็กหญิงอินทิรา อินทิรา
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
191
6269
  เด็กชายกรวิญ์ กรวิญ์
ม.2/4
ยังไม่ลงทะเบียน
192
6314
  เด็กชายเอกรัตน์ เอกรัตน์
ม.2/4
ยังไม่ลงทะเบียน
193
6333
  เด็กหญิงปราริตา ปราริตา
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
194
6355
  เด็กหญิงวริญธิญา วริญธิญา
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
195
6356
  เด็กหญิงศุภวรรณ ศุภวรรณ
ม.2/1
ยังไม่ลงทะเบียน
196
6542
  เด็กชายเทพา เทพา
ม.2/2
ยังไม่ลงทะเบียน
197
6364
  เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ อัจฉราภรณ์
ม.2/3
ยังไม่ลงทะเบียน
198
6588
  เด็กชายมนัฐศวิน มนัฐศวิน
ม.2/4
ยังไม่ลงทะเบียน
199
6563
  เด็กชายฐปนพร ฐปนพร
ม.2/4
ยังไม่ลงทะเบียน
200
6564
  เด็กหญิงภัทรธิดา ภัทรธิดา
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
201
6264
  เด็กชายกิตติทัด กิตติทัด
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
202
6396
  เด็กชายรัฐมงคล รัฐมงคล
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
203
6587
  เด็กหญิงโยธิกา โยธิกา
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
204
6180
  นายอรรถพล อรรถพล
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
205
6135
  นายโจอี้ โจอี้
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
206
6552
  เด็กชายนำทาง นำทาง
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
207
6553
  เด็กชายศิริวัฒน์ ศิริวัฒน์
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
208
6124
  เด็กชายกิตตศักดิ์ กิตตศักดิ์
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
209
6129
  เด็กชายเกียรติศักดิ์ เกียรติศักดิ์
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
210
6139
  เด็กชายณเดชณ์ ณเดชณ์
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
211
6141
  เด็กชายณรงศักดิ์ ณรงศักดิ์
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
212
6144
  เด็กชายเดชา เดชา
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
213
6158
  เด็กชายพรพิพัฒน์ พรพิพัฒน์
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
214
6161
  เด็กชายพีรวัฒน์ พีรวัฒน์
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
215
6165
  เด็กชายภูวเนตร ภูวเนตร
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
216
6177
  เด็กชายเสฏฐวุฒิ เสฏฐวุฒิ
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
217
6179
  เด็กชายอรรถพล อรรถพล
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
218
6182
  เด็กชายอิศรา อิศรา
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
219
6183
  เด็กชายอิสรา อิสรา
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
220
6184
  เด็กหญิงกมลพรรณ กมลพรรณ
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
221
6197
  เด็กหญิงธนภร ธนภร
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
222
6185
  เด็กหญิงเก็ดแก้ว เก็ดแก้ว
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
223
6188
  เด็กหญิงจิรกัญญา จิรกัญญา
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
224
6187
  เด็กหญิงจันทร์ทิวา จันทร์ทิวา
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
225
6196
  เด็กหญิงณัฐธยาน์ ณัฐธยาน์
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
226
6130
  เด็กชายคุณากร คุณากร
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
227
6200
  เด็กหญิงธัญลักษณ์ ธัญลักษณ์
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
228
6202
  เด็กหญิงปณิตา ปณิตา
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
229
6205
  เด็กหญิงปิยะฉัตร ปิยะฉัตร
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
230
6207
  เด็กหญิงพิทยารัตน์ พิทยารัตน์
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
231
6209
  เด็กหญิงฟาติมา ฟาติมา
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
232
6210
  เด็กหญิงภัทราพร ภัทราพร
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
233
6214
  เด็กหญิงวรกาญ วรกาญ
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
234
6218
  เด็กหญิงสุทธิดา สุทธิดา
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
235
6221
  เด็กหญิงอริสรา อริสรา
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
236
6222
  เด็กหญิงอังคณาพร อังคณาพร
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
237
6220
  เด็กหญิงอนันตญา อนันตญา
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
238
6223
  เด็กหญิงอาทิตยา อาทิตยา
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
239
6125
  เด็กชายกรธวัช กรธวัช
