ค้นหา :: ภาคเรียน ปีการศึกษา:
ค้นหา :: ชั้นเรียน: ห้อง:  

รายงานผลการลงทะเบียนวิชาเลือก
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
วันพุธ ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 23:27
ที่
ชื่อวิชาเลือก
รหัสครู
ครูที่ปรึกษา
เปิดรับ
สมัคร
สรุปผล
1
  ภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะ 4 (ท20113)
108
  นางสาวกมลภรณ์ ม่วงไทย
12
11
2
  ฟุตบอล 4 (พ20204)
503
  นายธนพล ถนิมแนบ
25
21
3
  ฟุตบอล 6 (พ20206)
503
  นายธนพล ถนิมแนบ
25
22
4
  กรีฑา 4 (พ20216)
508
  นางสาวสุพัชชา สุวรรณบำรุง
18
7
5
  กรีฑา 6 (พ20218)
508
  นางสาวสุพัชชา สุวรรณบำรุง
25
24
6
  การแสดงพื้นเมือง 2 (ศ20207)
604
  นายอัมรินทร์ อาสานุต
20
18
7
  วงโยธวาทิต 1 (ศ20212)
606
  นายอภิศักดิ์ บุบพิ
18
2
8
  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 (อ20206)
802
  นางสาวสุริยง ประพรมมา
20
17
9
  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 (อ20204)
807
  นางสาววรรณกานต์ พานโน
18
18