วิชาเลือกที่เปิดสอน
ประจำปีการศึกษาที่ 2565 ภาคเรียนที่ 2
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร วันพุธ ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 22:52

ที่
วิชาเลือก
ชั้น
รหัสครู
ครูประจำวิชา
เปิดรับ
สมัคร
1
  กรีฑา 4
2
508
  นางสาวสุพัชชา    สุวรรณบำรุง
18
7
2
  วงโยธวาทิต 1
2
606
  นายอภิศักดิ์    บุบพิ
18
2
3
  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
2
807
  นางสาววรรณกานต์    พานโน
18
18
4
  ภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะ 4
2
108
  นางสาวกมลภรณ์    ม่วงไทย
12
11
5
  ฟุตบอล 4
2
503
  นายธนพล    ถนิมแนบ
25
21
6
  ฟุตบอล 6
3
503
  นายธนพล    ถนิมแนบ
25
22
7
  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6
3
802
  นางสาวสุริยง    ประพรมมา
20
17
8
  การแสดงพื้นเมือง 2
3
604
  นายอัมรินทร์    อาสานุต
20
18
9
  กรีฑา 6
3
508
  นางสาวสุพัชชา    สุวรรณบำรุง
25
24