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
240
6127
  เด็กชายกรวิทย์ กรวิทย์
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
241
6173
  เด็กชายสิทธิโชค สิทธิโชค
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
242
6131
  เด็กชายจักรกฤษ จักรกฤษ
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
243
6137
  เด็กชายชยากร ชยากร
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
244
6143
  เด็กชายณัฐวุฒิ ณัฐวุฒิ
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
245
6142
  เด็กชายณัฐวุฒิ ณัฐวุฒิ
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
246
6146
  เด็กชายเตวิพัฒน์ เตวิพัฒน์
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
247
6147
  เด็กชายธนวัฒน์ ธนวัฒน์
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
248
6148
  เด็กชายธนากร ธนากร
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
249
6154
  เด็กชายธีรวัฒน์ ธีรวัฒน์
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
250
6166
  เด็กชายรภีพัทร์ รภีพัทร์
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
251
6566
  เด็กหญิงวชิรญา วชิรญา
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
252
6171
  เด็กชายศุภกิจ ศุภกิจ
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
253
6172
  เด็กชายศุภณัฐ ศุภณัฐ
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
254
6189
  เด็กหญิงจิราทิพย์ จิราทิพย์
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
255
6190
  เด็กหญิงชฎาพร ชฎาพร
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
256
6192
  เด็กหญิงชัญญานุช ชัญญานุช
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
257
6194
  เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชุติกาญจน์
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
258
6195
  เด็กหญิงฐิภาพร ฐิภาพร
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
259
6198
  เด็กหญิงธนัชพร ธนัชพร
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
260
6204
  เด็กหญิงปวีณา ปวีณา
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
261
6206
  เด็กหญิงพัชราภรณ์ พัชราภรณ์
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
262
6215
  เด็กหญิงศดานันท์ ศดานันท์
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
263
6217
  เด็กหญิงสิริวิภา สิริวิภา
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
264
6128
  เด็กชายเกรียงไกร เกรียงไกร
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
265
6138
  เด็กชายชินวัตร ชินวัตร
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
266
6155
  เด็กชายนิรัช นิรัช
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
267
6156
  เด็กชายปรัตถกร ปรัตถกร
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
268
6157
  เด็กชายพงษ์พัฒน์ พงษ์พัฒน์
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
269
6174
  เด็กชายสิทธิศักดิ์ สิทธิศักดิ์
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
270
6186
  เด็กหญิงกุลกัลยา กุลกัลยา
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
271
6150
  เด็กชายธิติศักดิ์ ธิติศักดิ์
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
272
6211
  เด็กหญิงเยวดี เยวดี
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
273
6551
  เด็กชายธนภัทร์ ธนภัทร์
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
274
6392
  นายอนุรักษ์ อนุรักษ์
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
275
6175
  นายสิริศักดิ์ สิริศักดิ์
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
276
6567
  เด็กหญิงณัฐชนันท์ ณัฐชนันท์
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
277
6560
  เด็กชายธนกฤติ ธนกฤติ
ม.3/3
ยังไม่ลงทะเบียน
278
6064
  เด็กหญิงสุจิตรา สุจิตรา
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
279
6544
  เด็กชายก้องภพ ก้องภพ
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
280
6545
  เด็กชายเอกราช เอกราช
ม.3/2
ยังไม่ลงทะเบียน
281
6543
  เด็กหญิงณัฏฐนิชา ณัฏฐนิชา
ม.3/1
ยังไม่ลงทะเบียน
282
6120
  นางสาววรรณา วรรณา
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
283
6047
  นางสาวพิชญ์สินี พิชญ์สินี
ม.4/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
284
6580
  นายธิติวัฒน์ ธิติวัฒน์
ม.4/3
ยังไม่ลงทะเบียน
285
6043
  นางสาวปัณณธร ปัณณธร
ม.4/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
286
6040
  นางสาวเบญจมาส เบญจมาส
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
287
6034
  นางสาวณัชชาอโรชา ณัชชาอโรชา
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
288
6033
  นางสาวฐิตาภรณ์ ฐิตาภรณ์
ม.4/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
289
6021
  นายอัศม์เดช อัศม์เดช
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
290
6015
  นายสุรยุทธ สุรยุทธ
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
291
6008
  นายวิชานาถ วิชานาถ
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
292
6005
  นายวชิรวิทย์ วชิรวิทย์
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
293
6001
  นายมัญชนะ มัญชนะ
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
294
6118
  นางสาวจุฑามณี จุฑามณี
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
295
6056
  นางสาววรรณวิสา วรรณวิสา
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
296
6022
  นายอิสรา อิสรา
ม.4/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
297
6042
  นางสาวปัณฑิตา ปัณฑิตา
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
298
6039
  นางสาวบัณฑิตา บัณฑิตา
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
299
6024
  นางสาวกุสุมากร กุสุมากร
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
300
6023
  นางสาวกัลยกร กัลยกร
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
301
6020
  นายอภิสิทธิ์ อภิสิทธิ์
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
302
6014
  นายสิทธิพล สิทธิพล
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
303
6011
  นายวุฒิพงษ์ วุฒิพงษ์
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
304
6006
  นายวรเมธ วรเมธ
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
305
6027
  นางสาวจรรยารักษ์ จรรยารักษ์
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
306
5999
  นายพงศกร พงศกร
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
307
5993
  นายธีรเดช ธีรเดช
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
308
5979
  นายกิตติรังสี กิตติรังสี
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
309
5976
  นายกฤษนัย กฤษนัย
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
310
6069
  นางสาวอริสา อริสา
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
311
6067
  นางสาวอนันธิดา อนันธิดา
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
312
6063
  นางสาวสุจิตรา สุจิตรา
ม.4/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
313
6060
  นางสาวศิรประภา ศิรประภา
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
314
6057
  นางสาววรรณิศา วรรณิศา
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
315
6054
  นางสาวลภัสรินทร์ ลภัสรินทร์
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
316
6052
  นางสาวมนัสนันท์ มนัสนันท์
ม.4/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
317
6046
  นางสาวพรรวินท์ พรรวินท์
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
318
6035
  นางสาวณาณิศา ณาณิศา
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
319
6030
  นางสาวชญาดา ชญาดา
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
320
6029
  นางสาวจุภานัน จุภานัน
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
321
6028
  นางสาวจุฑามณี จุฑามณี
ม.4/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
322
6018
  นายอภิชาติ อภิชาติ
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
323
5996
  นายนราชัย นราชัย
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
324
5989
  นายธนกฤต ธนกฤต
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
325
5984
  นายชยุตพงค์ ชยุตพงค์
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
326
6048
  นางสาวพิมประภาพร พิมประภาพร
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
327
6051
  นางสาวมณีรัตน์ มณีรัตน์
ม.4/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
328
6053
  นางสาวมนัสนันท์ มนัสนันท์
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
329
6059
  นางสาวศรสวรรค์ ศรสวรรค์
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
330
6061
  นางสาวศุภนิดา ศุภนิดา
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
331
6062
  นางสาวสมัชญา สมัชญา
ม.4/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
332
6019
  นายอธิวัชร์ อธิวัชร์
ม.4/3
ยังไม่ลงทะเบียน
333
6031
  นางสาวชยานันต์ ชยานันต์
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
334
6518
  นายธีระพัฒน์ ธีระพัฒน์
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
335
6263
  นางสาวหยาดทิพย์ หยาดทิพย์
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
336
6026
  นางสาวความดี ความดี
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
337
6538
  นางสาวมุกดาวัลย์ มุกดาวัลย์
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
338
6123
  นางสาววนัสพร วนัสพร
ม.4/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
339
6408
  นายณภัทร ณภัทร
ม.4/3
ยังไม่ลงทะเบียน
340
6539
  นางสาวรัชดา รัชดา
ม.4/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
341
6573
  นายธนกฤต ธนกฤต
ม.4/3
ยังไม่ลงทะเบียน
342
6540
  นางสาวฤดีรัตน์ ฤดีรัตน์
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
343
6535
  นางสาวณัฐกาล ณัฐกาล
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
344
6534
  นางสาวณปภา ณปภา
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
345
6536
  นางสาวทิพรัตน์ ทิพรัตน์
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
346
6537
  นางสาวปิยธิดา ปิยธิดา
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
347
6541
  นางสาวสุนันญา สุนันญา
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
348
6507
  นายชนะศักดิ์ ชนะศักดิ์
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
349
6517
  นายธีรเทพ ธีรเทพ
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
350
6526
  นายวีรภัทร วีรภัทร
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
351
6531
  นายอนิวัต อนิวัต
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
352
6533
  นายอภิวิชญ์ อภิวิชญ์
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
353
6506
  นายกันต์กวี กันต์กวี
ม.4/3
ยังไม่ลงทะเบียน
354
6511
  นายณัฐภัทร ณัฐภัทร
ม.4/3
ยังไม่ลงทะเบียน
355
6512
  นายณัฐภูมิ ณัฐภูมิ
ม.4/3
ยังไม่ลงทะเบียน
356
6514
  นายทนงศักดิ์ ทนงศักดิ์
ม.4/3
ยังไม่ลงทะเบียน
357
6516
  นายธนัช ธนัช
ม.4/3
ยังไม่ลงทะเบียน
358
6519
  นายธีรภัทร ธีรภัทร
ม.4/3
ยังไม่ลงทะเบียน
359
6520
  นายธุวานนท์ ธุวานนท์
ม.4/3
ยังไม่ลงทะเบียน
360
6522
  นายภัทรกุล ภัทรกุล
ม.4/3
ยังไม่ลงทะเบียน
361
6525
  นายวัชรพล วัชรพล
ม.4/3
ยังไม่ลงทะเบียน
362
6527
  นายวีระภาพ วีระภาพ
ม.4/3
ยังไม่ลงทะเบียน
363
6574
  นายวีรภัทร วีรภัทร
ม.4/3
ยังไม่ลงทะเบียน
364
6524
  นายรัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
365
6572
  นายโกวิทย์ โกวิทย์
ม.4/3
ยังไม่ลงทะเบียน
366
6041
  นางสาวเบญญาภา เบญญาภา
ม.4/2
ยังไม่ลงทะเบียน
367
5990
  นายธนบดี ธนบดี
ม.4/1
ยังไม่ลงทะเบียน
368
5917
  นางสาวนฤภร นฤภร
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
369
5940
  นางสาวศศิวิมล ศศิวิมล
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
370
5911
  นางสาวญาณิศา ญาณิศา
ม.5/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
371
5871
  นายเกียรติศักดิ์ เกียรติศักดิ์
ม.5/1
ยังไม่ลงทะเบียน
372
5902
  นางสาวกมลวรรณ กมลวรรณ
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
373
5946
  นางสาวสุทธิดา สุทธิดา
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
374
5912
  นางสาวณัฐชา ณัฐชา
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
375
6372
  นายทรงวุฒิ ทรงวุฒิ
ม.5/1
ยังไม่ลงทะเบียน
376
5880
  นายธีรภัทร์ ธีรภัทร์
ม.5/1
ยังไม่ลงทะเบียน
377
5955
  นางสาวธนิดา ธนิดา
ม.5/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
378
5957
  นางสาวเนรัญชลา เนรัญชลา
ม.5/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
379
5935
  นางสาววิชญาดา วิชญาดา
ม.5/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
380
5927
  นางสาวพัชนันท์ พัชนันท์
ม.5/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
381
5943
  นางสาวสิริชนนิกานต์ สิริชนนิกานต์
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
382
5926
  นางสาวพรรัชดา พรรัชดา
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
383
5870
  นายกิตติพงศ์ กิตติพงศ์
ม.5/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
384
5953
  นางสาวอาภาสิริ อาภาสิริ
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
385
5939
  นางสาววิลารักษ์ วิลารักษ์
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
386
5929
  นางสาวรัตติกาล รัตติกาล
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
387
5901
  นางสาวกนกวรรณ กนกวรรณ
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
388
5898
  นายอานัส อานัส
ม.5/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
389
5938
  นางสาววิลัชดา วิลัชดา
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
390
5905
  นางสาวกุลนันท์ กุลนันท์
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
391
5919
  นางสาวนิชกานต์ นิชกานต์
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
392
5908
  นางสาวขัติยาภรณ์ ขัติยาภรณ์
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
393
5893
  นายศักกรินทร์ ศักกรินทร์
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
394
5948
  นางสาวอนัญญา อนัญญา
ม.5/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
395
5915
  นางสาวธนัชพร ธนัชพร
ม.5/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
396
5885
  นายพชรพล พชรพล
ม.5/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
397
5892
  นายวิสรุต วิสรุต
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
398
5906
  นางสาวเกตศรินทร์ เกตศรินทร์
ม.5/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
399
5936
  นางสาววิชิดา วิชิดา
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
400
6376
  นายพัชรพล พัชรพล
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
401
5873
  นายจิรายุ จิรายุ
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
402
5947
  นางสาวสุพัตรา สุพัตรา
ม.5/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
403
5942
  นางสาวศิริพร ศิริพร
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
404
5821
  นางสาวขวัญจิรา ขวัญจิรา
ม.5/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
405
5930
  นางสาวรุริญา รุริญา
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
406
5890
  นายรชานนท์ รชานนท์
ม.5/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
407
5903
  นางสาวกัญญารัตน์ กัญญารัตน์
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
408
5949
  นางสาวอภิสรา อภิสรา
ม.5/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
409
5900
  นางสาวกนกวรรณ กนกวรรณ
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
410
5887
  นายภัทรภณ ภัทรภณ
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
411
5874
  นายจุนรภพ จุนรภพ
ม.5/1
ยังไม่ลงทะเบียน
412
5952
  นางสาวอัญชลี อัญชลี
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
413
5937
  นางสาววิระยา วิระยา
ม.5/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
414
5914
  นางสาวดวงกมล ดวงกมล
ม.5/1
ยังไม่ลงทะเบียน
415
5921
  นางสาวบุณยกุล บุณยกุล
ม.5/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
416
5896
  นายอภินันทร์ อภินันทร์
ม.5/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
417
5951
  นางสาวอะรุญณีย์ อะรุญณีย์
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
418
5974
  นายภูตะวัน ภูตะวัน
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
419
6569
  นายอานุภาพ อานุภาพ
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
420
6246
  นายณัฐพงศ์ ณัฐพงศ์
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
421
6375
  เด็กชายปรีชา ปรีชา
ม.5/1
ยังไม่ลงทะเบียน
422
6386
  เด็กหญิงทัศณี ทัศณี
ม.5/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
423
6368
  นายกมลเทพ กมลเทพ
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
424
6384
  นางสาวกมลวรรณ กมลวรรณ
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
425
6385
  นางสาวทับทิม ทับทิม
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
426
6388
  นางสาวพิมลวรรณ พิมลวรรณ
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
427
6389
  นางสาวศิวาพร ศิวาพร
ม.5/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
428
6390
  นางสาวสุกัญญา สุกัญญา
ม.5/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
429
6391
  นางสาวสุนิดา สุนิดา
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
430
6370
  นายกษิเดช กษิเดช
ม.5/3
ยังไม่ลงทะเบียน
431
6373
  นายธนากร ธนากร
ม.5/2
ยังไม่ลงทะเบียน
432
6374
  นายนรินทร์ นรินทร์
ม.5/3
ยังไม่ลงทะเบียน
433
6377
  นายพูนสุข พูนสุข
ม.5/3
ลงทะเบียนเรียบร้อย
434
6581
  นายอวิรุทธ์ อวิรุทธ์
ม.5/3
ยังไม่ลงทะเบียน
435
6582
  นายพิชิตพงษ์ พิชิตพงษ์
ม.5/3
ยังไม่ลงทะเบียน
436
6380
  นายมณฑล มณฑล
ม.5/3
ยังไม่ลงทะเบียน
437
6586
  นายจิรเมธ จิรเมธ
ม.5/3
ยังไม่ลงทะเบียน
438
5785
  นายเกรียงศักดิ์ เกรียงศักดิ์
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
439
5782
  นายกิตติภูมิ กิตติภูมิ
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
440
5840
  นางสาวนภนพลักษณ์ นภนพลักษณ์
ม.6/1
ยังไม่ลงทะเบียน
441
6394
  นางสาวปณิตา ปณิตา
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
442
6232
  นายภูพิรัฐ ภูพิรัฐ
ม.6/1
ยังไม่ลงทะเบียน
443
6265
  นายธีระวัฒน์ ธีระวัฒน์
ม.6/3
ยังไม่ลงทะเบียน
444
5831
  นางสาวมัลลิกา มัลลิกา
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
445
5835
  นางสาวญารินทร์ ญารินทร์
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
446
5837
  นางสาวณัฐนรี ณัฐนรี
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
447
5841
  นางสาวนัฐฐาวีรนุช นัฐฐาวีรนุช
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
448
5843
  นางสาวภัทร์นรินทร์ ภัทร์นรินทร์
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
449
5847
  นางสาววนิดา วนิดา
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
450
5853
  นางสาวสิริวิมล สิริวิมล
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
451
5856
  นางสาวอริสา อริสา
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
452
5788
  นายจิรากร จิรากร
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
453
6248
  นางสาวอัญชานิษา อัญชานิษา
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
454
5815
  นายอภิรักษ์ อภิรักษ์
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
455
5825
  นางสาวจริญญา จริญญา
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
456
5833
  นางสาวช่อผกา ช่อผกา
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
457
5836
  นางสาวญาวิศา ญาวิศา
ม.6/1
ยังไม่ลงทะเบียน
458
5848
  นางสาววนิดา วนิดา
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
459
5850
  นางสาววรัญญา วรัญญา
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
460
5973
  นางสาววราภรณ์ วราภรณ์
ม.6/2
ยังไม่ลงทะเบียน
461
5799
  นายนันธวุฒิ นันธวุฒิ
ม.6/2
ยังไม่ลงทะเบียน
462
5791
  นายชินวัฒน์ ชินวัฒน์
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
463
5855
  นางสาวสุพรรษา สุพรรษา
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
464
5851
  นางสาววิลาสินี วิลาสินี
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
465
5846
  นางสาวเยาวเรศ เยาวเรศ
ม.6/1
ยังไม่ลงทะเบียน
466
5845
  นางสาวภาวนา ภาวนา
ม.6/1
ยังไม่ลงทะเบียน
467
5828
  นางสาวจุฑามาศ จุฑามาศ
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
468
5829
  นางสาวจุรีรัตน์ จุรีรัตน์
ม.6/1
ยังไม่ลงทะเบียน
469
5838
  นางสาวดวงกมล ดวงกมล
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
470
5826
  นางสาวจารุรัตน์ จารุรัตน์
ม.6/1
ยังไม่ลงทะเบียน
471
5823
  นางสาวครองขวัญ ครองขวัญ
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
472
5819
  นางสาวกนกพร กนกพร
ม.6/1
ยังไม่ลงทะเบียน
473
5812
  นายสุริยพงศ์ สุริยพงศ์
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
474
5808
  นายศักรินทร์ ศักรินทร์
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
475
5801
  นายปฏิภาณ ปฏิภาณ
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
476
5798
  นายธีรภัทร ธีรภัทร
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
477
5795
  นายธนโชติ ธนโชติ
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
478
5787
  นายจิรภัทร จิรภัทร
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
479
6259
  นายภูริภัทร ภูริภัทร
ม.6/3
ยังไม่ลงทะเบียน
480
6260
  นางสาวจันจิรา จันจิรา
ม.6/1
ยังไม่ลงทะเบียน
481
6257
  นายธีรนันท์ ธีรนันท์
ม.6/3
ยังไม่ลงทะเบียน
482
6258
  นายปฏิพล ปฏิพล
ม.6/3
ยังไม่ลงทะเบียน
483
6239
  นางสาวกนิษฐา กนิษฐา
ม.6/1
ยังไม่ลงทะเบียน
484
6233
  นายศราวุฒิ ศราวุฒิ
ม.6/1
ยังไม่ลงทะเบียน
485
6103
  นางสาวพิมลภรณ์ พิมลภรณ์
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
486
6244
  นางสาวศรัณยา ศรัณยา
ม.6/1
ยังไม่ลงทะเบียน
487
5832
  นางสาวชลธิชา ชลธิชา
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
488
6242
  นางสาวผริดา ผริดา
ม.6/1
ยังไม่ลงทะเบียน
489
6240
  นางสาวกัญญารัตน์ กัญญารัตน์
ม.6/1
ยังไม่ลงทะเบียน
490
6224
  นายจิรพัฒน์ จิรพัฒน์
ม.6/1
ยังไม่ลงทะเบียน
491
6256
  นายทวีทรัพย์ ทวีทรัพย์
ม.6/3
ยังไม่ลงทะเบียน
492
6255
  นายเกรียงศักดิ์ เกรียงศักดิ์
ม.6/3
ยังไม่ลงทะเบียน
493
6228
  นายธนากร ธนากร
ม.6/2
ยังไม่ลงทะเบียน
494
6231
  นายปรนัฐ ปรนัฐ
ม.6/2
ยังไม่ลงทะเบียน
495
6169
  นางสาววัชริดา วัชริดา
ม.6/1
ยังไม่ลงทะเบียน
496
6229
  นายธีรภาพ ธีรภาพ
ม.6/3
ยังไม่ลงทะเบียน
497
6557
  นายอภิรักษ์ อภิรักษ์
ม.6/3
ยังไม่ลงทะเบียน
498
6230
  นายชญานนท์ ชญานนท์
ม.6/1
ลงทะเบียนเรียบร้อย
499
6401
  นายธนโชติ ธนโชติ
ม.6/3
ยังไม่ลงทะเบียน
500
6400
  นางสาวเกวลิน เกวลิน
ม.6/1
ยังไม่ลงทะเบียน
501
6556
  นายจตุรภัทร จตุรภัทร
ม.6/3
ยังไม่ลงทะเบียน
502
5784
  นายเกรียงไกร เกรียงไกร
ม.6/2
ลงทะเบียนเรียบร้อย
นักเรียนทั้งหมด :  502  ที่ลงทะเบียน :  90  ที่ยังไม่ลงทะเบียน :  412